Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оксана Карп.docx
Скачиваний:
62
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
13.37 Mб
Скачать
  1. N. Сучасна технологія;

  2. adj. високотехнологічний HIV-positive [.eitj ai vi: ’pDzativ] ВІЛ-

ПОЗИТИВНИЙ

I

Immensely [l'mensli] дуже, надзвичайно, надмірно

Implication [,impli'keijn] вплутування;

причетність; приховане значення impose [lm'paoz] обкладати (податком тощо); покладати (обов'язки тощо) include [m'klu:d] містити в собі;

включати до складу injure ['ind3aj пошкодити; поранити get injured поранитися inevitable [m'evitabl] неминучий;

невідворотний influence ['influans] 1. п. вплив;

2. V. Справляти вплив; впливати be influenced by перебувати під впливом чогось intercourse ['intakais] спілкування;

стосунки interfere [.inta'fia] втручатися;

перешкоджати internal [іпЧз:п1] внутрішній intestine [m'testin] анат. кишечник investigate [in'vestigeit] досліджувати;

вивчати; розслідувати invisible [in'vizabl] невидимий isolated [’aisaleitid] ізольований;

відокремлений IT = information technology інформаційна технологія

J

join [d3Din] з'єднувати(ся), об'єднувати(ся) junior [’d3u:nia[ молодший; амер. студент передостаннього курсу

к

Keep pace with йти нарівні, не відставати

L

landslide ['lændslaid] зсув, обвал legislation [,led3is'leijn] законодавство liberty [’libati] свобода, воля load of rubbish купа лайна local authorities місцева влада

м

make smb gasp змусити задихнутися (роззявити рота) від подиву

mankind [mæn'kaind] людство masterpiece ['ma:stapi:s] шедевр mature [ma'tjoa] 1. adj. стиглий, спілий; зрілий; 2. v. достигати; дозрівати; цілком розвинутися memorable ['memarabl] пам'ятний, незабутній Montreal [,rm>ntn'D:l] Монреаль music hall мюзик-хол; концертний зал mutual ['mjuitjual] взаємний

N

notable ['naotabl] видатний, визначний nuclear [nju:klia] ядерний

О

obey [a'bei] слухатися, коритися objective [ab'd3ektiv] мета, прагнення obligation [.obli'geijn] зобов'язання;

обов'язок obliteration [a.blita'reijn] знищення;

стирання obvious [’obvias] явний, очевидний obviously ['Dbviasli] явно, очевидно occur [а'кз:] траплятися; відбуватися offend [a'fendj кривдити, ображати offender [a'fenda] правопорушник, злочинець oppose [a'paoz] чинити опір, опиратися order [’o:da] порядок

In order to для того щоб orphan ['o:fn] сирота overall [,aovar'o:l] загальний overseas [,aova'si:z] 1. Adj. Заморський; заокеанський; закордонний;

2. Adv. За кордоном; за кордон owe smth to smb [зо] заборгувати щось комусь ozone layer ['aozaon Іеіа] озоновий шар

Р

pace [peis] крокувати, ходити participant [pa:'tisipant] учасник participate [pa:'tisi peit] брати участь particular [pa'tikjala] особливий

pass [pa:s] проходити, проїжджати; передавати

pass an exam I take an exam

здавати екзамен persistence [pa'sistans] упертість, наполегливість persuade [pa'sweid] переконувати phenomenon [fi'nDminan] (pi phenomena) явище, феномен poison Ppoizn] отрута pore over [рз:] зосереджено вивчати possibility [.pDSl'blllti] можливість precisely [pri’saisli] точно predecessor |'pri:disesa] попередник pregnant ['pregnant] вагітна preserve [pn'z3:v] берегти, охороняти; зберігати

prevent [pri'vent] відвертати; запобігати;

перешкоджати prevention [pn'venjn] запобігання provide [pra'vaid] постачати; надавати publicly funded фінансований державним коштом purpose ['p3:pas[ мета put into words висловлювати, формулювати словами

Q

quality ['kwDliti] якість; властивість quotation [kwao'teijn] цитата; цитування

R

ray [rei] промінь

rebellious [n’beljas] бунтарський;

повстанський; упертий reckon ['rekan] рахувати, підраховувати;

розраховувати; думати, гадати recognize [’rekagnaiz] упізнавати;

визнавати reduction [ri'dAkJn] зниження;

зменшення, скорочення reject [ri’d3ekt] відкидати, відхиляти;

відмовляти rely [гі'іаі] покладатися reliable [n'laiabl] надійний remain [ri'mein] залишатися remote [ri'maot] віддалений, далекий renowned [ri'naond] славетний, знаменитий rescue [reskju:] рятування, визволення resemblance [n'zemblans] схожість, подібність resist [ri’zist] оборонятися, чинити опір respect [n'spekt] 1. n. повага;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.