Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі / Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
332.29 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305«Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2013

Індекс УДК 336.64

Д 21

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» розроблений згідно з навчальною програмою дисципліни. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги магістрам з вивчення теоретичного матеріалу курсу «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи, практичних завдань, індивідуальних завдань, список рекомендованої літератури, підсумковий контроль

Автор-(укладач):

Л.В.Привалова

– кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Т.В. Полішко

– кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки і менеджменту на транспорті Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

ім. академіка В. Лазаряна

Т.О. Дулік

– кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

В.Є. Власюк

завідувач кафедри фінансів підприємств

та банківської справи Дніпропетровської

державної фінансової академії

-

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

фінансового факультету

Протокол № 2 від 14.06.2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

фінансів підприємства та банківської справи

протокол № 11 від 10.06.2013 р.

З м і с т

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

6

2.

3.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Методичні рекомендації до практичних занять

10

27

4.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

30

5.

6.

Підсумковий контроль

Список рекомендованої літератури

31

33

Передмова

Дисципліна «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» належить до циклу дисциплін професійної підготовки.

Навчальна дисципліна вивчається на V курсі при підготовці магістра за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізацією «Фінансовий менеджмент». Її вивчення передбачає розгляд таких питань: основи фінансового менеджменту в малому бізнесі; формування та використання статутного капіталу; управління змінними та постійними витратами малого підприємства; бюджетування – як метод планування та використання доходів малих підприємств; управління рухом грошових коштів; розроблення фінансової стратегії малого підприємства; напрями державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.

Мета дисципліни: формування системи знань з особливостей управління формуванням фінансових ресурсів, основних засобів, оборотних активів малих підприємств, спрощеної системи оподаткування, кредитування та фінансового планування малих підприємств.

Завдання: по закінченню вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основи організації управління фінансами малих підприємств;

 • особливості управління формуванням основного та оборотного капіталу малих підприємств;

 • сутність оподаткування доходів малих підприємств;

 • особливості формування фінансової стратегії малого підприємства;

 • зарубіжний досвід державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу;

по закінченні вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • визначати оптимальний розмір первісного капіталу на день відкриття малого підприємства;

 • прогнозувати основні фінансові показники підприємств малого бізнесу;

 • застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, капіталом підприємств малого бізнесу

 • розробляти пропозиції щодо формування фінансової стратегії малих підприємств.

Предмет: управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, капіталом підприємств малого бізнесу.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основи організації управління фінансами малих підприємств;

 • основи управління основним та оборотним капіталом малих підприємств;

 • особливості оподаткування доходів малих підприємств;

 • особливості кредитування та фінансового планування малих підприємств.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • правильно визначати оптимальний розмір первісного капіталу на день відкриття малого підприємства;

 • застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями;

 • розраховувати показники оцінки наявності та ефективності використання основного і оборотного капіталу малих підприємств;

 • визначати необхідність збільшення чистого прибутку, залучення інвестицій та давати рекомендації по ефективності їх використання.

Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» базується на підготовці студентів з таких дисциплін: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання», «Страхування».

Основними видами організації аудиторної роботи є лекції, практичні та семінарські заняття. Навчальним планом також передбачається самостійна робота студентів. Формою семестрового контролю є залік. Формою поточного контролю є опитування на практичних заняттях.

В умовах формування ринково-орієнтованої економіки в Україні зростає роль малого бізнесу, який створює нові робочі місця, сприяє впровадженню нових видів товарів і послуг, прискоренню структурної перебудови економіки.

Малий бізнес дає широку дорогу ринковому вибору, забезпечує швидку окупність витрат виробництва, оперативно реагує на зміну споживчого попиту, дає можливість подолати галузевий монополізм виробництва, забезпечує конкуренцію на ринку, допомагає наповнити ринок товарами і послугами, на які є попит.

Водночас, у розвитку малого бізнесу є недоліки. Зокрема, низький, порівняно з великим виробництвом, рівень технології та управління виробництвом, недостатній потенціал науково-дослідних робіт, обмежений доступ до передових технологій та технологічної інформації, використання неефективного устаткування, обмежений доступ до фінансових джерел.

Основні чинники, які впливають на організацію управління фінансами малого підприємства: кількість працюючих; їхній склад; організаційна структура підприємства; галузь діяльності; асортимент продукції; форма власності; співвідношення попиту та пропозицій щодо виробленої продукції.

Зміни в податковому законодавстві, зокрема введення в дію Податкового кодексу України, внесли істотні зміни в діяльність суб’єктів підприємництва, що відносяться до малого бізнесу. Отже, наявність навчально-методичного посібника дасть можливість студентам краще оволодіти знаннями щодо фінансового управління малим бізнесом.