Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ек анализ(new).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
3.12 Mб
Скачать

0

Ж.К. Нестеренко, А.В. Череп

Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Навчальный посібник

ЗАПОРІЖЖЯ

ЗНТУ

2003

ББК 526.8

У 9(4 УКР) 286

УДК 658.15

Н 52

Рецензенти:

Семенов Г.А. – академік АНУ, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою економіки ЗДІА

Чупіс А.В. – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та обліку ГУ ЗІДМУ

Салига С.Я. – доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою фінансів та менеджменту ЗДІА

Публікується по рішенню Вченої Ради Запорізького національного технічного університету (Протокол № 6 від 09 лютого 2004 р.)

Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства /Практичний посібник/. – Запоріжжя: Видавництво ЗНТУ – 2003 – 105 с.

Посібник містить пояснення і методичні вказівки та розрахунок усіх необхідних показників для аналізу виробничої діяльності, аналізу собівартості продукції, витрат на 1 грн. продукції, аналізу фінансових результатів, фінансового стану підприємства на прикладі конкретного діючого підприємства.

Посібник рекомендується студентам економічних спеціальностей ВНЗ та слухачам післядипломної освіти і може бути використаний директорами фірм, бізнесменами, підприємцями, економістами, фінансистами та іншими спеціалістами для економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

ISBN 966-7108-49-X

© Ж.К. Нестеренко, А.В. Череп, 2004

© Видавництво ЗНТУ, 2004

ЗМІСТ

Реферат 4

Вступ 5

Завдання до курсової роботи 6

Методичні вказівки 7

 1. Аналіз виробничої діяльності 24

 1. Аналіз обсягів виробництва продукції 21

 2. Аналіз ритмічності виробництва 25

 3. Аналіз реалізації продукції 25

 1. Аналіз собівартості продукції 27

 1. Аналіз матеріальних витрат 30

 2. Аналіз використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці 34

 3. Аналіз фонду оплати праці 50

 4. Аналіз використання основних фондів 54

 5. Вплив факторів на собівартість продукції 68

 1. Аналіз витрат на 1 грн. продукції 69

 2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 71

 3. Аналіз фінансового стану підприємства 78

 1. Оцінка фінансової стійкості 81

 2. Оцінка платоспроможності 84

Висновок 89

Список основної літератури 90

Додаток 1 92

Додаток 2 92

Додаток 3 93

Додаток 4 95

Реферат

Навчальний посібник: 105 сторінок, 45 таблиць, 28 джерел використаної літератури.

Об'єкт аналізу – підприємство електротехнічного комплексу, показники обсягів ритмічності і реалізації продукції та фінансового стану.

Мета дослідження на основі звітних даних виконати економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: собівартості продукції, витрат на 1 грн. продукції, прибутку, фінансового стану підприємства.

Методи дослідження аналіз і синтез літератури, факторний аналіз, метод абсолютних різниць, аналіз при допомозі ланцюжкових підстановок, аналіз з допомогою коефіцієнтів.

В даному практичному посібнику виконаний економічний аналіз фінансово-господарської діяльності промислового підприємства.

В першому розділі проведено економічний аналіз виробничої діяльності, що охоплює аналіз обсягів виробництва продукції та аналіз ритмічності виробництва.

В другому розділі проведено аналіз собівартості продукції, що охоплює аналіз: матеріальних витрат; використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці; фонду оплати труда; використання основних фондів, а також вивчено вплив факторів на собівартість продукції.

В третьому розділі проведений аналіз витрат на 1 грн. продукції.

Четвертий розділ охоплює аналіз фінансових результатів: прибутку і рентабельності.

Аналіз фінансового стану охоплює розрахунок таких показників: фінансової стійкості та коефіцієнтів автономії, маневреності, інвестування, покриття, платоспроможності та коефіцієнтів ліквідності робочого капіталу.

СОБІВАРТІСТЬ, ПРИБУТОК, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПОШУК РЕЗЕРВІВ, ФАКТОРИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, РИТМІЧНІСТЬ

ВСТУП

Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки треба здійснити низку організаційних заходів для зміцнення фінансового стану суб'єктів господарювання. Основним завданням поточного періоду є забезпечення стійкого розвитку підприємств.

В умовах ринку окреме підприємство функціонує як відокремлена, автономна частка загальноекономічної системи. На підприємстві концентрується виробнича діяльність з метою постійного пошуку оптимальних виробничих структур, розширення різних організаційних форм підприємства, зниження собівартості продукції, а також росту прибутку і покращення всіх фінансових показників роботи підприємства, мобілізації додаткових резервів для накопичення капіталу.

Будь-яка господарська діяльність починається з організації і планування, які базуються на глибокому аналізі господарської діяльності підприємства. Це дозволяє підприємствам одержати максимум прибутку при мінімальних сукупних витратах.

В практичному посібнику з "Економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства" ми прослідкуємо, як змінюються собівартість, прибуток, фінансовий стан підприємства в залежності від обсягу виробництва, ефективності використання трудових, матеріальних ресурсів, механізації і автоматизації виробничих процесів, організації структури управління, використання палива, енергії, основних фондів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]