Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_groshovo-kreditni_sistemi_2....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
265.22 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняття «кредитна система».

 2. Охарактеризуйте процеси, властиві сучасній кредитній системі.

 3. Перелічіть основні види фінансових посередників.

 4. З’ясуйте взаємозв’язок банківських інституцій.

 5. Як співвідносяться між собою кредитна та банківські системи?

 6. Визначте особливості побудови банківських систем в економічно розвинених країнах?

 7. Що означає тенденція до універсалізації банків?

 8. Назвіть основні види небанківських фінансово-кредитних установ.

 9. Які операції виконують інвестиційні банки?

 10. Які кредитно-фінансові установи належать до групи депозитних?

Тема 3: Регулювання і нагляд діяльності фінансових посередників

Мета: визначення необхідності та основних принципів регулювання діяльності фінансових установ і з’ясування основних передумов його здійснення; виокремлення форм та методів ефективного банківського нагляду; ознайомлення з особливістю побудови системи органів грошово-кредитного регулювання країн з ринковою економікою.

Перелік питань для опрацювання:

  1. Система регулювання й нагляду у фінансовому секторі: поняття та передумови.

  2. Принципи ефективного банківського нагляду.

  3. Державне регулювання діяльності фінансових посередників.

  4. Спеціальні органи грошово-кредитного регулювання.

Теми доповідей:

 1. Правове регулювання діяльності фінансових посередників.

 2. Банківські кризи.

 3. Основні документи Базельського комітету з питань банківського нагляду.

 4. Стандарти Базельського комітету банківського нагляду щодо належного ставлення банків до клієнтів.

 5. Бюро кредитних історій.

 6. Вплив системи страхування вкладів на ринок депозитів і поведінку населення.

 7. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей.

 8. Офшорний фінансовий сектор: тенденції розвитку та вплив міжнародного співтовариства.

 9. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві Література:

 1. Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків / І.Бабкіна // Віник НБУ. – 2010. − №12. – С. 31-33.

 2. Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis? / О.Барановський // Вісник НБУ. – 2010. − № 7. – С. 3.

 3. Брегеда О., Савлук С. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності / О.Брегеда, С.Савлук // Вісник НБУ. – 2010. − №12. – С. 3-7.

 4. Вулфел Ч. Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов / Ч. Дж. Вулфел ; Пер. с англ. − М. : Корпорація «Федоров», 2000.

 5. Гроші та кредит : Посібник / М. І. Крупка, С. С. Мрочко, Б. М. Вишивана та ін.; За заг. ред. д.е.н.,проф. М. І. Крупки. ‒ Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.

 6. Єжов А. Міжнародна практика запобігання відмиванню кримінальних доходів та управління відповідними ризиками / А.Єжов // Вісник НБУ. – 2009. − №10. – С. 24.

 7. Круглик С., Єременко О. Пергляд квот у Міжнародному валютному фонді / С.Круглик, О.Єременко // Вісник НБУ. – 2011. − №6. – С. 11-15.

 8. Круглик С., Єременко О. Міжнародний валютний фонд: новий розподіл СПЗ / С.Круглик // Вісник НБУ. – 2009. − № 11. − С. 46.

 9. Масленников В. В. Зарубежные банковские системи : Научное издание / В. В. Масленников. − М. :ТД«Элит», 2001.

 10. Міщенко В. Незнамова А. Базель ІІ : нові підходи до регулювання банківського сектору / В.Міщенко, А.Незнамова // Вісник НБУ. – 2011. − №1. – С. 4-9.

 11. Міщенко В., Крилова А. Методологічні засади запровадження макропруденційного регулювання та нагляду / В.Міщенко, А.Крилова // Вісник НБУ. – 2011. – №3. – С. 12-15.

 12. Міщенко В., Петріна А. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі держави / В.Міщенко, А.Петріна // Вісник НБУ. – 2011. − №4. – С. 12-17.

 13. Науменков С.В. Зарубіжний досвід організації систем регулювання й нагляду за діяльністю фінансових установ / С. В.Науменков // Фінанси України. – 2009. - № 12. – С. 20 – 27.

 14. Пацера М. Макропруденційний аналіз – важливий елемент фінансової стабільності / М.Пацера // Вісник НБУ. – 2011. − №3. – С. 41-42.

 15. Слав’янська Н., Незнамова А. Сучасні тенденції регулювання та нагляду сектору небанківських фінансових установ / Н. Слав’янська, А.Незнамова // Вісник НБУ. – 2011. − № 4. − С. 52-57.

 16. Сомик А., Шульга С. Ліквідність банківської системи: зарубіжний досвід управління. Стаття 2. / А.Сомик, С.Шульга // Вісник НБУ. − 2009. − №12. − С. 6.

 17. Стефанишина А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя / А.Стефанишина // Вісник НБУ. – 2010. − №11. – С. 62-66.

 18. Ткачук Н. Синергетичний ефект в операціях злиття і поглинання банків: особливості оцінки та визначення / Н.Ткачук // Вісник НБУ. – 2010. – №2. – С. 36.

 19. Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду / Н.Швець // Вісник НБУ. – 2010. − №9. – С. 34-39.

 20. Шевчук І.М., Міндрова З.М., Кульчицька Н.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчально-методичний посібник / І. М. Шевчук, З. М. Мінздрова, Н. С. Кульчицька. – Львів: Видавництво ЛКА, 2007. – 176с.

 21. Юргелевич С, Савельєв О. Правове регулювання створення та діяльності філій іноземних банків: досвід країн Центральної та Східної Європи / С. Юргелевич, О. Савельєв // Вісник НБУ. − 2003. − № 4. − С. 39.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]