Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MRSR.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
210.94 Кб
Скачать

5. За результатами самостійного вивчення теми студенти повинні:

знати: сутність соціальної організації; розвиток соціальних організацій; компоненти та рівні соціальних організацій; способи формування формальних і неформальних організацій.

вміти: ідентифікувати соціальну організацію; вміти компоненти та рівні соціальних систем, виокремлювати фактори проектування формальних і неформальних організацій.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Що мається на увазі під соціальною системою?

 2. Назвіть її основні с структурні елементи.

 3. Дайте визначення організації як соціальної системи. Що таке соціальна організація?

 4. Назвіть основні цілі соціальних організацій.

 5. Яка залежність характеризує сутність соціальної організації.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте рівні соціальних систем.

 2. Дайте визначення організації як соціальної системи. Що таке соціальна організація?

3. Назвіть компоненти соціальних систем?

4. Чи можна ототожнювати соціальну організацію та колектив організації?

5. Що являє собою формальна організація?

6. Яка причина формування неформальних організацій?

Інформаційні джерела

Основна

 1. Акулов В.Б. Теория организации : учеб. пособие / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. - Петрозаводск : ПетрГУ, 2002. - 192 с. – (Стор. 68-93).

 2. Беляев А. А. Системология организации : учебник / A.A. Беляев, Э.М. Коротков ; под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2000. -182 с.

 3. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник / Б.З Мильнер. - М. : Инфра-М, 2009. - 864 с.- (Стор. 69-86).

 4. Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб. / Г.Л. Монастирський. - К. : Знання, 2008.-319 с.- (Стор. 104-122).

Додаткова

1. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005.- 860 с.- (Стор. 98-120).

Тема 5. Організаційний процес Алгоритм вивчення теми

Дана тема визначає сутність організації як процесу; характеризує стан організацій: статику і динаміку; визначає принципи статичного стану організації; деталізує принципи динамічного стану організації; визначає принципи статичного стану організації; деталізує порівняльну характеристику динамічним і статичним принципам організації.

Для розгляду даної теми Вам необхідно:

1. Прослухати лекції № 10-11 на тему: «Організаційний процес» і законспектувати основні питання лекції:

1. Статика та динаміка організаційних систем. 2. Динамічна організація

3. Принципи статичного та динамічного стану організації

4. Порівняльний аналіз принципів дії динамічних і статичних організацій

5. Види аналізу системи управління організацією

6. Організація як система процесів

2. Самостійно опрацювати основні літературні джерела і підготуватись до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; підготуватись до тестування по темі і виконати завдання для самостійної роботи.

3. Під час самостійної роботи над темами студентам варто звернути увагу на те, що ключовими аспектами теми є: сутність організації як процесу; характеристика стану організацій: статика і динаміка; принципи статичного стану організації; принципи динамічного стану організації; порівняльна характеристика динамічних і статичних принципів організації.

4. Контроль знань по темі буде проводитись відповідно до встановленого порядку і критеріїв оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення та завдань для самостійної роботи (як під час семінарського заняття так і за окремим графіком під час консультацій), так і за результатами заключного тестування по темі під час семінарського заняття.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]