Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Митна справа Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
908.29 Кб
Скачать

5.2. Індивідуальні науково-дослідні завдання (індз)

Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується студентами з дисципліни «Митна справа» у вигляді підготовки та публікації тез доповіді на науково-практичну конференцію.

ІНДЗ може бути підготовлене як в розрізі запропонованих тем, так і тем, які розкривають актуальні питання реформування митної справи України.

Максимальна кількість балів за виконання ІНДЗ складає 15 балів.

Теми для підготовки індз

 1. Історія розвитку митної справи в Україні.

 2. Митний кодекс України як форма систематизації митного законодавства.

 3. Сучасна митна політика та її вплив на макроекономічні процесі в Україні.

 4. Основні вади та недоліки митної політики в Україні.

 5. Правове регламентування зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Митні режими та особливості їх застосування.

 7. Аналіз форм та методів митного контролю.

 8. Заходи нетарифного регулювання – як фактор захисту економічних інтересів України та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 9. Основні тенденції змін обсягу та динаміки зовнішньої торгівлі.

 10. Перспективи розвитку митно-тарифного регулювання в Україні.

 11. Функції мита та їх вплив на розвиток бюджетних процесів.

 12. Особливості митно-тарифного регулювання в відкритій економіці.

 13. Взаємозв’язок розвитку митно-тарифного регулювання і зовнішньоекономічної діяльності.

 14. Основні тенденції розвитку митно-тарифного регулювання в умовах глобалізації.

 15. Напрямки узгодження митно-тарифного законодавства для вступу України в Світову торгову організацію (СТО).

 16. Роль та функції митної служби в здійснені митної політики України.

 17. Особливості застосування митно-тарифного регулювання в зарубіжних країнах

 18. Світовий досвід захисту вітчизняного товаровиробника. Антидемпінгові розслідування.

 19. Взаємозв’язок митної та податкової політики: сучасний стан та напрямки розвитку.

 20. Значення INKOTERMS для розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

 21. Характеристика основних чинників, які впливають на розрахунок митної вартості.

 22. Необхідність застосування класифікація товарів відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

 23. Порядок нарахування митних платежів.

 24. Декларування товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації (МВД).

 25. Значення вексельного обігу для митно-тарифного регулювання.

 26. Умови та порядок розміщення товару на митному ліцензійному складі.

 27. Структура митної служби України та напрямки її удосконалення.

 28. Структура і порядок взаємодії митних органів з правоохоронними і контролюючими органами.

 29. Взаємодії митних органів України з митними органами зарубіжних країн.

 30. Застосування митними органами сучасних комунікативних засобів.

 31. Аналіз правопорушень митного законодавства.

6. Підсумковий контроль Система бальної оцінки знань, вмінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання з дисципліни «Митна справа»

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (іспит)) за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що присвоюються студентам здійснюється в такому порядку:

Модуль І

Модуль ІІ (ІНДЗ)

Іспит

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Змістовий модуль 5

6

9

9

11

10

15

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

2

4

3

3

3

9

11

10

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ВНЗ

Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками

50-59

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

21-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

FX

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

F

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 60-бальною шкалою за результатами:

- виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 15 балів;

- виконання індивідуальних завдань з самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу – 10 балів;

- виконання індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) – 15 балів;

- робота студентів на практичних заняттях – 20 балів;

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

теми

Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль 1. Організація митної справи в Україні

Змістовий модуль 1. Загальні положення митної справи в Україні

1.

Поняття та принципи митної справи

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питання:

1. Митна політика: сутність та головні напрямки.

2. Поняття, предмет та принципи митної справи України.

0,5

0,5

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

1

Всього за тему

2

2.

Органи державного регулювання митної справи

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питання:

1. Структура та організація діяльності митної служби України.

2. Митні органи України і спеціалізовані організації: їх завдання та роль у забезпеченні ефективної діяльності митної системи.

1

1

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

2

Всього за тему

4

Всього за змістовий модуль 1

6

Змістовий модуль 2. Організація митних операцій в Україні

3.

Переміщення та пропуск через митний кордон України товарів та інших предметів

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Митні процедури. Підприємницька діяльність в сфері митної справи.

2

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

1

Всього за тему

3

4.

Митний контроль та митне оформлення

Самостійна робота

Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Організація митного контролю. Мета і форми митного контролю.

2. Митне оформлення: мета, місце і час здійснення митного оформлення; взяття проб та зразків.

1

1

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

1

Всього за тему

3

5.

Правоохоронна діяльність митних органів

Самостійна робота

Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Відповідальність осіб, які вчинили порушення митних правил

1

2. Провадження у справах про порушення митних правил.

1

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

1

Всього за тему

Всього за змістовий модуль 2

3

9

Змістовий модуль 3. Митне оподаткування зовнішньоекономічних операцій

6.

Порядок обчислення і сплати мита. Тарифні пільги та преферанції

Самостійна робота

Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питання:

1. Митні платежі. Загальна характеристика митних платежів.

0,4

2. Міжнародні договори України щодо митного обкладення товарів, речей тощо. Ставки мита: преференційні, пільгові, повні.

0,4

3. Порядок нарахування та сплати мита.

0,4

4. Тарифні пільги та преференції, види пільг.

0,4

5. Повернення надмірно стягненого, стягнення недобраного мита та занесення його на рахунок майбутніх платежів.

0,4

Індивідуальна робота

Практичне заняття (1-4)

Розв’язання ситуаційних завдань

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання

1

2

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

Всього за практичне заняття

2

4

Поточне тестування

Результати тестування

Всього за індивідуальне завдання

2

3

Всього за тему

9

Всього за змістовий модуль 3

9

Змістовий модуль 4. Митне оподаткування зовнішньоекономічних операцій

7.

Митні збори, їх види та порядок справляння

Самостійна робота

Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питання:

1. Види, класифікатор та ставки митних зборів.

1

Індивідуальна робота

2. Сплата митних зборів.

Розв’язання ситуаційних завдан

1

2

Практичне заняття (5-8)

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.

2

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

Всього за практичне заняття

3

5

Поточне тестування

Результати тестування

Всього за індивідуальне завдання

2

4

Всього за тему

11

Всього за змістовий модуль 4

11

Змістовий модуль 5. Митна статистика

8.

Основні завдання митної статистики

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Практичні заняття (9)

Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Сутність, роль та завдання митної статистики.

2. Методологія ведення митної статистики зовнішньої торгівлі.

3. Використання сучасних інформаційних технологій в організації митної справи.

Розв’язання ситуаційних завдань

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання.

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

Всього за практичне заняття

1

0,5

0,5

1

1

2

3

5

Поточне тестування

Результати тестування

Всього за індивідуальне завдання

2

3

Всього за тему

10

Всього за змістовий модуль 5

10

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру

Проведення бібліографічного огляду наукової літератури

3

Підготовка наукової статті (тез доповіді на конференції)

9

Виступ на студентській науковій конференції

3

Всього за модуль 2

15

Іспит

Відповіді на теоретичне питання

10

Аналіз ситуаційних завдань

20

Результати тестування

10

Всього

40

ВСЬОГО БАЛІВ

100