Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

учеба / Sayenko_strateg_ya_p_dpriyemstva

.pdf
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.96 Mб
Скачать

Додатки

361

Додаток А

Вимірювання синергізму при виході на новий товар/ринок

Функціональний

Симетричні

 

Синергізм від об’єднання зусиль по веденню старого і нового бізнесу

 

підрозділ

ефекти

Початковий синергізм (економія)

Оперативний синергізм

Розши –

Нові

Загальний

підприємства

синергізму

економія

оперативна

економія

економія

оперативна

рення

товари і

синергізм

 

 

інвестицій

економія

часу

інвестицій

економія

продаж

ринки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальне

Вклад в

 

 

 

 

 

 

 

 

управління і

материнське п-во

 

 

 

 

 

 

 

 

фінанси

Вклад в новий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товар/ринок;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

можливості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розробки

--//--

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг

--//--

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльність

--//--

 

 

 

 

 

 

 

 

362

 

 

 

 

Додаток Б

Етапи

Вибір стратегії

 

Чинники, критерії,

 

 

 

 

обмеження

1. Аналіз альтернатив -

 

 

 

I. Чинники вибору:

Методи

1.

Розміри підприємства;

них стратегій

 

 

2.

Стан галузі і позиція в

встановлення розриву між

І. Експертний

ній підприємства;

 

цілями і прогнозами;

3.

Привабливість ринку;

2. Розрахунок розміру

2. Матричний

4.

Стратегії конкурентів;

інвестицій по

3. Сценаріїв

5.

Конкурентні переваги;

альтернативних стратегіях

4. Факторний

6.

Цілі і місія п-ва;

і прогноз їх ефективності;

5. Порівняльний

7.

Потенціал підприємства

3. Прогноз динаміки

6. Розрахунково –

8.

Особливості продукції;

прибутку та інших

конструктивний

9.

Стадія ЖЦТ і ЖУП;

показників ефективності

7. Економіко –

10. Витрати;

 

по альтернативних

математичний

11. Інтереси суб’єктів;

стратегіях;

8. Моделювання

12. Якісний склад кадрів;

4. попередній вибір кращої

9. Евристичний

13. Зобов’язання щодо

стратегії;

10. Інші методи і

попередніх стратегій;

5. Доводка стратегії до

прийоми

14. Ступінь залежності від

адекватності цілям

 

 

зовнішнього середовища;

підприємства, її

 

 

15. Фактор часу;

 

деталізація;

 

 

16. Наявність

 

6. Оцінка переваг вибраної

 

 

альтернативних варіантів;

стратегії і її відповідність

 

 

17. Оцінка поточної стр-ї;

критеріям вибору;

 

 

18. Фінансові ресурси;

7. Розробка остаточного

 

 

19. Рівень ризику.

 

стратегічного плану,

 

 

 

II. Обмеження:

тактичних і операційних

 

 

1.

Обсяг фінансів;

 

планів та спеціальних

 

 

2.

Можливості і загрози

програм його реалізації

 

 

зовнішнього середовища;

 

 

 

3.

Сильні і слабкі сторони

 

 

 

внутрішнього середовища

 

 

 

4.

Рівень зв’язків п-ва;

Розробка сценаріїв розвитку подій; оцінка

 

5.

Протидія конкурентів.

 

 

III. Критерії:

кожної альтернативної стратегії по

 

 

 

1.

Відповідність місії і

песимістичному, оптимістичному і най

 

 

цілям підприємства;

вірогіднішому сценаріях; прогнозування

 

 

2.

-//- можливостям і

можливих наслідків для підприємства розвитку

 

 

загрозам зовні.ш. сере-ща;

кожної стратегії за кожним сценарієм

 

 

3.

-//- сильним і слабким

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сторонам внутріш. сер-ща;

Остаточний вибір найоптимальнішої стратегії,

4.

Реалістичність;

 

що відповідає всім параметрам вибору

5.

Узгодженість.

 

 

 

 

Модель вибору стратегії підприємства з альтернативних

 

Основні показники стратегічного плану

Додаток В

363

підприємства______________ на період до _____________

 

Од.

Звіт по

Показники по

Динаміка

Показники

вимі

базовому

періодах

показників (%)

 

-ру

періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

б

в

г

д

е

є

ж

з

 

 

 

1. Обсяги продаж по видах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товару (в натур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показниках):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. По основних видах товару:

 

 

Примітки:

 

 

 

 

 

1-й вид товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й вид товару

 

 

Показники граф а-з:

і т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. По інших видах товару:

 

 

а) перший період

1-й вид товару

 

 

б) другий період

2-й вид товару

 

 

в) ...

 

 

 

 

 

і т.д.

 

 

г) n-й період

 

 

 

 

 

2. Доля ринку по видах товару:

 

 

д) X1 / X0

 

 

 

 

 

1-й вид товару

 

 

е) X2/ X1

 

 

 

 

 

2-й вид товару

 

 

є) ...

 

 

 

 

 

і т.д.

 

 

ж) Xn / Xn-1

 

 

 

 

 

3. Обсяги продаж у вартісному

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вираженні - всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. По основних видах товару:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й вид товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й вид товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. По інших видах товару:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іт.д.

4.Основні фонди

5.Потреба у сировині, матеріалах, комплектуючих т.д.

6.Потреба в енергетичних ресурсах

7.Чисельність персоналу

8.Фонд оплати праці

9.Виробничі витрати на 1 грн. продаж

10.Прибуток

11.Прибуток на 1 грн. продаж (або рентабельність продаж)

12.Потреба в додаткових інвестиціях

364

Додаток Г

Основні характеристики стадій життєвого циклу товару і стратегічні зусилля.

Показники

Розробка

Вихід на

Ріст,

Зрілість,

Спад

 

 

ринок

експансія

насичення

 

Виробництво

Підготовка

Освоєння

Крупносерійне

Максимальне

Скорочується

 

 

 

 

 

 

Збут

Відсутній. Мож-

Слабкий

Швидко

Повільно

Падаючий,

 

ливо пробний

 

зростаючий

зростаючий

пошук нових

 

 

 

 

 

ринків

Прибуток

Відсутній

Мінімальний або

Найбільший

Стабілізується і

Низький або

 

 

збитки

 

починає

нульовий

 

 

 

 

знижуватися

 

Споживачі

Відсутні

Любителі нового

Масовий ринок,

Масовий ринок

Консерватив-

 

 

товару

що розширяєтся

 

ні покупці

Конкуренти

Нема, потенцій-

Небагато

Зростає їх

Велика кількість

Переважаюча

 

ні, одиничні

 

кількість

 

кількість

Основні

Пошук ніші на

Розширення

Утвердження на

Відстоювання

Підтримання

стратегічні

ринку

ринку

ринку

своєї долі

прибутку.

зусилля

 

 

 

прибутку

Зниж. витрат

 

 

 

 

 

365

Додаток Д

Модель „Мак-Кінсі» «7С»

Стратегія

Сукупність навиків

 

Спільні цінності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура

 

Система

 

Співробітники

 

 

Стиль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366

Додаток Е

Гарвардська модель стратегічного аналізу

Аналіз зовнішнього середовища:

-можливостей

-загроз

Інтеграція системи цінностей середовища.

Соціальна відповідальність підприємства

Пошук і оцінка можливих дій:

-переваги

-слабкі сторони

-результати

-сумісність

-не сумісність

Формування стратегії. Вибір:

-видів діяльності

-цілей

-шляхів і засобів досягнення

Діагностика внутрішнього середовища:

-слабкі сторони

- сильні сторони

Інтеграція систем цінностей підприємства і менеджерів Загальні цілі

367

Додаток Є

Базові стратегії конкурентоспроможності підприємства

Підприєм-

Характеристика типу підприємств

Можливі базові

ства

 

стратегії конкуренто

 

 

спроможності

Техно-

Функціонують на основі системи базових технологічних

Стратегія лідерства

логічного

процесів, заміна яких призвела б до зміни профілю

за витратами, сфоку-

типу

підприємства і по суті до організації нового

сована стратегія

 

підприємства

низьких затрат

 

 

 

Кон’юнктур

Базуються на реактивній взаємодії з ринком, не мають

Стратегія

ного типу

стабільної технології і випускають вироби, які не

оптимальних витрат

 

потребують складного освоєння виробництва

 

Маркетинго-

Орієнтуються на поточні потреби ринку, намагаються

Стратегія "парти-

вого типу

вчасно підготувати технологію до майбутніх вимог

занської війни", стра-

 

ринку, активно впливають на ринковий попит майбутніх

тегія запобіжного

 

періодів

удару

 

 

 

«Технологіч-

Еволюційно змінюють технологію виробництва під

Наступальна

ної атаки»

впливом НТП, самостійно чи раніше за інших роблять

стратегія

 

стрибкоподібні зміни технологи

 

 

 

 

Віоленти

Фірми-гіганти, на яких виробництво стандартних

Віолентна стратегія -

 

товарів можна налагодити ефективніше і з меншими

ставка на зниження

 

витратами, ніж виробництво невеликих партій

витрат виробництва

 

диференційованих товарів

 

 

 

 

Патієнти

Вузькоспеціалізовані фірми, що виготовляють особливу

Патієнтна стратегія -

 

продукцію для певного кола споживачів

випуск обмеженої

 

 

кількості вузько-

 

 

спеціалізованої

 

 

продукції високої

 

 

якості. Стратегія

 

 

фокусування

Комунанти

Малі неспеціалізовані підприємства

Комунантна страте-

 

 

гія - гнучке задово-

 

 

лення локальних

 

 

потреб ринку

Експлеренти

Фірми, що займаються ризикованим бізнесом і перші

Експлерентна страте-

 

виходять на ринок з новим продуктом

гія -орієнтація на

 

 

радикальні

 

 

нововведення

3 моно-

Співробітництво з одним (однією групою)

Стратегія

сегментним

постачальником і закупівля в нього 90 % ресурсу

вертикальної

ринком пос-

певного виду

диверсифікації

тачальників

 

 

 

 

 

368

3 домінантно

На одного постачальника припадає 70-90 /о обсягу

Стратегія

сегментним

закупівлі ресурсу певного виду

вертикальної

ринком

 

диверсифікації,

постачаль-

 

стратегія якості

ників

 

ресурсів

3 полісегмен

Підприємство співробітничає з великою кількістю

Стратегія якості

тним ринком

постачальників

ресурсів

постачальни

 

 

ків

 

 

 

 

 

Лідер

Фірма посідає провідне місце, розвиває нові технології,

Стратегія оборони і

 

пропонує ринку нові продукти

закріплення

 

 

 

Що йде за

Копіювання дій лідера, витрачання великих коштів на

Наступальна

лідером

адаптацію виробництва до номенклатурної динаміки

стратегія, стратегія

 

лідера

імітації, стратегія

 

 

«партизанської

 

 

війни»

Аутсайдер

Працює на "хвостах" життєвого циклу виробів

Стратегія "збирання

 

 

врожаю», стратегія

 

 

відступу

 

 

 

Функціонує

Зменшує обсяги виробництва, стимулює попит

Стратегія експорту,

на насиче-

 

стратегія скорочення

ному ринку

 

витрат виробництва і

 

 

реалізації продукції,

 

 

стратегія

 

 

використання

 

 

конкурентних

 

 

переваг

Діє на

Складність у виборі найефективніших технологій та

Стратегія

ненасиченом

переваг у властивостях товару

інноваційного

у ринку

 

підходу до марке-

 

 

тингу, стратегія

 

 

стимулювання

 

 

торгівлі

Діє на

Функціонування в умовах послаблення попиту та

Стратегія виокрем-

застійному

зниження рентабельності продукції

лення перспективних

ринку

 

напрямків бізнесу,

 

 

фокусування

369

 

 

 

Додаток Ж

Процес оцінювання конкурентоспроможності продукції

 

Конкурентне середовище

 

Комплексне

 

Збирання даних

Збирання даних про

вивчення ринку

 

про покупців

конкурентів

Аналіз результатів маркетингових досліджень

 

Формування вимог до виробу

 

 

Визначення мети аналізу

 

 

конкурентоспроможності

 

 

Визначення переліку та порівнюваності

параметрів виробу, що підлягають оцінюванню

 

Аналіз нормативних параметрів

 

Формування групи аналогів

 

 

Формування базових зразків

 

Аналіз ціни споживання.

Аналіз технічного рівня.

Аналіз організаційно-

Розрахунок одиничних та

Розрахунок одиничних та

комерційних показників

групових показників

групових показників

 

Розрахунок інтегральних показників

 

Висновок про конкурентоспроможність

виробу порівняно з базовими зразками

Розробка техніко-економічних

Рішення про виробництво та

рішень підвищення конкурен-

вихід

на ринок з пробним

тоспроможності продукції

 

продажем

 

 

370

 

Соседние файлы в папке учеба