Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
php5KydAz.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.04.2015
Размер:
346.11 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

з дисципліни

«ФІНАНСИ»

«Економіка підприємства»

«Фінанси»

«Менеджмент»

денної форми навчання

Укладач викладач Циганенко О.В.

2010

ВСТУП

Розрахункова робота як важлива форма учбового процесу покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладу інформаційних джерел (монографії, підручників, статей, опублікованих в періодичній пресі і ін.), статистичних і практичних матеріалів.

Розрахункова робота показує, наскільки глибокі і фундаментальні знання набуті студентом при вивченні курсу, характеризує вміння самостійно досліджувати окремі питання теми.

При написанні розрахункової роботи необхідно логічно послідовно викласти основні положення, що розкривають зміст обраної теми, показати розуміння тих процесів, що відбуваються в фінансовій сфері, вміння працювати з літературними джерелами, законодавчими і нормативними документами.

В розрахунковій роботі студент повинен відобразити:

- знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються в фінансовій сфері;

- вміння працювати з інформаційними джерелами, використовувати законодавчий і інструктивний матеріал, аналізувати цифрові дані і самостійно викладати свої думки по тому чи іншому питанню;

- вміння використовувати набуті теоретичні знання в процесі аналізу та узагальнення конкретного цифрового матеріалу.

Розрахункова робота виконується самостійно. Якщо в ній приводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, необхідно посилатися на джерело, вказавши автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Це ж саме відноситься і до цифрових даних. Якщо аналізується практичний матеріал, то потрібно вказати об’єкт аналізу.

Використану літературу і інші джерела рекомендується приводити в слідуючій послідовності:

1) законодавчі акти Верховної Ради України;

2) Укази Президента України;

3) постанови Кабінету Міністрів України;

4) нормативні документи (інструкції, положення і ін.);

5) статистичні збірники і звітні матеріали міністерств, відомств, підприємств, організацій;

6) монографічна література і підручники (в алфавітному порядку);

7) періодичні видання (в алфавітному порядку).

Правила оформлення роботи

Розрахункову роботу оформляють на аркушах формату А4 (210×297 мм) за допомогою комп’ютерної техніки (у редакторі MS Word), за допомогою друкарської машинки або рукописним способом на одному боці аркуша білого паперу. Роботу виконують з розрахунку не менше 30 і не більше 40 рядків на сторінці (бажано інтервал 1,5) при рівномірному її заповненні, а при виконанні роботи в рукописному вигляді слід використовувати «зебру» №2 чи 3. Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підвищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням та тому самому місці чи між рядками виправлень машинописним чи рукописним способом. Виправлення повинні бути чорного кольору.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки.

Заголовки розділів слід розміщувати в середині рядка і друкувати (писати) великими літерами без крапки наприкінці.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом не менше двох рядків.

Не допускається розміщати найменування розділу, підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розміщений тільки один рядок тексту.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати п’ятьом знакам для машинописного виконання роботи.

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту роботи.

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу суті роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад 1,2,3 і т.д.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, і т.д.

Ілюстрації слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються. На всі ілюстрації повинні бути посилання.

Ілюстрація позначається словом «Рисунок», що разом з назвою ілюстрації поміщають після даних, що його пояснюють, наприклад:

Рисунок 1.1 – Фінансовий механізм України.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, рисунок 1.3 – третій рисунок першого розділу.

Цифровий матеріал оформляють, як правило, у вигляді таблиць.

Таблиця____ - ______________

Головка

Заголовок графи

Заголовок графи

підзаголовок

підзаголовок

підзаголовок

Боковик

(номер) (назва таблиці)

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, чи на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті роботи.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, Таблиця 3.1 – Перша таблиця третього розділу. Слово Таблиця___ подають один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: Продовження таблиці___ із зазначенням номера таблиці і без подання її назви.

Якщо на прикінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Перелічення, наводяться за викладом тексту. Перед переліченням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перелічення слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою, чи не нумеруючи, - дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації перелічення використовують арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Наприклад:

…безготівкові розрахунки являють собою систему, що містить:

а) організацію розрахунків;

б) класифікацію розрахунків:

1)розрахунки по товарних операціях;

2)розрахунки по нетоварних операціях;

в) взаємовідношення платників з банками.

Формули і рівняння розміщують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули чи рівняння повинно бути не менше одного вільного рядка.

Номер формули чи рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули чи рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номерформули показують на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу чи рівнянн, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значень кожного символа і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Посилання в тексті розрахункової роботи на джерела слід позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «…у роботі [12]…», у літуратурі [4-12]…». Нижче наведені приклади оформлення в переліку посилань книги і статті з журналу.

1.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси:Навч.посіб. – К.: Атіка,2002. – 304с.

2.Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч.посібник. – К.: Вища школа, 2001. – 240с.

3.Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ,2002. – 296с.

Розміщення літератури в переліку посилань здійснюється в порядку посилань у роботі або за алфавітом. Бажано наводити не менше 5-10 джерел у переліку посилань.

Додатки слід оформляти як продовження роботи на її наступних сторінках, розміщуючи додатки в порядку наведення посилань на них у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі сторінки по центру малими літерами з першої великої . над заголовком повинно бути слово «ДОДАТОК__» і велика буква, що позначає його. Позначити додатки необхідно літерами українського алфавіту за вийнятком Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Таблиці, рисунки і формули нумеруються в межах кожного додатка, наприклад, «Рисунок А.2» - другий рисунок додатка А.

Якщо додаток використовується як документ, що має самостійне призначення (баланс, звіт, документи і т.п.), його наводять без змін. При цьому перед ним розміщують аркуш на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК____» і його найменування. Сторінки додатків, а також і попередній аркуш, нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи. Усі додатки повинні бути перелічені в змісті робот з поданням позначень і заголовків.

Зразок оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Конотопський інститут

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінанси»

на тему «Розвиток фінансових відносин в умовах ринкової економіки»

Виконав(ла) студент(ка) групи Е,Ф-…

Коломієць А.В.

Перевірив(ла) викладач Петренко О.О.

Конотоп 2011

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]