Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі / Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
332.29 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

1. Законспектувати матеріал з теми, використовуючи рекомендовані джерела.

2. Скласти словник основних понять з теми.

Питання для самоконтролю

1. Нормативні документи, що регламентують ведення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

2. Які суб’єкти малого підприємництва можуть застосовувати спрощену систему оподаткування ?

3. Як часто малими підприємствами приймається рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку, звітності ?

4. У чому полягає відмінність спрощеної системи оподаткування від загальної ?

5. Сутність спрощеної системи оподаткування малих підприємств.

6. Порядок нарахування єдиного податку юридичними особами.

7. Строки сплати до бюджету єдиного податку юридичними особами.

8. Порядок нарахування єдиного податку фізичними особами.

9. Строки сплати до бюджету єдиного податку фізичними особами.

10. Які податки та збори (обов’язкові платежі) заміняє єдиний податок ?

11. Порядок визначення податку з доходів фізичних осіб.

12. Строки сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб.

Бібліографічний список

Основна [1- 4; 6;7]

Додаткова [8;12; 13;18;20-24;26-28; 31-33]

Змістовний модуль 2. Фінансова стратегія малих підприємств та державна підтримка малого бізнесу

Тема 5. Прогнозування основних показників малих підприємств

Мета: розглянути методи фінансового прогнозування та їх значення для визначення оптимальних показників

План вивчення теми

1. Корпоративний план, порядок його складання і значення в прогнозному фінансовому плануванні.

2. Методи фінансового прогнозування та їх значення для визначення оптимальних показників.

3. Прогнозування та складання фінансових звітів малих підприємств.

4. Короткостроковий прогноз фінансового стану малих підприємств.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Фінансове прогнозування – це дослідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства в перспективі. Фінансове прогнозування, як і фінансове планування, ґрунтується на фінансовому аналізі. На відміну від фінансового планування прогноз базується не тільки на достовірних даних, а й на певних припущеннях. Під час прогнозування вивчаються чинники, які вплинули на господарську діяльність малого підприємства та які будуть впливати в майбутньому.

Основними завданнями фінансового прогнозування є:

1) вивчення прогнозної документації для визначення обсягу додаткового фінансування, яке буде необхідне малому підприємству в майбутньому для очікуваного збільшення обсягу виробництва;

2) Визначення очікуваного зростання обсягу фінансових ресурсів у прогнозному періоді;

3) визначення напрямів найефективнішого використання фінансових ресурсів;

4) виявлення можливих джерел формування фінансових ресурсів.

Оскільки фінансове прогнозування – це припущення, то вивчається декілька альтернативних припущень і на їх основі робиться прогноз. У зв’язку з цим фінансове прогнозування дає можливість порівнювати різні варіанти розвитку малого підприємства й обирати оптимальні шляхи досягнення високої ефективності господарювання.

Фінансове прогнозування потребує дотримання деяких загальних принципів, обов’язкових в умовах ринкової економіки.

По-перше, маючи у своєму розпорядженні певну суму фінансових ресурсів, необхідно так розрахувати витрати, щоб отримувати гранично високу рентабельність.

По-друге, під час фінансового прогнозування має забезпечуватися збалансованість ризиків, для чого витрати з високою фінансовою віддачею, але з підвищеним ризиком треба поєднувати з інвестуванням коштів в об’єкти хоча і менш рентабельні, але з гарантованим доходом.

По-третє, після вибору довгострокового напряму вкладання коштів, необхідно передбачити найбільш економічні методи їх фінансування.

По-четверте, у процесі фінансового прогнозування має обов’язково враховуватись інфляційна ситуація, з огляду на яку коригуються всі розрахунки.

Таким чином, прогнозування дає змогу аналізувати тенденції, які складаються в період проведення фінансової політики з урахуванням впливу на неї внутрішніх та зовнішніх чинників і на цій підставі визначати перспективи фінансової стратегії, яка забезпе­чує підприємству фінансову стабільність та стабільність на ринку.

Прогнозування дає можливість відповісти на питання: що очікує мале підприємство в майбутньому – зміцнення або втрата платоспроможності.

Розглядаючи корпоративний план, слід зазначити, що він складається для внутрішнього користування і відображає стратегію, плани і очікувані фінансові результати.

У процесі складання корпоративного плану враховуються різні фінансові аспекти, зокрема:

  1. Проводиться розрахунок фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для реалізації стратегії малого підприємства.

  2. Визначаються потенційні проблеми і сприятливі можливості розвитку малого підприємства.

  3. Отримані результати зіставляються з планами та прогнозами, контролюється виконання корпоративного плану.

Починаючи корпоративне планування, насамперед необхідно визначити довгострокову мету малого підприємства, а також план дій, які забезпечать досягнення цієї мети. В першу чергу необхідно визначити завдання малого підприємства, серед яких найважливішими є:

  1. отримання максимального прибутку за мінімальних витрат;

  1. збільшення обсягу виробництва продукції за умови її реалізації;

  1. збільшення чистих активів за рахунок власних коштів;

  2. збільшення питомої ваги власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів малого підприємства.

Виходячи з перелічених завдань, аналізуються наявні фінансові ресурси, необхідні для реалізації наміченої мети. Починається аналіз так званого SWOT, тобто аналіз переваг (сильних сторін) та недоліків (слабких сторін) малого підприємства, з урахуванням яких складається прогноз розвитку малого підприємства.

Такий аналіз дає змогу проранжувати всі переваги і недоліки в роботі малого підприємства залежно від їх важливості і виключити менш вагомі, тобто ті, які можна ігнорувати, оскільки вони значно не впливають на результати господарської діяльнос­ті малого підприємства.

З огляду на виявлені переваги та недоліки фінансовий менеджер розроблює обґрунтовані висновки, які стають базою для побудови стратегії малого підприємства.