Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Інтелектуальна власність Ден. 2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
620.03 Кб
Скачать

7. Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Цивільний кодекс України. Кн..4. Право інтелектуальної власності. - Харків, 2003.

 2. Господарський кодекс України. Гл.16. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності. - Харків, 2004.

 3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30 - ст.141.

 4. Закон України про авторське право і суміжні права / Міністерство юстиції України. - Офіц. вид. - К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2002. - 55с.

 5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник. - К., 2006.

 6. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. - К., 2005.

 7. Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності. - К., 2006.

 8. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. - К., 2005.

 9. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. - К., 1998.

 10. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика: Національне законодавство. Міжнародно-правові акти. Державний захист. Авторські винагороди. Відповідальність. Судова практика: Зб. нормат. актів / В.С. Ковальський (шеф-ред.) - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 399 с.

 11. Авторське право на літературні та художні твори в Україні: Тематична добірка / Книжкова палата України / Л.І. Котенко (уклад.). - К., 2003. - 110 с.

 12. Довгий С. О. Охорона інтелектуальної власності в Україні. - К. : Форум, 2003. - 319 с.

 13. Підопригора О. О. Авторське право і суміжні права // Законодавство України про інтелектуальну власність. - Х.:, Одісей, 2003. -220 с.

 14. Цибульок П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. Ред.. к.е.н. М.В.Паледія. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с.

 15. Право інтелектуальної власності: Методичні рекомендації до вивчення академічного курсу / Укл.: О.А.Підопригора, О.О.Підопригора. - К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 80 с.

Додаткова література

 1. Зимов В.Г. Управление интелектуальной собственностью.- М., 2003.

 2. Козырев А.И. Оценка интеллектуальной собственности.- М., 1998.

 3. Олегович Г.И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее комерционализации.- Минск, 2005.

 4. Полторак А., Лорнер П. Основы интеллектуальной собственности.- М., 2004.

 5. Васильчик Ю.А. Фактор интеллекта в социальном развитии человека. - Общественные науки и современность, - 2005, № 1.

 6. Права интеллектуальной собственности в Украине. Авторское право.-Бухгалтерия, - 2004. - №10.

 7. www.intelvlas. com.ua

 8. Баулін Ю.В., Борисов В. І., Гавриш С. Б., Гізімчук С. В. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Академія правових наук України; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Володимир Володимирович Сташис (заг.ред.), Василь Якович Тацій (заг.ред.). - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003. - 1193 с.

 9. Андрощук Г. О., Довгий С. О., Дроб'язко В. С., Жаров В. О., Захарченко Т. Г. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.- практ. вид.:У 4 т. / Академія правових наук України; Державне патентне відомство України / О.Д. Святоцький (ред.), В.О. Жаров (ред.). - К.: Видавничий Дім "Ін Юре" - 2003. - 656 с.

 10. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2 кн. / А.С. Довгерт (ред.), В.С. Дроб'язко (уклад.). - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - (Tacis). Кн. 1 : Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. - 2001. - 519 с.

 11. Бадиця І.А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття, оцінка і міжнародний захист авторських прав: Навч. посібник для студ. техн. вузів, які вивч. курс "Правознавство" / Інститут змісту і методів навчання; Криворізький технічний ун- т. - К., 2004. - 508 с.

 12. Голембо Я.В. Окремі питання авторського права. - К.: Форум, 2003. - 122 с .

 13. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.), Ю.Л. Бошицький (заг.ред.). - К. : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 424 с.

 14. Ніколаєнко Л. І., Меняйло Л. А., Топільська Л. М., Радомський В. С. Знаки для товарів і послуг / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). - К. : Ін Юре, 2003. - 116 с.

 15. Ніколаєнко Л. І., Бутяєва А. П., Меняйло Л. А., Радомський В. С. Промисловий зразок / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2003. - 124с.

 16. Хрустальова В.В. Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 20 с.

 17. Чурпіта Г.В. Оцінка прав на інтелектуальну власність / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 220 с.

 18. Шишка Роман Богданович. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х: Видавництво національного ун-ту внутрішніх справ, 2004. - 368 с.