Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_sem_12_2013.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
592.38 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Десталінізація, децентралізація керівництва, дисидентський рух, економічні реформи, командно-адміністративна система, лібералізація, міністерства, неосталінізм, права людини, правозахисний рух, ради народного господарства, реабілітація, суспільна криза, „хрущовська відлига” „шестидесятники”.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2009. – С. 512-554.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.192-197, 198-209.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 203-218.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 387-411.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С.370-403.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.2.– Полтава,1994. – С.55-65.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.341-359.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 239-255.

Субтельний О.Україна: iсторiя. – К.,1991. – С. 431-460.

Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник.-К.: Дакор, КНТ,2008.-С.351-359.

Додаткова:

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. –К., 1998. – С.341-353.

Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964) // Укр. iстор. журн. – 1998. – № 2.

Ксерокопії на кафедрі:

Курносов Ю. Соцiально-полiтичний розвиток УРСР у 50-тi - першiй половинi 60-х рр. // Укр. iстор. журн. – 1990. – № 5.

Блеск и нищета диссидентов. "Шестидесятники" ли подготовили демократизацию? // Литературная газета. – 1995. – № 41.

Дзюба I. "Просто була потреба у з'ясуваннi гострих нацiональних проблем..." //Голос України. – 1997. – №158 (1658). – 23 серпня

12 (2 год.)

1. М. Горбачов і концепція перебудови в СРСР, її криза у 1990–1991 рр. Державний суверенітет України й суспільно-політична боротьба з проблеми збереження СРСР.

2. Соціально-економічний розвиток України в 90-х рр. ХХ ст., суспільна криза, причини і шляхи її подолання.

3. Політичні процеси в Україні на початку ХХІ століття.

  1. Ключові терміни та поняття

Перебудова, нове політичне мислення, прискорення, гласність, демократія, ДКНС (Державний комітет із надзвичайного стану), СНД, неформальні організації, багатопартійність, суверенітет, Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, референдум,

Література

Основна:

Акт проголошення незалежності України. – К., 1991. – 8 с.

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2009. – С. 555-580, 589-607.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 220-230.

Декларація Про державний суверенітет України. – К.,1991. – 12 с.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К.,1997. – С. 360-367.

Політична історія України. Посібник для студентів за ред. Танцюри В.І.-К.: Академія.-2002р.-С.445-463.

Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2008. – 186 с.

Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник.-К.: Дакор, КНТ,2008.-С.377-387.

Додаткова:

Бойко О. Історія України. Запитання і відповіді. – К., 1997. – 345 с.

Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 рр.): Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 375 с.

Вівчарик М. Державотворчий поступ українства // Віче. – 1998. – №1. – С. 3-12.

Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV–XXІ ст.): Навч. посіб. – К.: Вікар, 2008. – С. 493–551.

  1. Питання до підсумкового контролю знань

П и т а н н я

Скорочена назва та сторінки із

Гавриленка І.М.

Бойко

О.К.

1

Історія України як наука: предмет, методологія, джерела, основні концепції.

3-5

2

Завдання вивчення історії України у ВНЗ та специфіка її соціально-політичного аспекту.

5

3

Історичні джерела про найдавніше населення на території сучасної України: археологія, антропологія, лінгвістика, міфологія, писемність.

7-27

5-14

4

Етноніми "Русь" і "Україна".

32

5

Роль християнства в соціально-політичній еволюції Русі.

34-35

61-65

6

Проблеми походження, суспільного устрою і розпаду Русі в історичній науці.

29-75

31-58

7

Проблема руської народності. Русь в етнополітичній історії України та інших східнослов'янських народів.

29-75

58-61

8

Галицько-Волинське князівство – державна організація "Малої Русі".

46-53

75-80

9

Литовсько-Руське князівство в історії України.

53-55

81-87

10

Польсько-католицький фактор в українській соціально-політичній історії ХVІ–XVІІ ст.

57-63

85-101

11

Козацтво й Запорізька Січ – осередки формування українського народу, його державності.

63-90

109-116

12

Козацько-селянські повстання кінця XVІ ст. – 1638 р. і визвольна війна 1648–1654 рр.: проблеми їх причин, характеру і значення в соціально-політичній історії України. Історична роль Б.Хмель­ниць­кого.

68-78

116-142

13

Проблема походження козацтва і Запорізької Січі в історичній науці.

63-65

109-113

14

Політика полонізації в XVІ – першій половині XVІІ ст. Братства і сеймова боротьба проти неї.

57-63

85-101

15

Політика П.Сагайдачного та її історичне значення.

122-125

16

Велика Руїна і поділ України в другій половині XVІІ ст.

80-86

142-154

17

Гетьман І.Мазепа в історії України.

86-89

154-160, 164

18

Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях. Діяльність «Руської трійці».

90-95

19

Козацько-старшинська і дворянська інтелігенція ІІ половини XVІІІ – І чверті ХІХ ст. у формуванні української національної самосвідомості.

97-101

188-206

20

Т.Шевченко та його роль в українській історії.

202

21

Кирило-Мефодіївське товариство 1846–1847 рр. і його роль в українському національно-визвольному русі.

100

203-206

22

Малоросійська політика російського царизму XVІІІ–ХІХ ст. та формування української нації.

91-101

160-198

23

Поділ Польщі між Росією й Австро-Угорщиною та специфіка етнічного, соціального й економічного розвитку українців у складі двох імперій. Перетворення Галичини в осередок легалізації українського національно-визвольного руху.

91-110

206-215

24

Історичні особливості розвитку капіталізму в Україні в складі Російської імперії. Специфіка соціально-політичних передумов формування новітніх партій.

103-117

184-188, 248-255

25

М.Міхновський і формування ідеології українського націоналізму.

109

251-253

26

Національні та соціальні завдання визвольної боротьби українського народу в програмах і діяльності політичних партій 1905–1916 рр. Розкол в українському національно-визвольному русі.

107-113

251-255

27

Україна в період першої російської революції 1905-1907рр.

110-113

289-294

28

Формування партії есерів і анархістських організацій на рубежі ХІХ–ХХ ст.

111

29

Створення соціал-демократичних організацій в Україні та їх роль в організації І і ІІ з'їздів РСДРП. Більшовизм та меншовизм.

108

30

Створення РУП, її еволюція і розпад на нові партії. Кадети.

109

284-289

31

Столипінська політика та її наслідки для України.

112

260-263

32

Державна дума Росії 1906–1916 рр. і українці в ній.

112-113

255-260

33

Лютнева загальноросійська революція 1917 р. та політичні альтернативи її розвитку. Багатовладдя в Україні.

118-121

280-288

34

Загострення загальної кризи Російської імперії влітку–восени 1917 р. і її особливості в Україні. Жовтнева загальноросійська революція 1917 р. та Україна.

121-124

288-295

35

Історичні обставини утворення УНР і УСРР, початку громадянської війни та падіння обох українських республік у 1918 р.

121-126

288-294

36

Українська Центральна рада в боротьбі за автономію України і політика Тимчасового уряду, загальноросійських партій та Рад.

118-125

280-295

37

Гетьманство П.Скоропадського і проблема демократії, диктатури, анархії та монархії в політичній боротьбі.

125-130

295-300

38

ЗУНР, УНР і УСРР на рубежі 1918–1919 рр.: втрачені можливості громадянського миру та національного возз'єднання.

124-135

300-310

39

Отаманщина і єврейські погроми, махновщина, націонал-комунізм в Україні 1919–1920 рр.

134-139

313-321

40

Більшовицька політика в Україні 1919–1920 рр. та перемога радянської влади в Україні.

135-139

310-313

41

Історична роль М.Грушевського, В.Винниченка, С.Петлюри, Н.Махна.

280-295, 313-321

42

Нова економічна політика більшовиків і роль В.Леніна в історії України.

144-151

331-335

43

Обставини вступу УСРР до СРСР у 1922 р. Національна теорія і політика більшовиків та їх втілення в "українізації".

147-151

335-339, 356-361

44

Еволюція внутріпартійної боротьби серед більшовиків у 20-их рр. і її суспільно-політичні наслідки в 30-их рр. Проблема побудови соціалізму в СРСР та УРСР .

148-151

45

Радикалізація українського національно-визвольного руху в західноукраїнських землях. Д.Донцов і теорія "інтегрального націоналізму". УВО-ОУН.

162-165

369-379

46

Проблема індустріалізації в 20-их рр. та її розв'язання в 1929–1939 рр.

153-156

339-345

47

Політика побудови кооперативного ладу в 20-их рр. і суцільна колективізація 1929–1933 рр., її наслідки.

147-165

345-350

48

Фашистський окупаційний режим в Україні 1941–1944 рр.

174-176

400-402

49

Форми антифашистського опору народу України в 1941–1944 рр.

176-179

402-414

50

Партизанський рух і підпілля під керівництвом КП(б)У в боротьбі проти фашизму (1941–1944 рр.) .

178-179

402-406

51

ОУН-УПА в роки фашистської окупації України (1941–1944 рр.) .

176-179

406-414

52

Українське питання в міжнародній політиці напередодні і на початку Другої світової війни. Возз'єднання українських земель. Сталінська політика на заході України.

168-171

380-394

53

Україна та ОУН в агресивних планах фашистського керівництва Німеччини. Ідеологія й політика ОУН 1939–1941 рр.

168-172

397-400, 406-411

54

Характер війни 1941–1945 рр. для українського народу. Евакуація й оборонні бої Червоної Армії в 1941–1942 рр. в Україні та їх значення в ході війни.

171-174

394-397

55

Корінний перелом у ході Великої Вітчизняної війни і визволення Червоною Армією України в 1943–1944 рр. ОУН-УПА проти Червоної Армії і громадянське протистояння на цій основі між українцями. Історична роль А.Мельника, С.Бандери, Р.Шухевича.

179-183

411-417

56

Закінчення Великої Вітчизняної війни в 1945 р. та остаточне возз'єднання України. Джерела перемоги СРСР у війні і внесок у перемогу українського народу. Ціна перемоги.

161-184

418-420

57

"Холодна війна" як фактор післявоєнного розвитку України в складі СРСР.

489-492

58

Післявоєнна відбудова України. ОУН-УПА в боротьбі проти радянської влади на Західній Україні. Ліквідація греко-католицької церкви та її наслідки.

187-192

423-434

59

Радянізація західних областей України в 40-50-х рр. Ліквідація греко-католицької церкви та її наслідки.

190-191

505-508

60

Посилення сталінської політичної реакції на рубежі 40–50-их рр. Роль Й.Сталіна в історії України.

187-192

4374-439

61

Початок реформування сталінського тоталітаризму. Розвиток України в період хрущовських реформ. Історична роль М.Хрущова.

192-196

440-455

62

Косигінські реформи другої половини 60-их рр. в історії України.

198-199

456-458

63

Україна в умовах суспільно-політичного застою в СРСР. Дисидентський рух. Роль Л.Брежнєва в історії України.

192-208

458-472

64

Реформаторські сили в КПРС на поч. 80-их рр. Історична роль Ю.Андропова.

65

М. Горбачов і концепція перебудови в СРСР, її криза у 1990–1991 рр. Державний сувере­ні­тет України й суспільно-політична боротьба з проблеми збереження СРСР.

210-214

473-486

66

Формування багатопартійності в Україні (к.ХХ- поч. ХХІ ст.ст.).

214-219

475-486

67

Історичні обставини розпаду СРСР і здобуття Україною державної незалежності в 1991 p.

212-214

614-618

68

Соціально-економічний розвиток України в 90-х рр. ХХ ст., суспільна криза, причини і шляхи її подолання.

210-219

475-488

69

Незалежна Україна в міжнародних відносинах.

221-223

526-544

70

Політичні процеси в Україні на початку ХХІ століття.

223-227

488-513

71

Історичне значення прийняття Конституції України в 1996 p.

227-228

499-502

72

Проблеми формування державної української нації і її самовизначення в суперечностях світової глобалізації та антиглобалізму.

229-231

Додаток А

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]