Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zvit_po_praktitsi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
138.24 Кб
Скачать

2.8. Ліквідація і реорганізація Підприємства

Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням власника, а в випадках , передбачених законодавством, за участю трудового колективу або господарського суду згідно чинного законодавства.

Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, яка утворюється власником . До складу ліквідаційної комісії входять власник та Підприємства в особі його органу управління . Порядок і строк проведення ліквідації , а також строки для заяви претензій кредиторам визначається власником .

В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з законом України "Про банкрутство", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З моментом призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства його органу , який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується. повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.

При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Список використаних джерел

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. – 305 c.

 2. Андрушків Б., Кузьмін О. Основи менеджменту: методичні положення та прикладні механізми: Підручник. – Львів: Лілея.1997. – 292 с.

 3. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. – Харків: Видавництво «ІНЖЕК», 2003.

 4. Богатирьова Л.Д. Основи менеджменту: Навч. посібник з курсу «Менеджмент»/ Державний комітет зв’язку та інші. – Одеса, 2004. – 157 с.

 5. Бойчик І.М. Економіка підприємства:Навч.посібник.-Вид.2-ге.і переробл.-К.:Атіка,2006.-528с.

 6. Бонарчук В.В. Менеджмент: Навч. посібник. – Львів: ЛДАУ, 2002. – 156 с.

 7. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

 8. Гірняк О. М. Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум; Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: “Магнолія плюс”, Львів “Новий світ – 2000”, 2003. - 336 с.

 9. Грифін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 10. Грозний І. Діагностика конкурентних переваг промислового підприємства // Схід. – 2007. – №2(80). – с.25.

 11. Гукалюк А.Ф. Моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9

 12. Економічна теорія//Основи менеджменту. – Доступний з: <http:// readbook.com.ua/>.

 13. Єрмошенко М.М. та ін. Менеджмент: Навч. посібник / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А.Стороженко; Нац. акад. управління. – Київ, 2006. – 655 с.

 14. Завадський Й.С. Менеджмент: підручник - 2 вид. – К.:1999. – 541 с.

 15. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник; 2-е вид., перероб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 719 с.

 16. Крамаренко В.І.Менеджмент: Навч. посібник для вузів. – К.: ЦУЛ. 2003. – 248 с.

 17. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Академвидав, 2003. - 416 с.

 18. Мельник Л.Г. Економіка підприємства. – Суми: ВТД «Університецька книга», 2004.

 19. Мельник П.В., Філоненко М.М., Кошарська Н.Е. Менеджмент: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 154 с. – Доступний з: <http:// www.vuzlib.net/m-t-m/index.htm>.

 20. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник.— К.: «Кондор», 2003.

 21. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємства. - Львів, 1996.

 22. Петрович Й.М. Економіка підприємства. — Київ, 2000.

 23. Подерьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 368 с.

 24. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. - Київ, 2001.

 25. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник . - Вид.2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

 26. Полтавская Е.А. Исследование процессов формирования и развития конкурентных преимуществ предприятия // Регіональні перспективи, - №1 (26). Кременчук: Асоціація „Перспектива”, 2003. - с. 39.

 27. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]