Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
161.39 Кб
Скачать

Тема 2. Форми організації суспільного виробництва

Форми організації господарського життя.

Товарне виробництво: умови виникнення, основні риси, еволюція. Товар та його властивості. Теорії вартості товару. Закон вартості.

Виникнення, сутність і функції грошей. Закони грошового обігу.

Література

 1. Курс экономической теории: учебник / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: «АСА», 2004, с. 79-90, 438-447.

 2. Куликов Л. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во “Проспект”, 2004, с. 128-146.

 3. Мочерний С. Політична економія: Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 2002, с. 127-178.

 4. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Ніколенка Ю. – К.: ЦУЛ, 2003, с. 97-134.

 5. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 73-78.

Контрольні завдання

  1. У чому полягає сутність категорії „форми організації суспільного виробництва”?

  2. Характерними рисами натурального господарства є:

а) відсутність коопераційних зв'язків з іншими господарськими структурами;

б) гранично повільні організаційні, технічні та технологічні зміни;

в) участь у суспільному поділі праці;

г) вільний вибір виробником напряму діяльності.

  1. Що з переліченого є необхідною передумовою існування товарного виробництва?

а) суспільний поділ праці;

б) наявність розвинутої системи машин;

в) концентрація виробництва на великих підприємствах;

г) розвинута грошова система.

  1. Що з нижче переліченого характеризує ознаки товарного господарства:

а) замкнута економічна одиниця виробляє готовий продукт та споживає його;

б) виробництво засновано як на індивідуальній праці власника, так і на застосуванні найманої робочої сили;

в) вироблена продукція належить власнику засобів виробництва і призначена для вільної реалізації на ринку;

г) економічна еволюція відбувається дуже повільно, окремі удосконалення можуть здійснюватися на протязі століть;

д) швидкий економічний прогрес суспільства є наслідком високих темпів росту продуктивності праці та динамічного розширення асортименту продукції

  1. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне;

б) поєднання натурального та товарного виробництва;

в) наявність ринкового та державного регулювання економіки;

г) поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементів у технологічному способі виробництва.

  1. Поясніть, яка з умов обумовлює товарний характер обміну:

а) суспільний поділ праці;

б) господарська спеціалізація;

в) відокремленість виробників як власників засобів виробництва;

г) суспільний характер праці.

  1. Які блага є товарами? Які властивості притаманні товарам?

  2. Чим пояснюються дві властивості товару? Розкрийте двоїстий характер праці, втіленої у товарі.

  3. Яка суперечність безпосередньо відображає двоїстий характер праці, втіленої в товарі?

а) суперечність між прагненням виробника продати товар дорожче і бажанням покупця придбати його дешевше:

б) суперечність між розумовою і фізичною працею;

в) суперечність між приватною і суспільною працею;

г) суперечність між творчою і монотонною працею.

  1. Чи правильно, що в процесі обміну товарів мінові пропорції встановлюються випадково? Чи можуть ці пропорції визначатися споживчими вартостями товарів, що обмінюються? Чому?

  2. Як розкриває зміст мінової вартості трудова теорія вартості і теорія граничної корисності?

  3. Як можна відповісти на запитання, що поставив А. Сміт: «Чому вода, яка настільки необхідна, що без неї неможливе життя, має таку низьку ціну, у той час як у алмазів, які зовсім не потрібні, така висока ціна»?

  4. За даними таблиці необхідно розрахувати суспільно необхідний робочий час. Поясніть, чим відрізняються індивідуальні та суспільно необхідні витрати робочого часу.

Групи

виробників

Обсяг виробництва

(одиниць)

Індивідуальні витрати робочого часу на одиницю (год.)

1

200

8

2

500

10

3

300

12

  1. Чому дорівнює вартість товару, якщо початкова вартість складала 100 г золота, а потім продуктивність праці при виробництві товару зросла у 2 рази, а у золотодобувній промисловості у 4 рази?

  2. При виробництві однакової споживної вартості перша група підприємств витрачає 16 годин на одиницю виробу, випускаючи 10% виробленого товару, друга група відповідно 14 годин і 20%, третя – 12 годин і 70%. У перший групі підприємств продуктивність праці підвищилася в три рази. Як змінилась величина вартості товару?

  3. Чому на ринку товари обмінюються за суспільно необхідним робочим часом? Що було б, якби товари обмінювалися за індивідуальним робочим часом?

  4. Зростання продуктивної сили і інтенсивності праці зовнішньо виглядає однаково: збільшується маса споживчих вартостей, що створюються в одиницю часу. Чи однаково впливають ці фактори на загальну вартість товарів, вартість одиниці товару?

  5. З середини ХІХ ст. по 1913 р. вартість кілограму алюмінію на світовому ринку знизилася з 450 руб. До 55 коп. Вкажіть можливі причини здешевлення металу. Яка роль в цьому належить удосконаленню технології виробництва і зростання продуктивності суспільної праці?

  6. Тривалість робочого дня - 8 годин. За цей час робітник виробляє два вироби. Вартість одного виробу - 8 гривень. За умови, що 1 год. робочого часу дорівнює 1 год. суспільно необхідного робочого часу, показати, як зміниться вартість одного виробу й вартість усієї продукції, якщо а) продуктивна сила праці зросте в 2 рази; б) інтенсивність праці зросте в 2 рази.

  7. На виробництво товару А витрачається 3 години, товару В – 4 години, товару С – 5 годин. Коефіцієнти складності праці співвідносяться як А:В:С=2:1:5. Чому дорівнюється вартість кожного товару при умові, що 1 година робочого часу, витраченого на виготовлення товару В, дорівнює 2 дол. Які фактори впливають на величину вартості товару?

  8. В зв’язку з відкриттям багатих золотих розсипів у Каліфорнії продуктивність праці в золотодобувній промисловості збільшилася за 1949-1959 рр. мінімум у 2,2 рази, тоді як продуктивність праці в промисловості США загалом зросла не більше, як на 30%. Як це вплинуло на рівень цін промислових товарів в зазначений період?

  9. Індивідуальні витрати праці товаровиробника на 5% вище за суспільні. В результаті введення нової техніки вони знизилися на 21%. Розрахуйте зміну виручки товаровиробника на одиницю витрат праці. Який механізм дії закону вартості як стимулятору розвитку продуктивних сил?

  10. Які основні форми обміну передували появі грошей і в чому їхня сутність? Чому відбувається перехід однієї форми обміну в іншу?

  11. У чому полягають переваги грошового обігу над бартером?

  12. Яка природа грошей і в яких функціях вона реалізується? Яка із традиційних функцій грошей виконується в сучасний період чисто номінально?

  13. Товаровиробник одержав від продажу свого товару Х доларів. Розрахувавши, скільки можна купити сировини та інших товарів, він вирішив не витрачати гроші, з тим щоб у наступному зробити більш великі придбання. У яких функціях були використані гроші?

  14. Яку функцію виконують гроші у таких випадках:

а) отримання стипендії;

б) встановлення ціни;

в) продаж товару у кредит;

г) зберігання грошей у банку.

  1. У якій із наступних ситуацій гроші виконують функцію міри вартості?

а) меню з цінами на обід у ресторані;

б) при продажу земельної ділянки;

в) при покупці подарунка для друга;

г) при отриманні заробітної плати.

  1. У яких з перелічених випадків гроші виконують функцію засобу платежу:

а) Ваш депозитний рахунок у банку;

б) купівля автомобіля в кредит;

в) купівля овочів на ринку;

г) отримання стипендії;

д) продаж земельної ділянки;

є) прайс-лист на побутову техніку, що продається в магазині;

ж) меню з цінами у столовій для студентів.

  1. Що таке кредитні гроші та чому вони переважають у розвинених країнах світу?

  2. Сума цін товарів, що знаходяться в обігу, складає 200 млрд. гр. од.; продано товарів у кредит на суму 60 млрд. гр. од.; термінові платежі - 40 млрд. гр. од., платежі, що взаємно погашаються – 20 млрд. гр.. од. Одна грошова одиниця обертається за рік 8 разів. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу.

  3. Яка кількість грошей потрібна для обігу при наступних умовах: товарні залишки - 200 тис. гр. од., вироблено товарів для реалізації на 2300 тис. гр. од. В кредит реалізовано товарів на 400 тис. гр. од. Час обороту грошової одиниці 3 місяці.

  4. Рівняння обміну Фішера має вигляд:

а) М V = Р Q;

б) М Q = Р V;

в) Р М = РQ;

г) V Q = М Р.

  1. Використовуючи модель Фішера, покажіть, як зміниться потреба суспільства у грошах при умові, що обсяг вироблених товарів зріс на 30%, індекс цін збільшиться на 10%, а швидкість обороту грошей уповільнилась на 10%.

  2. Для забезпечення нормального товарного обігу країни у рік необхідно 600 млрд. грошової маси. Як зміниться потреба в грошах, якщо швидкість обороту грошей сповільниться на 20%, а обсяг вироблених на продаж товарів зросте на 10% при стабільних цінах?

  3. Чим визначається вартість сучасних грошей?

  4. Які основні чинники впливають на сталість сучасних грошей?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]