Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
история украинской культуры.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
427.52 Кб
Скачать

Тема 5. Культура України XIV – першої половини XVII ст.

(семiнарське заняття – 2 години)

Основнi поняття теми: Вiдродження, гуманiзм, антропоцентризм, секуляризацiя, iндивiдуалiзм, iмморалiзм, ренесансний стиль, pеформацiя, протестантизм, контрреформацiя, братства, літературно-філософська полеміка, унія, козацтво.

Проблеми для обговорення

 1. Загальнолюдський змiст досягнень духовної культури Вiдродження, її періодизація.

 2. Нацiональнi особливостi ренесансної культури. Реформацiя і Контрреформація.

 3. Становлення самосвiдомостi українського народу. Розповсюдження освiти та наукових знань як вияв гуманiстично-реформаційних зрушень в культурі України.

 4. Нацiонально-визвольний рух та формування козацтва як вiдбиток нацiональних особливостей ренесансних та реформацiйних процесiв в Українi XVI – першої половини XVII cт.

Запитання для самоперевірки

 1. Яку перiодизацiю має культура Вiдродження?

 2. Що таке гуманiзм?

 3. Яких дiячiв Високого Вiдродження ви знаєте?

 4. Що таке Реформацiя?

 5. В чому полягає самобутнiсть художньої культури Пiвнiчного Вiдродження?

 6. Якi науковi вiдкриття зумовлюють змiну картини свiту європейської цивiлiзацiї XVI – початку XVII ст.?

 7. В чому полягає змiст культурної реформи протестантизму?

 8. Що таке контрреформацiя?

 9. Якi суспiльно-полiтичнi подiї зумовлювали розвиток української культури ХIV – першої половини XVII ст.?

 10. Яку роль вiдiгравала православна церква у розвитку української культури другої половини XIII – першої половини XVII ст.?

 11. В чому полягала дiяльнiсть церковних братств?

 12. Що дає пiдставу визначити кiнець XV – початок XVII ст. як вияв Ренесансу в Українi?

 13. Якi духовно-свiтогляднi орiєнтири визначили коло проблем публiцистичної полемiки в Українi кiнця XVI – першої половини XVII ст.?

 14. Яких ватажків селянсько-козацьких повстань XVI – першої половини XVII ст. ви можете назвати?

Лiтеpатуpа

Основна:

 1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура: Навчальний посібн. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів, 2004. – С. 285-299.

 2. Iстоpiя свiтової культуpи: Hавч. посiбник / Кеpiвник авт. кол. Л. Т. Левчук. – К., 1999. – С. 252-301.

 3. Лекцiї з iстоpiї свiтової та вiтчизняної культуpи: Hавч. вид. / За загальн. pед. Яpтися А. В. та iн. – Львiв, 2005. – С. 416-440.

 4. Попович М.В. Нарис історії культури України. / М. В. Попович. – К., 1999. – С. 121-186.

 5. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / Під ред. М. М. Заковича. – К., 2007. – С. 399-419.

Додаткова:

 1. Iсторiя України в особах: IХ-ХVIII ст. – К., 1993.

 2. Культурологія: навч. посіб. для вузів / За ред. Б. О. Парахонський, О. І. Погорілий, О. М. Йосипенко та ін. – К., 2005.

 3. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. / А. Ф. Лосев. – М., 1978.

 4. Нічик В. М. Києво-Могилянська академія і німецька культура. / В. М. Нічик. – К., 2001.

 5. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI-першої половини XVII ст.). / В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій. – К., 1991.

 6. Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К. В. Заблоцької Донецьк, 2001.

 7. Мицько I. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академiя. / І. З. Мицько. – К., 1990.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.