Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Збірник навчальних тестів.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
269.82 Кб
Скачать

Аналіз, звітність і аудит у сфері праці.

Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання.

Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток

соціально-трудових відносин.

Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

  1. Взаємопов’язані та взаємозалежні елементи управління людським потенціалом – це:

А) організація праці;

Б) нормування праці;

В) планування праці;

Г) управління продуктивністю праці.

2. Система соціальних знань, що пов’язані з дослідженням економічних процесів з науковим обґрунтуванням бізнес-планів та об’єктивною оцінкою їх виконання, з прийняттям управлінських рішень, – це:

А) економіка підприємства;

Б) економічний аналіз;

В) економіка праці;

Г) фінансовий аналіз.

3. Незалежний контроль та перевірка фінансово-господарської діяльності, що включає аналіз соціально-трудових відносин, – це:

А) економічний аналіз праці;

Б) фінансовий аналіз;

В) аудит у сфері праці;

Г) статистична звітність з праці.

4. Перевірка документації й аналіз показників, які свідчать про легітимність та ефективність діяльності підприємства розглядаються у наступному аспекті аудиту:

А) організаційно-технічному;

Б) соціально-психологічному;

В) економічному;

Г) організаційно-економічному.

5. Державна статистична звітність підприємств з питань праці надає інформацію про:

А) показники фінансово-господарської діяльності підприємства;

Б) фінансовий стан підприємства;

В) показники використання економічних ресурсів підприємства;

Г) результати впровадження програм з праці, управління і розвитку персоналу.

6. Система послідовного збору даних про явище або процес з метою оперативної діагностики стану об’єктів, що описується за допомогою певних ключових показників, являє собою:

А) економічний аналіз;

Б) моніторинг;

В) аудит у сфері праці;

Г) планування праці.

7. Спеціалізована установа, що проголосила своєю метою вивчення і покращення умов праці та життя трудящих шляхом вироблення конвенцій і рекомендацій з питань трудового законодавства, – це:

А) ООН;

Б) Ліга націй;

В) МОП;

Г) МАГАТЕ.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Пояснення№ тестаПравильна№ теста

відповідь

Правильна

відповідь

Пояснення

11

В

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необ­хідними для здійснення корисної діяльності.

2

В

Коефіцієнт плинності персоналу визначається відношенням кількості працівників, звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни, до середньоспискової чисельності персоналу за певний період.

3

В

Тарифний розряд визначає рівень кваліфікації робітника.

4

Б

Людський капітал – сформований або розвинений в результаті інвестицій і накопичений людьми певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій.

5

Б

Економічно активне населення – частина населення, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різно­манітних послуг.

6

Б

Компонентами трудового потенціалу працівника є: рівень освіти, стан здоров’я, творчість, свідомість, професіоналізм.

7

В

Баланс трудових ресурсів – система взаємопов'язаних показників, які характеризують формування та розподіл тру­дових ресурсів.

8

Б

Розвтиок персоналу – професійно-кваліфікаційне та посадове просування працівників, забезпечення робочих місць персоналом відповідної кваліфікації.

9

А

Списковий (обліковий) склад персоналу формують усі працівники, прийняті на термін один та більше днів, незалежно від їх місцезнаходження на певний момент часу.

10

Г

Мета проведення атестації персоналу – визначення відповідності працівника посаді, яку він обіймає.

11

А

Середньооблікова чисельність штатних працівників визначається шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця і розподілу отриманої суми на число календарних днів звітного місяця.

12

Б

Основна функція планування персоналу полягає у визначенні потреби в персоналі

Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва. Соціально-трудові відносини як система.

Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти. Соціальне партнерство

№ теста

Правильна

відповідь

Пояснення

1

Б

Соціальна політика – система управлінських, організаційних, регулюючих дій і заходів, спря­мованих передусім на сприяння цілеспрямованій діяльності гро­мадян, їх всебічному розвитку, забезпеченню відповідного рівня їх життя і праці, їх соціальному захисту.

2

Г

Соціальне страхування – спосіб створення необхідних економічних передумов для збере­ження працездатності економічно активної частини населення, та забезпечення у разі втрати працездатності, старості, втрати годувальника

3

Б

Мета соціального партнерства – прагнення держави, роботодавців і найманих працівників досягти загального блага в суспільстві шляхом підвищення продуктивності праці, розвиток НТП, збільшення ВНП, підвищення рівня життя.

4

А

Розмір внесків до державних соціальних фондів залежить від рівня оплати праці

5

Б

Зміст праці відображує професійну приналежність праці, склад виконуваних робіт, їх складність, послідовність виконання

6

А

Типи соціально-трудових відносин: соціальне партнерство, трудовий конфлікт, дискримінація.

7

А

Рівень життя є інтегральним показником, що відображає рівень соціально-трудових відносин.

8

Г

Праця – свідома доцільна діяльність людей з видозмінення сил природи та пристосування їх до задоволення своїх потреб.

9

В

Функцією держави як суб’єкта соціально-трудових відносин є гарантія та захист прав суб’єктів соціально-трудових відносин, арбітраж і регулювання, примирення сторін.

10

Б

Профспілки – добровільні громадські організації громадян, які пов’язані спільними виробничими інтересами за родом діяльності, створені з метою представництва й захисту їх соціально-трудових прав та інтересів.

11

А

Система соціального партнерства в Україні охоплює сферу дії, зміст колективних договорів і угод, сторони переговорів та їх повноваження, періодичність переговорів і процедури вирі­шення конфліктів.