Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Збірник навчальних тестів.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
269.82 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

Навчальні тести

з дисципліни

“Економіка праці й соціально-трудові відносини”

для самостійної роботи студентів

економічних спеціальностей усіх форм навчання

Полтава 2008

Навчальні тести з дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 20 с.

Укладач: Т.О. Галайда, ст. викладач кафедри економіки підприємства.

Рецензент: Л.М. Титаренко, канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки.

Відповідальний за випуск: В.Я.Чевганова, завідувачка кафедри економіки підприємства, канд. екон. наук, доцент.

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол №___ від ____________

Коректор С.П. Безноса

Верстка Т.О. Галайда

20.27.51.02

ЗМІСТ

  1. Вступ......................................................................................................................4

  2. Навчальні тести з теми „Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства”...........................................................................................................5

  3. Навчальні тести з тем: „Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва”. „Соціально-трудові відносини як система”. „Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти”. „Соціальне партнерство”.............................................7

  4. Навчальні тести з тем: „Ринок праці та його регулювання”. „Соціально-трудові відносини зайнятості”.............................................................................9

  5. Навчальні тести з тем: „Планування праці”. ”Організація праці”................10

  6. Навчальні тести з тем: ”Продуктивність і ефективність праці”. „Політика доходів і оплата праці”.......................................................................................12

  7. Навчальні тести з тем „Аналіз, звітність і аудит у сфері праці”. „Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання”. „Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин”. ”Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин”..............................................................................................................14

  8. Правильні відповіді на тестові запитання........................................................16

  9. Література………………………………………………………………..……..20

ВСТУП

Мета дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” полягає у формуванні у студентів системи теоретичних і практичних знань з питань регулювання со­ціально-трудових відносин, оплати праці, планування праці, стимулювання оптимального використання трудових ресурсів і підвищення продуктивності та ефективності праці.

Навчальні тести містять завдання з тем, що відповідають змісту робочої навчальної програми дисципліни „Економіка праці й соціально-трудові відносини” для самостійного розв'язку та перевірки теоретичних знань студентів за двома модулями курсу. Кожне тестове завдання містить 4 варіанти відповідей, з яких лише одна є правильною. Перевірка правильності відповідей здійснюється за таблицею, що міститься у кінці збірника тестів.

Загальна сума відповідей береться за 100%, далі визначається питома вага правильних відповідей та оцінюються отримані результати тестування.

Результати перевірки можуть показати рівень теоретичної підготовки студента з окремих тем курсу та з дисципліни у цілому за наступними критеріями:

рівень ”А” – 91 – 100% правильних відповідей – „відмінно”;

рівень „В” – 81 – 90% правильних відповідей – „дуже добре”;

рівень „С” – 71 – 80% правильних відповідей – „добре”;

рівень „Д” – 61 – 70% правильних відповідей – „задовільно”;

рівень „Е” – 51 – 60% правильних відповідей – „достатньо”;

рівень „FX” – 31 – 50% правильних відповідей – „незадовільно” з можливістю повторного тестування;

рівень „FX” – менше 30% правильних відповідей – „незадовільно” з необхідністю повторного вивчення відповідних тем курсу.

Навчальні тести призначені для закріплення теоретичних знань з дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” при виконанні самостійної роботи студентами, які навчаються за напрямом “Економіка і підприємництво”.