Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Інтелектуальна власність Ден. 2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
620.03 Кб
Скачать

Ключові поняття і терміни

Право інтелектуальної власності

Особисте немайнове право інтелектуальної власності

Майнове право інтелектуальної власності

Система правової охорони інтелектуальної власності

Об’єкт права інтелектуальної власності.

Суб’єкт права інтелектуальної власності.

Термін дії майнових прав інтелектуальної власності

Питання для обговорення

 1. Виникнення, становлення та розвиток інтелектуальної власності.

 2. Поняття права інтелектуальної власності та його види.

 3. Законодавство України про інтелектуальну власність.

 1. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності.

 2. Майнові права інтелектуальної власності та термін їх дії.

Питання для повторення

 1. Поняття інтелектуальної власності.

 2. Поняття права інтелектуальної власності та його види.

 3. Законодавча база у сфері інтелектуальної власності.

 4. Майнові права інтелектуальної власності.

 5. Термін дії майнових прав інтелектуальної власності.

 6. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності

Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1. Інтелектуальна діяльність України в умовах переходу до ринкової економіки.

 2. Інтелектуальна діяльність і соціально-економічний прогрес суспільства.

 3. Історичний розвиток правових норм щодо інтелектуальної власності в Європі та в Україні.

Література

Основна література: (1.1); (1.2); (1.3); (1.5); (1.6); (1.7); (1.8); (1.9); (1.12); (1.14); (1.15).

Додаткова література (2.5); (2.6); (2.7); (2.8); (2.9); (2.11); (2.12); (2.13); (2.16); (2.18).

Семінарське заняття № 2

Тема 2: Авторське право і суміжні права

Мета заняття: закріпити, поглибити та систематизувати знання студентів про поняття авторського права, про об’єкти та суб’єкти авторського права та суміжних прав, основні види творів науки, літератури і мистецтва, які охороняються авторським правом, майнові права на твір.

План

 1. Об’єкти та суб’єкти авторського права.

 2. Майнові права на твір.

 3. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

 4. Майнові права на об’єкт суміжних прав та термін їх дії.

Методичні рекомендації до семінарських занять

Підготовку до семінарського заняття слід починати з вивчення змісту законодавства про авторське право.

Авторське право та суміжні права охороняють права автора твору, створеного в результаті творчої інтелектуальної праці. Особливість авторського права полягає в тому, що воно охороняє форму твору, а не його зміст. Авторське право являє собою сукупність правових норм, що регулюють відношення з приводу створення та використання творів науки, літератури і мистецтва.

Об’єктами авторського права може бути не будь-який твір, а лише той який має певні, встановлені законом, ознаки: творчий характер та вираження в будь якій об’єктивній формі. Необхідно розглянути та законспектувати перелік об’єктів авторського права, згідно Цивільного кодексу України (ст. 433), Закону України “Про авторське право і суміжні права” (ст. 8). Об’єкти авторського права за бажанням авторів можуть бути зареєстровані в установленому законом порядку.

Суб’єктами авторського права є автори творів, зазначених у ст. 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” (ст. 14, 15) авторські права поділяються на:

  • особисті немайнові права інтелектуальної власності на твори;

  • майнові права інтелектуальної власності на ці самі твори.

Важливо розібратися у строках чинності авторських майнових прав на твори. У Цивільному кодексі України норма про строк викладена не досить чітко. Слід мати на увазі, що чинність авторських майнових прав на твори починається з моменту створення твору, діє протягом життя автора. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора. Особисті немайнові права автора охороняються безстроково.

Перед усім слід з’ясувати, що таке суміжні права. Найпростіше визначення поняття суміжних прав можна сформулювати як право інтелектуальної власності на виконання, фонограми, програми (передачі) організацій мовлення. Зазначені права називаються суміжними тому, що вони не тільки виникають із певних авторських прав, а й існують суміжно з ними. Окремих, незалежних від авторських, суміжних прав не буває.

Об’єктами суміжних прав Закон України “Про авторське право і суміжні права” визначає виконання, запис, фонограму, відеограму і програму теле- чи радіомовлення. Це може бути гра артиста на сцені чи в кіно, спів співака, гра музиканта та ін.

Суб’єктами суміжних прав цей закон визнає виробників фонограм, відеограм та організації мовлення.

Суб’єкти суміжних прав також наділяються особистими немайновими та майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав, які в свою чергу поділяються на виключні та невиключні.

Суміжні права виникають із факту виконання твору, створення фонограми, відеограми чи програми мовлення. Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” (ст. 44) майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання. Майнові права виробників фонограм (відеограм) охороняються протягом 50 років від дати першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо це не було опубліковано протягом зазначеного часу. Організації мовлення користуються наданими їм правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі. Особисті немайнові права виконавців охороняються безстроково. Визначені строки охорони суміжних прав починаються з 1 січня року, наступного за роком, у якому мали місце юридичні факти.