Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичні моделі у фінансах / ММФ зао маг 2013 / Математичні моделі у фінансах Зочне 2013 .doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Группа 1

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ У ФІНАНСАХ

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ - 2013

міністерство освіти і науки україни

Дніпропетровська державна фінансова академія

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ У ФІНАНСАХ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«спеціаліст», «магістр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»,

7.03050803, 8.03050803 «Оподаткування»

Дніпропетровськ – 2013

ББК 65в631+65.26

Ч- 92

Математичні моделі у фінансах: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050803, 8.03050803 «Оподаткування». - Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – 63 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до модульного контролю, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

Автор-укладач:

Т.А. Чупілко -

кандидат технічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Б.Г. Пелешенко -

кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри вищої математики Дніпропетровського державного аграрного університету

Л.В. Рибальченко -

кандидат економічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

О.А.Рядно -

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

економічного факультету

Протокол № 2 від 14.06.2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці

Протокол № 11 від 10.06.2013 р.

ЗМІСТ

Передмова 6

1.Програма навчальної дисципліни 7

2.Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи 10

Тема 1. Регресійні моделі дослідження фінансової діяльності на регіональному і державному рівні 10

Тема 2. Моделювання фінансової діяльності із застосуванням виробничих функцій та методів диференційного числення 20

Тема 3. Дослідження моделей оптимізації фінансової діяльності за допомогою методів математичного програмування 25

Тема 4. Імовірнісні моделі у фінансах 34

Тема 5. ARIMA-моделі та моделі лонгітюдних даних 43

Тема 6. Методи багатовимірного статистичного аналізу 45

3. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять 48

Практичне заняття №1 48

Практичне заняття №2 (ККР) 54

4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання 58

5. Контрольні заходи 63

6. Література 64

Передмова

Математичне моделювання є важливою складовою економічної освіти, передумовою успішної діяльності фінансистів, знаряддям контролю за раціональним використанням ресурсів, розвитком економічних процесів та їх прогнозуванням. За умови правильного вибору економіко-математичних моделей та математичних методів, моделювання допомагає в управлінні, плануванні й аналізі фінансової діяльності підприємств і установ.

Дисципліна «Математичні моделі у фінансах» є варіативною дисципліною циклу професійного спрямування і є логічним завершенням вивчення студентами дисциплін, пов’язаних з економіко-математичним моделюванням. Окрім економетричних моделей і методів оптимізації, що були розглянуті в нормативній дисципліні «Економіко-математичні методи та моделі», розглядаються моделі, засновані на методах диференціального числення, теорії ймовірностей, а також сучасні методи багатофакторного аналізу та моделі лонгітюдних даних. Приділяється увага задачам, що розв’язуються за допомогою сумісного застосування кількох видів моделей і методів.

Навчально-методичний посібник націлений на формування у студентів базового комплексу знань з методології побудови і застосування економіко-математичних моделей у фінансовій діяльності підприємств та установ.

Навчальний посібник складений відповідно до програми навчальної дисципліни і містить завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи, питання для самоконтролю, завдання та рекомендації до проведення практичних занять, завдання для індивідуальної роботи, питання для підготовки до підсумкового контролю, список рекомендованої літератури. У посібнику представлені різноманітні задачі фінансової діяльності підприємств та установ для математичного моделювання з метою використання в майбутній фаховій діяльності.

Соседние файлы в папке ММФ зао маг 2013