Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Petrushenko.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
545.79 Кб
Скачать

1.2 Зміст розділів дисципліни "Управління персоналом" Вступ у дисципліну

Управління персоналом. Предмет та метод дисципліни, її завдання, структура та взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Роль дисципліни в організаційно-економічній підготовці спеціалістів. Удосконалення методів та процесів управління персоналом.

Методичні вказівки. При вивченні цієї теми слід ознайомитися з метою, завданням, методологічними та теоретичними основами дисципліни, змістом і структурою дисципліни, виявити її зв’язок з іншими дисциплінами, що вивчаються у циклі економіко-управлінських наук. Студенти повинні чітко уявляти собі вимоги щодо обсягів та змісту знань, навичок, які стосуються дисципліни, що вивчається.

Література [1, с. 5-12; 2, с.4-8].

Розділ 1 Концептуальні основи управління персоналом

Тема 1.1 Концепція управління персоналом

Поняття та складові концепції управління персоналом: методологія, система та технологія управління персоналом. Функціональний і процесний підходи в управлінні персоналом. Мета, задачі та функції управління персоналом. Принципи управління персоналом і принципи побудови системи управління персоналом. Методи управління персоналом: адміністративні, організаційні, економічні, соціально-психологічні. Еволюція управління персоналом.

Методичні вказівки. Особливої уваги при вивченні даної теми потребує питання формування системи та методів управління персоналом організації, встановлення взаємозв’язку між принципами, метою, системою, функціями та методами управління людськими ресурсами організації.

Студенти повинні знати сутність і зміст основних складових концепції управління персоналом, а також основні етапи еволюції менеджменту персоналу.

Література [1, с. 30-42; 5, с. 21-40; 7, с. 13-22].

Тема 1.2 Персонал як об’єкт управління

Поняття “персонал”, “людські ресурси”, “трудові ресурси”, що розглядаються на макро- та мікрорівнях. Активні та потенційні трудові ресурси. Зайнятість як економічна категорія, види зайнятості: первинна, вторинна, неповна, тіньова. Безробітні. Фрикційне, структурне та циклічне безробіття. Визначення рівня безробіття. Інтегральні характеристики потенціалу співробітників організації: робоча сила, трудовий потенціал, “людський капітал” організації. Чисельність персоналу організації: фактична та планова. Постійні, тимчасові та сезонні робітники. Табельні записи. Оборот кадрів. Ступінь мобільності персоналу. Абсолютні та відносні показники обороту та плинності кадрів. Баланс руху кадрів. Соціальна структура персоналу: статистична й аналітична. Поняття категорії персоналу. Класифікація персоналу на робітників і службовців. Поняття адміністрації. Поняття професії та спеціальності. Класифікації персоналу за віком, стажем, формами та системами оплати праці, за рівнем освіти, статтю. Професійна компетентність і її різновиди: функціональна, інтелектуальна, ситуативна, соціальна. Професійна придатність. Компетенція. Специфіка людських ресурсів.

Методичні вказівки. Вивчаючи цю тему, студенти повинні з’ясувати, чому персонал є основним організаційним ресурсом і найважливішим чинником розвитку підприємства; знати основні критерії та показники якісної, кількісної та структурної оцінки персоналу організації; розуміти сутність компетенції персоналу, а також інтегральних характеристик потенціалу співробітників організації: робоча сила, трудовий потенціал, “людський капітал” організації.

Література [1, с. 42-53; 3, с. 72; 4, с. 7-12].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]