Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MRSR.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
210.94 Кб
Скачать

27

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра менеджменту і адміністрування

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «теорія організації» для студентів напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент» окр «бакалавр»

Полтава 2013

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Теорія організації» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр». – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 22 с.

Укладач: Р.І. Біловол, к.е.н., доцент.

Відповідальний за випуск: І.А. Маркіна, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, професор.

Рецензенти: Н.В. Бакало, к.е.н., доцент, І.В. Черниш, к.е.н., доцент.

Затверджено науково-методичною

радою університету

від 28.02.2013 р., протокол № 5

Комп’ютерна верстка автора

35.58.04.01

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми 1: «Методологічні засади теорії організації» ……………………………………………………….

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми 2: «Основні організаційні теорії та моделі організації»……………………………………..

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми 3: «Організація як система»……………………………………………………………………………

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми 4: «Організація як соціум»…………………………………………………………………………….

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми 5: «Організація як процес»……………………………………………………………………............

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми 6:

Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Теорія організації» 8

Змістовий модуль 1. Загальна теорія організації 8

Тема 1. Методологічні засади теорії організації 8

Тема 2: Основні організаційні теорії та моделі 10

Алгоритм вивчення теми 12

Тема 4. Організація як соціум 14

1. Алгоритм вивчення теми 14

1. Прослухати лекції 8-9 на тему: «Організація як соціум» і законспектувати основні питання лекції: 14

Алгоритм вивчення теми 16

Дана тема визначає необхідність і сутність управління організацією; пояснює співвідношення понять "організація" та "управління"; характеризує процеси самоорганізації; деталізує сутності «структура» і «внутрішньо організаційні процеси»; характеризує зовнішнє і безпосереднє оточення організації; дайте визначена сутності системи управління організацією і поділ її на дві підсистеми: керуюча і керована підсистеми організації. 18

Тема 9. Культура організації 23

»………………………………………………………………

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми 7: «Зовнішнє і внутрішнє середовище організації»…………………………………………….

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми 8: «Організаційне проектування»…………………………………………………………………..

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми 9: «Культура організації»………………………………………………………………………..

4

5

7

9

11

13

15

17

18

20

ВСТУП

Самостійна робота студентів – форма виконання студентами певного пізнавального завдання. В межах інтеграції до європейської системи освіти самостійна робота розглядається лише як позааудиторна.

Отже, позааудиторна самостійна робота - не самоціль, а засіб самостійного формування особистості студента, його «самостійності» у здобуванні знань.

За традицiйної системи самостійна робота студентів спрямована на засвоєння знань, умінь i навичок.

Самостійна робота студента з дисципліни «Теорія організації» передбачає такі види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням:

  • вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел інформації; перегляд відеозаписів; прослуховування лекцій магнітних записів; інші види занять.

  • поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних, семінарських занять, колоквіумів, розв’язання ситуацій та інші види занять.

  • освоєння матеріалу з використанням елементів творчості: проведення семінарських робіт з елементами творчості; розв’язання нестандартних ситуацій; виконання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми. участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій; інші види занять.

  • удосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах виробництва: усі види практик; дипломне проектування; інші види занять.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Теорія організації» повинна забезпечити:

- системність знань та засобів навчання;

- володіння розумовими процесами;

- мобільність і критичність мислення;

- оволодіння засобами обробки інформації;

- здібність до творчої праці.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Контроль самостійної роботи студентів включає:

1.                відповідь на семінарських заняттях

2.        відповідь на контрольні або тестові питання;

3. перевірку конспекту;

4.               перевірку рефератів;

5.           перевірку виконаних індивідуальних завдань.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]