Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

учеба / Sayenko_strateg_ya_p_dpriyemstva

.pdf
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.96 Mб
Скачать

бюджетування – підхід, який зовсім не враховує минулих і поточних бюджетних пропорцій для розподілу ресурсів під реалізацію нової стратегії підприємства.

2. Ще одним напрямом, завданням фінансової стратегії є

розробка ефективної структури капіталу підприємства.

Ефективна структура капіталу означає розробку оптимальних співвідношень між основним і оборотним, власним і залученим капіталом, формування оптималь-

ної структури майна підприємства

.

Серед названого особливого значення слід надавати фор-

муванню оптимального співвідношення між власним і залу-

ченим капіталом. Фінансовий ліверидж – використання боргів для фінансування інвестицій – нерідко вигідний підприємству. Але надмірні борги підвищують ризик, насторожують інвесторів, що може привести до підвищення вартості капіталу (позичок на капвкладення). Тобто доводиться в такому разі платити вищий дохід на акції, щоб спонукати їх покупку і отримати в такий спосіб фінансування на капвкладення. Беручи в борг (кредит) слід пам’ятати, що підприємству це вигідно доти, доки віддача від позичених коштів перевищує процент, який слід заплатити за користування ними.

3. Проведення дивідендної політики – теж важлива складова, важливий напрямок і завдання фінансової стратегії підприємства.

Дивідендна політика означає вибір оптимального співвідношення між розмірами частки доходу, що направляється на дивіденди (споживання) і часткою доходів, що направляється на інвестування (на нагромадження капіталу).

301

Існує декілька теорій дивідендної політики:

Дивіденди виплачуються лише після того, коли здійснено всі обов’язкові платежі і задоволено потребу у фінансуванні капвкладень (інвестуванні);

Дивіденди на акції не впливають на ціну цих акцій;

Дивіденди – впливають на ціну акцій і є важливим показником вартості підприємства.

На практиці ж спостерігаємо наступне:

o Підприємства, які швидко розвиваються, часто не виплачують дивідендів (або ж виплачують у мінімальних розмірах), а весь дохід, за вирахуванням обов’язкових платежів, скеровують на розвиток виробництва, тобто на інвестування. o Підприємства, які повільно розвиваються, навпаки, вартість акцій підтримують сплатою високих дивідендів, а тому власних коштів на інвестування і швидкий розвиток їм не вис-

тачає.

При розробці фінансової стратегії названі виклади теорії і практики обов’язково враховуються, особливо для вироблення дивідендної політики, управління дивідендами. При цьому розраховують коефіцієнт виплати дивідендів, який є часткою від ділення дивідендів з розрахунку на акцію на дохід з розрахунку на ту ж акцію. Так от підприємства, які прийняли стратегію зростання, планують названий коефіцієнт невисоким, нерідко розраховуються не дивідендами, а новими акціями, кошти від яких направляють на чисті інвестиції, на прискорений розвиток виробництва. І, навпаки, реалізуючи стратегію стабілізації, можна вже більшу кількість доходу направити на дивіденди і коефіцієнт планувати вищим.

302

9.2.5. Стратегія наукових досліджень і науковоконструкторських робіт (НДНКР)

Стратегія НДНКР передбачає розробку і сприяння впровадженню ідей або про новий продукт (послугу), або про модернізацію існуючого продукту.

Стратегія НДНКР буває двох груп:

а) інноваційна (розробка цілком нової продукції) та б) імітаційна (імітацію існуючих товарів).

Спонукаючими мотивами для формування стратегії НДНКР можуть бути:

а) вимоги корпоративної і конкурентних стратегій підприємства (наприклад, обрання стратегії диференціації передбачає пошук нового товару чи модернізацію його властивостей, а отже відкриває поле для стратегії наукового пошуку);

б) маркетингові дослідження, які подають узагальнені вимоги споживачів до товару в) різка зміна середовища, „технологічний прорив» конкурентів.

Види стратегій НДНКР:

¾Наступальна - означає розробку цілком нових технічних і технологічних рішень для забезпечення реалізації корпоративної стратегії зростання;

¾Захисна – розробка таких дизайнерських, техніко-тех- нологічних рішень, які б забезпечили збереження підприємством досягнутих позицій на ринку;

¾Проникнення – стратегія для конструювання такого товару, чи надання йому таких властивостей, що забезпечить проникнення на нові ринки;

¾Конгломератна – її ще називають наступально-захис- ною і застосовують, як правило, великі підприємства,

303

оскільки така стратегія капіталомістка, вимагає значних фундаментальних та прикладних розробок і носить ризикований характер;

¾Реакції – це стратегія реакції на суттєвий технологічний прорив конкурентів

Матричний спосіб вибору стратегії НДНКР

Для прийняти рішення про перехід до нової стратегічної технології або вдосконалення існуючої, потрібно спочатку проаналізувати техніко-технологічний рівень виробництва, досягнення НТП і скористатись матричною моделлю, запропонованою науковцями КНЕУ (рис. 9.3).

 

 

Рівень технології

 

 

Низький

Високий

освоєнняРівень технології

ВисокийНизький

I.

II.

„Принада»

„Виграшне парі»

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

IV.

 

 

„Загін для худоби»

„Надійна готівка»

 

 

 

 

Рис. 9.3. Матриця портфеля технологій

Основна ідея матриці технологій передбачає зіставлення рівня самої технології з рівнем її освоєння на підприємстві. І в результаті того, на якому квадранті матриці ідентифікувалась технологія підприємства, розробляються одна із альтернативних стратегій: а) продовження використання існуючої технології („виграшне парі»); б) стратегія поліпшення використання існуючої технології („надійна готівка»); в) стратегія „збирання урожаю», відмова від використання, ліквідація існуючого технологічного процесу („загін для худоби»).

304

9.2.6. Інші функціональні стратегії підприємства

1.Організаційна стратегія. Це стратегія розвитку загального управління, яка систематизує пріоритети розвитку підприємства і відповідно організовує та координує реалізацію його стратегій.

Напрямки, завдання стратегії: а) перебудова організацій-

них структур управління (ОСУ) відповідно до обраних стратегій; б) декомпонування, доведення стратегій до без посередніх виконавців; в) розстановка кадрів для забезпечення стратегій; г) розробка системи прийняття рішень; д) організація системи контролю за реалізацією стратегій; е) розробка системи комунікацій

2.Екологічна стратегія. Передбачає заходи по збереженню довкілля від можливих негативних наслідків для екології запровадження нових стратегій розвитку підприємства.

Напрямки, завдання: а) збереження від забруднення та ерозії земель, підтримання її високої родючості; б) збереження від забруднення повітряного басейну; в) збереження водного басейну: г) створення екологічно сприятливих умов діяльності людей на підприємстві тощо.

3.Соціальна стратегія. Передбачає створення належної соціальної інфраструктури для нормального відтворення і відновлення затраченого трудового потенціалу (дитсадки, школи, медпрофілакторії, бази відпочинку і лікування, житло, комунальні послуги, високі доходи тощо).

4.Інформаційна стратегія. Це стратегія розвитку системи інформаційного забезпечення стратегій підприємства, розвитку інформаційних комунікацій. Окремі автори подають її як складову організаційної стратегії. Однак, на наш погляд, зважаючи на її важливість в стратегічному плануванні і управлінні її слід виділяти як самостійну функціональну стратегію.

305

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ по темі № 9

1. Основні поняття

Функціональні стратегії. Маркетингова стратегія. Виробнича (операційна) стратегія. Альтернативні виробничі стратегії. Стратегія персоналу. Фінансова стратегія. Бюджет підприємства. Структура капіталу. Дивідендна політика. Стратегія НДНКР. Організаційна стратегія. Екологічна стратегія. Соціальна стратегія. Інформаційна стратегія.

2.Контрольні запитання

1.Розкрийте загальні поняття функціональних стратегій.

2.Охарактеризуйте маркетингову стратегію підприємства.

3.Розкрийте суть виробничої стратегії підприємства.

4.Охарактеризуйте функціональну стратегію персоналу.

5.Розкрийте суть фінансової функціональної стратегії підприємства.

6.В чому суть функціональної стратегії наукових досліджень і науково-конструкторських робіт на підприємстві?

7.Дайте коротку характеристику організаційній, екологічній, соціальній, та інформаційній функціональним стратегіям підприємства.

3.Тести

9.01.Функціональна стратегія не розробляється:

1.для підприємства;

2.для функціональних служб підприємства;

3.для маркетингу;

4.для виробництва?

9.02.Виробнича стратегія включає в себе заходи:

1.по досягненню корпоративних цілей по розвитку виробництва;

306

2.по забезпеченню бізнесової стратегії по обсягах, номенклатурі і якості продукції;

3.обидві відповіді правильні;

4.обидві відповіді неправильні?

9.03.Що не є складовою виробничої стратегії:

1.вдосконалення організації виробництва;

2.підбір кадрів, адекватних виробничій стратегії;

3.оновлення техніки і технології;

4.зростання продуктивності праці?

9.04.При якій альтернативній виробничій стратегії запаси продукції на складах мінімальні:

1.орієнтація на мінімальний попит;

2.орієнтація на середній попит;

3.орієнтація на повне використання виробничого потенціалу;

4.створення нового виробництва?

9.05.При якій альтернативній виробничій стратегії запаси продукції на складах відсутні:

1.орієнтація на мінімальний попит;

2.повне задоволення попиту;

3.орієнтація на повне використання виробничого потенціалу;

4.створення нового виробництва?

9.06. При якій альтернативній виробничій стратегії запаси продукції на складах можуть бути найбільшими:

1.повне задоволення попиту;

2.орієнтація на повне використання виробничого потенціалу;

3.орієнтація на мінімальний попит;

4.правильні відповіді 1 і 2?

9.07.Що не відноситься до визначення фінансової стратегії:

1.кошти на фінансування операційних виробничих процесів;

2.оцінка інвестиційних проектів;

3.розподіл фінансових ресурсів між проектами і контроль за використанням;

4.прогнозування і коригування фінансових показників стратегічного плану?

9.08.Що не відноситься до завдань фінансової стратегії:

1.розробка бюджетів закупок;

2.встановлення співвідношень між обсягами інвестування і обсягами дивідендів;

3.розробка структури капіталу;

307

4.розробка структури виробництва?

9.09.Що не включає в себе маркетингова стратегія:

1.канали розподілу товару;

2.канали розподілу ресурсів під товари;

3.товарну і цінову політику;

4.заходи по забезпеченню конкурентної і корпоративної стратегії?

9.10.Що не є складовою маркетингової стратегії:

1.вибір номенклатури та асортименту товару;

2.форми продаж;

3.фінансування продаж;

4.формування цільового ринку?

9.11.Стратегія науково-дослідних і науково-конструкторських робіт може бути:

1.реагуючою;

2.захисною;

3.імітаційною;

4.всі відповіді правильні?

9.12.Що не входить до складу стратегії управління персоналом:

1.добір і розстановка кадрів;

2.підготовка і перепідготовка персоналу;

3.фінансування підготовки персоналу;

4.робота з резервом?

9.13.Яка функціональна стратегія є основоположною:

1.виробнича;

2.фінансова;

3.маркетингова;

4.кадрова?

9.14.Який елемент не входить до структури функціональної стратегії:

1.цілі функціональної служби;

2.характеристика динаміки середовища підприємства;

3.параметри корпоративної і ділової стратегії, які забезпечуватиме дана служба;

4.всі названі елементи входять до функціональної стратегії?

9.15.Стратегія маркетингу може формулюватися так:

1.бізнесова стратегія;

2.стратегії вибіркового або широкого проникнення;

3.стратегії активного або пасивного маркетингу;

4.правильні відповіді 2 і 3?

9.16.Що не включає бюджет підприємства:

1.кошторис видатків на оплату праці;

2.плановий баланс;

308

3.план руху готівки;

4.план надходження прибутків і їх розподілу?

9.17.Який тип бюджету на підприємстві не розробляється:

1.бюджет закупок;

2.матеріальний бюджет;

3.бюджет праці і адміністративних витрат;

4.бюджет витрат виробництва?

9.18.Дивідендна політика – це:

1.визначення розмірів дивідендів на одну акцію;

2.оптимальне співвідношення між обсягами доходу, що направляється на дивіденди та на інвестування;

3.черговість виплати дивідендів;

4.співвідношення розміру дивідендів і ціни акцій?

9.19.Наступальна стратегія НДНКР означає:

1.розробку таких технологічних рішень, які забезпечать збереження досягнутих позицій на ринку;

2.розробку нових рішень для стратегії зростання;

3.конструювання товару, який зможе проникнути на нові ринки;

4.відповідь на „технологічний прорив» конкурентів?

9.20.Захисна стратегія НДНКР означає:

1.розробку таких технологічних рішень, які забезпечать збереження досягнутих позицій на ринку;

2.розробку нових рішень для стратегії зростання;

3.конструювання товару, який зможе проникнути на нові ринки;

4.відповідь на „технологічний прорив» конкурентів?

4.Перелік запитань для бліцопитування

(відповідати 1-2 словами на кожне)

1. Як іншими словами називають функціональні стратегії?

2.Яка стратегія передбачає виховання кадрів?

3.Як фінансисти називають явище використання запозичень (боргів) для фінансування інвестицій?

4.Яка стратегія формує номенклатуру та асортимент продукції?

5.Яка із стратегій одним із головних завдань має створення інфраструктури для нормального відтворення трудового потенціалу?

6.Коефіцієнт виплати дивідендів є часткою від ділення розміру дивідендів на дохід, які (дивіденди і дохід), в свою чергу, кожен зокрема ділиться на кількість ...

309

7.Який ще вид стратегії Ви можете назвати крім конгломератної, проникнення, захисної і наступальної?

8.Яким заходом, щодо труднощів бюджетування, є гнучке бюджетування?

9.Яка стратегія вищого порядку береться до уваги, коли приймається рішення перейти до виробничої стратегії, орієнтованої на суттєві зміни технології?

10.Які стратегії називають забезпечуючи ми?

11.З якого віку, за методикою „знизу», варто вивчати і розпочинати добір майбутніх кадрів з певними задатками?

12.Яка функціональна стратегія передбачає перебудову ОСУ?

13.Що передбачає стратегія НДНКР, крім розробки нового продукту?

14.До яких чинників формування функціональних стратегій відносяться такі їх характеристики: мета, інформаційна база, методи прийняття рішень?

15.Чим для структури функціональних стратегій є цілі функціональної служби, характеристика її середовища, основні напрямки досягнення цілей тощо?

16.Як називають стратегію НДНКР, що передбачає цілком нові технологічні рішення для корпоративної стратегії зростання?

17.Чи регулярно виплачують дивіденди підприємства, що швидко розвиваються?

18.Які можуть бути запаси нереалізованої продукції при здійсненні

виробничих стратегій, орієнтованих на повне задоволення попиту і на повне використання виробничого потенціалу?

19.В чому ще беруть участь функціональні стратегії стосовно корпоративної і бізнесової, крім участі у їх реалізації?

20.Яка стратегія своєю вимогою має не допустити ресурсного підходу до працівників?

21.Який ще тип бюджету Ви знаєте, крім матеріального, адміністративних витрат і закупок?

22.Яку маркетингову назву має альтернативна технологія НДНКР (за відомою матричною моделлю), коли рівень освоєння техно-

логії підприємством високий, але її рівень в цілому в галузі низький?

23.Першочерговим завданням якої стратегії є зростання фондовіддачі?

24.Яка стратегія серед функціональних є основоположною?

310

Соседние файлы в папке учеба