Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Митна справа Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
908.29 Кб
Скачать

Модуль 1. Організація митної справи в Україні

Змістовий модуль 1. Загальні положення митної справи

Тема 1. Поняття та принципи митної справи

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизації знань з питань щодо основ митної справи

План вивчення теми

1. Митна політика: сутність та головні напрямки.

2. Поняття, предмет та принципи митної справи України.

Методичні рекомендації

На сьогодні митна політика і митна справа в цілому належать до числа найважливіших проявів суверенітету держави, що зумовлює особливу увагу до них з боку законодавчої та виконавчої влади при формуванні міжнародно-правової позиції та вирішенні внутрішніх проблем держави.

Україна визначає і проводить єдину митну політику, спрямовану на прискорення товарообігу, стимулювання розвитку національної економіки, захист внутрішнього ринку та власного виробника, а також на розвиток митної справи, відповідно до загальновизнаних міжнародних норм.

Згідно зі ст. 2 Митного кодексу України, митною політикою є система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення таких понять:

 • Державна митна служба (ДМСУ);

 • державний та митний кордон;

 • митна політика;

 • митна справа;

 • митне регулювання;

 • митні пости;

 • митні установи;

 • митник.

2. Назвіть основні передумови становлення митної служби України.

3. Яка, на Вашу думку, роль ДМСУ у захисті економічних та політичних інтересів України?

4. Сформулюйте основні завдання ДМСУ.

Література

[1; 2; 4; 6; 7; 14; 16; 18; 20; 38; 39; 40; 44; 81]

Тема 2. Органи державного регулювання митної справи в Україні

Мета роботи : засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизації знань з питань щодо державного регулювання митної справи.

План вивчення теми

1. Структура та організація діяльності митної служби України.

2. Митні органи України і спеціалізовані організації: їх завдання та роль у забезпеченні ефективної діяльності митної системи.

Методичні рекомендації

Митна справа є складовою частиною зовнішньоекономічної політики держави.

Митне регулювання, митна політика держави спрямовані на збільшення товарообміну, стимулювання розвитку національної економіки тощо.

Митні органи безпосередньо здійснюють митну справу. Державна митна служба України (ДМСУ) у своїй діяльності повинна керуватися Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, законодавчими актами Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями ДМСУ є:

 1. Захист економічних інтересів України, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

 2. Контроль за дотриманням законодавства України про митну справу; забезпечення виконання зобов’язань, які випливають з міжнародних договорів України з питань митної справи.

 3. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв’язків, інших юридичних та фізичних осіб.

 4. Використання засобів митно-тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів.

 5. Здійснення разом з НБУ контролю за валютними операціями.

 6. Співробітництво з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань митної справи.

 7. Удосконалення митного контролю, оформлення та оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України.

 8. Додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку.

 9. Створення сприятливих умов для прискорення товарообороту та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України.

 10. Боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушень митних правил.

 11. Ведення Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

 12. Здійснення верифікації сертифікатів походження товарів з України.

 13. Ведення митної статистики.

Митна справа в Україні розвивається, враховуючи загальноприйняті в міжнародній практиці норми та стандарти:

- єдині форми декларування експорту та імпорту товарів;

- системи класифікації та кодування товарів;

- форми митної інформації.

Держмитслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через регіональні митниці, митниці і спеціалізовані митні управління та організації.

Становлення митної системи, яка б відповідала нормам Європейського співробітництва, вимагає вироблення стратегії та тактики, співробітництва митних органів з іншими державними службами, створення власної нормативно-правової бази.

ДМСУ в процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.