Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Митна справа Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
908.29 Кб
Скачать

Тема 7. Митні збори, їх види та порядок справляння

Види митних зборів. Класифікатор митних зборів. Ставки митних зборів. Порядок справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією (ВМД).

Сплата митних зборів. Відстрочення та розстрочення сплати митних зборів чи занесення їх на рахунок майбутніх платежів.

Особливості застосування зборів.

Змістовий модуль 5. Митна статистика

Тема 8. Митна статистика та її основні завдання

Сутність, роль та завдання митної статистики. Методологія ведення митної статистики зовнішньої торгівлі. Використання сучасних інформаційних технологій в організації митної справи.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

2. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (іспиту) за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що присвоюються студентам здійснюється в такому порядку:

Модуль І

Модуль ІІ (ІНДЗ)

Іспит

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Змістовий модуль 5

6

9

9

11

10

15

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

2

4

3

3

3

9

11

10

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ВНЗ

Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками

50-59

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

21-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

FX

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

F

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Згідно з навчальним планом дисципліни окремі теми і питання програми викладаються на лекційних заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у двох напрямках:

  • з питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час аудиторних занять, увагу слід зосередити на більш детальному вивченні окремих положень законодавчих актів;

  • з питань тем дисципліни, які повністю передбачені для самостійного вивчення, необхідно опрацювати та засвоїти матеріал у відповідності з навчальною програмою.

При самостійному вивчені матеріалу студентам слід керуватися рекомендованим списком літератури. Для надання необхідної допомоги студентам у самостійному вивчені окремих тем і питань нижче наводиться їх стисле викладення.

Після самостійного опрацювання тем дисципліни студенти повинні виконати завдання та дати відповіді на питання, які наведені після кожної теми.

Для закріплення теоретичних знань студентам необхідно розв’язати запропоновані для індивідуальної роботи практичні ситуації та підготувати реферати або доповіді.

Завдання для самостійної роботи повинні бути оформлені з урахуванням вимог та методичних рекомендацій. Обсяг виконаної самостійної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного контролю (на практичних заняттях), підсумкового модульного контролю.

Кількість балів за виконання завдань самостійної роботи з кожної теми становить 1-2 бали. Максимальна кількість балів – 15 балів. Оцінка (бали) за виконання завдань є складовою підсумкової (загальної) оцінки з навчальної дисципліни. Необхідно звернути увагу на те, що оцінка (бали) залежить не тільки від якості виконання завдань самостійної роботи, але й від участі під час практичних занять.