Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Культура мови Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.68 Mб
Скачать

1.Програма навчальної дисципліни «культура мови»

Мета: формування зразкової мовної особистості високоосвіченого фахівця, мова якого відповідає прийнятим в суспільстві нормам, відрізняється виразністю і красою.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet);

 • здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання;

 • здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.

Міжособистісні компетенції:

 • здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію;

 • здатність працювати у команді;

 • прихильність до морально-етичних цінностей.

Системні компетенції:

 • здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності;

 • здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій;

 • здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

 • здатність демонструвати знання основ культури мови;

 • здатність вникати в контекст, чітко його осмислювати та відтворювати;

 • уміння демонструвати норми літературної мови;

 • уміння розуміти проблеми сучасного стану мовної культури суспільства;

 • здатність розуміти і використовувати основні комунікативні ознаки культури мови.

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Культура мови

Змістовий модуль 1. Культура мови – важлива складова професіограми майбутнього фахівця

Тема 1. Теоретичні засади курсу «Культура мови»

Тема 2.Культура наукової і професійної української мови

Тема 3.Етикет ділової мови

Тема 4. Культура публічної монологічної мови

Тема 5. Культура професійної діалогічної мови

Тема 6. Культура побутового мовлення

Модуль ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підсумковий контроль: ПМК

1.2. Зміст навчальної дисципліни

«Культура мови»

Модуль I. Культура мови

Змістовий модуль 1. Культура мови – важлива складова професіограми майбутнього фахівця

Тема 1. Теоретичні засади курсу «Культура мови»

Культура мови як наука і навчальна дисципліна. Предмет дисципліни. Основні структурні елементи та головні завдання курсу. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми.

Тема 2. Культура наукової і професійної української мови

Мовні і жанрові особливості наукового стилю. Призначення, зміст, мета та комунікативне завдання наукового стилю. Його основні ознаки та їх характеристика. Внутрішньостильова диференціація та основні жанри наукового стилю.

Засоби вираження спеціальних реалій, категорій, понять. Вербальні та невербальні засоби. Термін як змістове ядро мови професійного спілкування. Основні способи творення термінів. Класифікація термінів з точки зору сфери використання. Загальнонаукові, міжгалузеві та вузькогалузеві терміни.