Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Паблик рилейшн (к.р.) / Metod_ukaz_PR_gotovo.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
368.13 Кб
Скачать

2.1 Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів полягає у вивчанні та опрацюванні відповідної літератури, законодавчих і нормативно-правових документів, а також виконанні навчальних завдань. У ході самостійної роботи студентові необхідно за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу з відповідних тем, виконати навчальні завдання.

Формою контролю індивідуальної роботи студентів є захист контрольної роботи і проведення заліку(перелік запитань по курсу ПР надається). Мета контрольної роботи полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних та практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчання окремих тем.

Контрольна робота складається з двох розділів: теоретичного (два завдання) і практичного (одне завдання). Теоретичні завдання обираються студентом з Переліку тем завдань (п. 3.2), відповідно до суми двох останніх цифр номеру залікової книжки. Наприклад, № залікової книжки 79497; 9 +7=16, відповідно, студент обирає 2 будь які теми з 16, 26, 36. Практична частина містить 1 завдання: скласти на себе резюме для проходження співбесіди на бажане місце роботи (вказати бажане місце окремо). При складанні резюме рекомендується використовувати наступні матеріали (див. роздавальний матеріал або Додатки 1-2):

1) бланк резюме

2) 15 правил складання резюме

3) зразок резюме

Правила та вимоги щодо оформлення контрольної роботи – див. Додаток 6.

Написання контрольної роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, набувати навичок обробки і логіки викладу матеріалу, проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Підготовка контрольної роботи включає такі етапи: вибір теми, складання плану, вивчання навчальної літератури за темою, добір і вивчання спеціальних джерел за темою, оформлення списку літератури, консультацію з викладачем, передання роботи викладачеві для оцінювання або усний виступ перед студентами всієї групи на основі матеріалів роботи.

Літературу студент обирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог, Для підготовки контрольної роботи студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали),наукові статті. Для добору літератури студенту доцільно використовувати Рекомендовану літературу з паблік рилейшнз (див.с. 23-24).

Обсяг контрольної роботи має становити приблизно 15 сторінок рукопису формату А4, або не перевищувати обсяг звичайного шкільного зошита. Робота повинна бути грамотно та охайно надрукована або написана чітким розбірливим почерком. Слід уникати в роботі дублювання тексту підручника або іншого джерела. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень і суперечностей між окремими положеннями. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень.

Контрольні роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Студент за власним бажанням може запропонувати нову актуальну тему роботи, яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем.

На обкладинці контрольної роботи треба вказати назву дисципліни, прізвище та ініціали студента, назву учбового закладу, курс, групу, номер залікової книжки, До роботи треба додати аркуш рецензії з позначеною датою реєстрації. Перелік використаної літератури необхідно навести в кінці контрольної роботи, а в тексті – робити посилки на використані джерела. Робота має бути написана грамотно та акуратно, а її зміст достатньо повно розкривати тему.

Контрольна робота приймається не пізніше, чим за два тижня до заліково-екзаменаційної сесії.

У випадку, якщо контрольна робота не одержала позитивної оцінки, студент повинен доопрацювати її згідно із зауваженням рецензенту і вдруге надати для перевірки.

Студент, що не виконав контрольну роботу, до складання заліку не допускається.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Паблик рилейшн (к.р.)