Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
история украинской культуры.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
427.52 Кб
Скачать

V. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знань:

Формою підсумкової перевірки знань студентів із зазначеного курсу є іспит. Протягом навчального семестру, за підсумками 1 передбаченого у курсі модульного контролю, студенти можуть отримати максимальну кількість балів 50, а під час іспиту покращити сукупну кількість ще максимум на 50, що разом буде становити 100 балів.

У структурі одного кредиту (72 год.) з курсу обумовлено 1 змістовний модуль та пропонується додатковий матеріал для самостійного вивчення для більш ефективного засвоєння теоретичного матеріалу.

1. Структура програми курсу “Історія української культури” (для студентів і курсу економічних спеціальностей.

Курс, 1 курс, д/в

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 4

1

Лекції – 18

Семінари – 18

Модулів: 1

Бакалавр

Самостійна робота –

36

Змістовних модулів: 1

2

Вид контролю:

іспит

Загальна кількість годин – 72

Тижневих годин – 2

Другий семестр – 2

2. Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А)

70 - 89 балів – добре (ВС)

50-69 балів – задовільно (ДЕ)

30-49 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (F х)

1 - 29 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (F ).

3. Критерії оцінювання знань з "Історії української культури "

90 100 балів

 • повне виконання всіх обов'язкових та вибіркових завдань;

 • ґрунтовні знання з історії української культури, зокрема, основних етапів її розвитку, конкретних пам`яток духовної і матеріальної культури;

 • розуміння і вміння аналізувати основні тенденції світового історико-культурного процесу та української культури з найдавніших часів до сьогодення;

 • знання наріжних проблем сучасної української культури та характер висвітлення їх у науковій літературі;

 • знання основних культурологічних концепцій;

 • правильне обґрунтування наукових положень конкретними фактами, знанням пам`яток матеріальної та духовної культури тощо;

 • володіння категоріальним апаратом історико-культурного знання на сучасному рівні;

 • послідовний виклад матеріалу з висновками в кінці відповіді;

■ вільне володіння нормами сучасної української (російської) літературної мови.

Допускається 1-3 неточності у викладі матеріалу, які не впливають на правильні висновки чи рішення, отриманий високий результат.

70 89 балів

 • повне виконання всіх обов'язкових завдань;

 • правильне з'ясування основного змісту матеріалу відповідно до визначеного завдання;

 • вміння виділяти головні етапи та чинники історико-культурного розвитку людства та України з найдавніших часів до сьогодення;

 • ґрунтовні знання з історії української культури;

 • знання вузлових проблем сучасної української культури та висвітлення їх у науковій літературі;

 • володіння категоріальним апаратом на сучасному рівні;

 • послідовний виклад матеріалу;

 • вільне володіння нормами сучасної української (російської) мови.

Допускається 1-2 неточності у використанні понятійного матеріалу, незначні погрішності в узагальненнях та висновках, які не впливають на загальний добрий рівень виконаного завдання.

50 69 балів

 • виконання 50 – 70 % обов'язкових завдань;

 • зміст матеріалу викладено частково, з недотриманням в окремих випадках послідовності;

 • студент поверхово застосовує теоретичні знання для розв'язання практичної проблеми;

 • часткові знання фактичного матеріалу історії української культури;

 • помилки при поясненні понять;

 • розкриття суті питання взагалі, не зважаючи на зазначені вище упущення;

 • недостатнє володіння нормами сучасної української (російської) мови.

З0 49 балів

 • виконання 30 – 50 % обов'язкових завдань;

 • невміння розкрити основний зміст завдання;

 • не обґрунтованість висновків;

 • відсутність знань основних тенденцій історико-культурного процесу в Україні та світі з найдавніших часів до сьогодення;

 • невміння володіти категоріальним апаратом;

 • обмежене володіння нормами сучасної української (російської) літературної мови.

0 29 балів

 • виконання менше 30 % обов'язкових завдань;

 • невміння розкрити основний зміст завдання;

 • нездатність формулювати висновки;

 • відсутність елементарних знань основних тенденцій історико-культурного процесу в Україні та світі з найдавніших часів до сьогодення;

 • неволодіння категоріальним апаратом;

 • слабке володіння нормами сучасної української (російської) літературної мови.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.