Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Petrushenko.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
545.79 Кб
Скачать

3 Контрольні питання

 1. Дайте визначення управління персоналом з точки зору процесного підходу в менеджменті.

 2. Що ви розумієте під поняттям “персонал”?

 3. Розкрийте зміст поняття “трудові ресурси”.

 4. Розкрийте зміст інтегральних характеристик потенціалу співробітників організації: робочої сили, трудового потенціалу, людського капіталу.

 5. Що ви розумієте під кадровою службою організації?

 6. Що ви розумієте під посадою?

 7. Розкрийте суть процесу планування персоналу.

 8. Визначте місце планування персоналу в загальному процесі управління персоналом.

 9. Які ви знаєте методи прогнозування потреб у людських ресурсах?

 10. Перерахуйте переваги та недоліки внутрішніх і зовнішніх джерел набору персоналу.

 11. Які ви знаєте методи набору персоналу?

 12. Розкрийте сутність процесу добору персоналу.

 13. Розкрийте зміст методів первинного добору кадрів: аналізу анкетних даних, тестування, експертизи почерку.

 14. Що ви розумієте під адаптацією персоналу?

 15. Що таке професійна орієнтація?

 16. У чому полягає суть процесу навчання персоналу?

 17. Розкрийте сутність процесу оцінки персоналу.

 18. Розкрийте зміст поняття “атестація”.

 19. У чому полягає процес планування й підготовки резерву керівників організації?

 20. Розкрийте зміст плинності кадрів: фізичної й психологічної.

Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Лук’янихін В.О. Менеджмент персоналу: навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.

 2. Управление персоналом организаций: конспект лекций. С.Н. Козьменко, О.В. Козьменко, В.А. Лукьянихин, С.В. Науменкова. – Сумы: УАБД, 1996. – 188 с.

 3. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: управленско-практическое пособие. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1998. – 352 с.

 4. Цыпкин ю.А. Управление персоналом: учеб. Пособие для вузов. – м.: юнити-дана, 2001. – 446 с.

 5. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 560 с.

Додаткова література

 1. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 2. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: учеб. пособие для студентов экономических вузов и факультетов / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: “Издательство ПРИОР”, 1998. – 512 с.

 3. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 704 с.

 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.

 5. Щекин Г. Организация и психология управления персоналом: учеб.-метод. пособие. – К.: МАУП, 2002. – 832 с.

 6. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.

Навчальне видання

Управління персоналом

Конспект лекцій

для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій"

заочної та вечірньої форм навчання

Відповідальний за випуск О.М. Теліженко

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання М.М. Петрушенко

Підписано до друку 27.10.2009, поз.

Формат 60х84 /16. Ум. друк. арк. 5,12. Обл.-вид. арк. 5,16. Тираж 150 пр. Зам. №

Собівартість вид. грн к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.

89

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]