Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MRSR.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
210.94 Кб
Скачать

5. За результатами самостійного вивчення теми студенти повинні:

знати: сутність необхідність управління організацією; основні терміни і поняття, що характеризують структуру управління, характеристику чинників внутрішнього середовища організації, деталізація факторів зовнішнього оточення прямого і опосередкованого; сутність керуючої підсистеми управління і її роль для діяльності самокерованої системи.

вміти: ідентифікувати чинники внутрішнього і зовнішнього середовища організації; проводити аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та загроз зовнішнього і внутрішнього оточення організація за допомогою SWOT-аналізу.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Які елементи в організації є об'єктом управлінської діяльності?

 2. Хто є суб'єктом управлінської діяльності та які ролі він виконує в організації?

 3. Назвіть принципи, що характеризують організацію як керовану систему.

 4. Що таке менеджмент організації? Назвіть елементи його спеціального економічного інструментарію.

 5. Що являють собою технології управління організацією?

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте співвідношення понять "організа­ція" та "управління".

 2. Що являє собою система управління організації.

 3. Яку роль відіграє управління всередині організації?

 4. Чи потрібно управляти процесом взаємодії організації з зовнішнім оточенням?

 5. Охарактеризуйте процес управління органі­зацією?

 6. Що таке система управління організацією? Назвіть її елементи?.

3. Інформаційні джерела

Основна

 1. Акулов В.Б. Теория организации : учеб. пособие / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. - Петрозаводск : ПетрГУ, 2002. - 192 с. – (Стор. 93-120).

 2. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник / Б.З Мильнер. - М. : Инфра-М, 2009. - 864 с.- (Стор. 97-137).

 3. Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб. / Г.Л. Монастирський. - К. : Знання, 2008.-319 с. – (Стор. 156-190).

Додаткова

 1. Виноградський М.Д. Менеджмент в органiзацiї: Навч. Посiбник / М.Д. Виноградський ; Виноградська А.М.; О.М. Шканова. - К.: Кондор, 2002. - 654 с. -(Стор. 78-95).

 2. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005.- 860 с. – (Стор. 121-145).

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації Алгоритм вивчення теми

Дана тема визначає сутність внутрішнього середовища організації; деталізує із яких складових (чинників) складається внутрішнє середовище організації та показує їх взаємозв’язок; характеризує чинники зовнішнього середовище організації; систематизує чинники прямого впливу на організацію; характеризує чинники віддаленого (непрямого) впливу на організацію.

Для розгляду даної теми вам необхідно:

1. Прослухати лекції № 14-15 на тему «Зовнішнє й внутрішнє середовище організації» і законспектувати основні питання лекції:

 1. Внутрішнє середовище організаційної системи

 2. Елементи внутрішнього середовища організації та їх взаємозалежність 3. Зовнішнє середовище організаційної системи

4 Фактори прямого впливу

5. Фактори опосередкованого впливу

6. Класифікація організацій.

2. Самостійно опрацювати основні літературні джерела і підготуватись до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; підготуватись до тестування по темі і виконати завдання для самостійної роботи.

3. Під час самостійної роботи над темами студентам варто звернути увагу на те, що ключовими аспектами теми є: внутрішнє середовище організації; складові (чинник) внутрішнього середовища організації та їх взаємозв’язок; чинники зовнішнього середовище організації; чинники прямого впливу на організацію; чинники віддаленого (непрямого) впливу на організацію.

4. Контроль знань по темі буде проводитись відповідно до встановленого порядку і критеріїв оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення та завдань для самостійної роботи (як під час семінарського заняття так і за окремим графіком під час консультацій), так і за результатами заключного тестування по темі під час семінарського заняття

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]