Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі / Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
332.29 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Группа 13

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2013

Навчально-методичне видання

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Автори-укладачі

Привалова Любов Василівна

П 75

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навчально- методичний посібникдля студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 37 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» розроблений згідно з навчальною програмою дисципліни. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги магістрам з вивчення теоретичного матеріалу з курсу «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

ББК 65.263-21

Підписано до друку _______________________Формат 84 х 108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. ______________ Тираж Замовлення ____________

_________________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

38