Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
история украинской культуры.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
427.52 Кб
Скачать

Проблеми для обговорення

 1. Умови і чинники становлення культури індустріальної цивілізації другої половини XIX – початку XХ ст., специфіка їх прояву в культурі України.

 2. Діячі та iдеологи українського народництва у контексті загальних соціально-ліберальних тенденцій культури другої половини ХІХ ст.

 3. Особливостi розвитку художньої культури XIX ст.: художнi системи класицизму, романтизму, реалiзму, iмпресiонiзму та символiзму.

 4. Модернiзм як культурне явище, його теоретичнi витоки та сутнiсть. Естетична революцiя та напрями художньої культури кiнця XIX – початку XX ст.

 5. Художня культура України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Запитання для самоперевірки

 1. Які чинники сприяли формуванню культури індустріального типу?

 2. Як повязані між собою розвиток цивілізації індустріального типу та поява революційно-демократичних рухів і ідеологій?

 3. Випадковим чи закономiрним ви вважаєте формування фiлософiї марксизму у XIX ст.?

 4. Чим зумовлюється явище науково-технічного прогресу?

 5. В чому полягає суперечнiсть мiж рацiоналiзмом та iррацiоналiзмом XIX ст.?

 6. Кого вважають засновниками критичного реалiзму як художнього методу європейської лiтератури?

 7. Як i чому змiнюються художнi напрями європейського образотворчого мистецтва XIX ст.?

 8. Якими були соцiально-полiтичнi умови розвитку української культури другої половини XIX ст.?

 9. Що ви знаєте про суспiльно-полiтичну та наукову дiяльнiсть громадовцiв?

 10. Якi художнi напрями репрезентує українська лiтература і театр другої половини XIX – початку ХХ ст.?

 11. Творчість яких митців другої половини ХІХ ст., на вашу думку, найбільш повно відображає соціо-культурну ситуацію в Україні?

 12. Якi духовнi чинники зумовили появу модернiзму?

Лiтеpатуpа

Основна:

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навчальний посібн. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів, 2004. – С. 306-317.

 2. Iстоpiя свiтової культуpи: Hавч. посiбник / Кеpiвник авт. кол. Л.Т. Левчук. – К., 1999. – С. 3-5.

 3. Лекцiї з iстоpiї свiтової та вiтчизняної культуpи: Hавч. вид. / За загальн. pед. Яpтися А.В. та iн. – Львiв, 2005. – С.487-516.

 4. Попович М.В. Нарис історії культури України. / М. В. Попович. – К., 1999. – С. 381-535.

 5. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / Під ред. М.М. Заковича. – К., 2007. – С. 459-503.

Додаткова:

 1. Iсторiя України в особах: ХIХ-ХХ ст. – К., 1995.

 2. Історія української та зарубіжної культури: навч. посіб. / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. Б. Горбань та ін. – К., 2007.

 3. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Л. Т. Левчук. – К., 1997.

 4. Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К. В. Заблоцької – Донецьк, 2001.

Тема 9. Культура України в умовах загальної кризи модерної та постмодерної цивілізації хх – початку ххі ст.

(семiнарське заняття – 2 години)

Основнi поняття теми: індустрiальне та постiндустрiальне суспiльства, науково-технiчна революцiя, урбанiзацiя, модернiзм, постмодернiзм, масова культура, контркультура, антикультура, тоталiтаризм, футурологiя, глобалізація, мультикультуралізм, тоталiтаризм, авторитаризм, колективізація, культурна революція, пролеткульт, метод соцiалiстичного реалiзму, “вiдлига”, перебудова, люмпенiзацiя суспiльства, національно-культурне відродження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.