Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ком гигиена Гончарюк

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
5.34 Mб
Скачать

К о м у н а л ь н а гігієна / Є.Г. Гончарук, В.Г. Бар - К 6 3 дов, С І . Гаркавий, О.П. Яворовський та ін.; За ред.

Є.Г. Г о н ч а р у к а . — К.: Здоров'я, 2 0 0 6 . — 792 с ISBN 5-311-01391-5

У підручнику висвітлено класичні положення гігієніч­ ної науки з урахуванням найновіших наукових світових досягнень, які стосуються впливу на організм людини при­ родних та антропогенних (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних) чинників навколишнього середовища та соціально-економічних умов. З'ясовано принципи гі­ гієнічного нормування шкідливих і небезпечних чинників

у складових біосфери — атмосфері, гідросфері, літосфері —

зурахуванням ізольованої, комбінованої, комплексної і поєднаної дії та можливих віддалених наслідків, зокрема канцерогенного, мутагенного, ембріо-, гонадота нейротоксичного тощо. Наведено державні законодавчі й норма­ тивно-методичні документи з питань охорони навколиш­ нього середовища, забезпечення санітарного та епідеміч­ ного благополуччя населення тощо.

К

4105020000

ББК51.21я73

Л Л Л

Л Л

 

209 - 2006

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Гончарук Євген Гнатович Бардов Василь Гаврилович Гаркавий Сергій Іванович

Яворовський Олександр Петрович та ін.

КОМУНАЛЬНА

ГІГІЄНА

За редакцією доктора медичних наук, професора, академіка HAH, АМН, АПН України, РАМН Є.Г. Гончарука

Київ "Здоров'я" (Російською мовою)

Редактори Л.І. Горобець, І.М. Грубріна, ЄЛ. Котляр

Художник-оформлювач B.C. Жиборовський

Технічні редактори Т.С. Березяк, Ж.М. Головко Коректори О.П. Ломачинська, І А. Муравік

Художник-дизайнер И.О. Яцун Комп'ютерна верстка В.Ю. Романенко

Підп. до друку 14.10.2005. Формат 70 х 100 ХеПапір офсет. Гарн. Тайме. Друк офсет.

Ум. друк. арк. 64,35. Обл.-вид. арк. 57,5. Тираж 1000 прим. Зам. № 6029.

Видавництво "Здоров'я", 01054, м. Київ-54, вул. Воровського, 32Б.

Свідоцтво видавництва "Здоров'я" № 02473139 від 02.11.95 р.

Свідоцтво ДК № 700 від 30.11.2001 р.

Віддруковано з готових позитивів на ДП "Державна картографічна фабрика"

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Свідоцтво серія ДК 869 від 26. 03. 2002 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете Коммунальная гигиена