Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
161.39 Кб
Скачать

Тема 9. Циклічні коливання економіки. Макроекономічна рівновага. Економічне зростання

Циклічні коливання економіки. Класифікація циклів. Середні економічні цикли. Фази циклу.

Довгі хвилі в економіці та їх вплив на структуру суспільного виробництва.

Макроекономічна рівновага, її основні характеристики. Сукупний попит та сукупна пропозиція в рівноважній економіці. Неокласична, марксистська, кейнсіанська теорії рівноважної економіки.

Економічне зростання: сутність, типи, показники та фактори. Державне регулювання економічного зростання.

Література

1. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: “АСА”, 2004, с. 414-437, 606-649.

2. Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002, с. 526-555.

3. Мочерный С., Симоненко В., Секретарюк В. Устенко А. Экономическая теория. – К.: Знання, 2003, с. 425-450.

4. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с.391-404, 419-436.

5. Экономика / Под ред. Булатова А. - М.: БЕК, 1995, с. 214-231.

6. Экономическая теория / Под ред. Камаева В. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004, с. 283-307.

Контрольні завдання

  1. Чому циклічність розглядається як загальна закономірність розвитку ринкової економіки? Чи можна досягнути плавного, нециклічного характеру економічного розвитку?

  2. Дайте стислу характеристику основним типам циклів: малим, середнім, довгим.

  3. Порівняйте матеріальну основу середніх та малих циклів і зробіть висновок щодо специфіки кожного з них.

  4. Який існує взаємозв’язок технологічних циклів з оновленням господарського механізму і періодизацією формаційного розвитку суспільства?

  5. Які з перелічених факторів не можна віднести до умов циклічного розвитку економіки:

а) динаміка активності у будівництві;

б) періодичне оновлення капіталу;

в) обмеженість ресурсів макросистеми;

г) масове оновлення виробничих запасів.

  1. Дайте аналіз основних поглядів вчених щодо причин економічних криз.

  2. Як ви вважаєте, чому існує так багато теорій, що пояснюють причини циклічної динаміки ринкової економіки? Чи існує поміж цих теорій така, яка краще всього пояснює причини і характер економічного циклу?

  3. Назвіть фази економічного циклу. Поясніть, як кожна з фаз циклу впливає на економіку. Чому економісти так впевнені у тому, що економічні цикли – це механізм розвитку ринкової економіки?

  4. Чим сучасні цикли відрізняються від промислових циклів класичного типу? Які фактори проявилися особливо помітно після другої світової війни? Яким чином вони модифікують сучасний цикл?

  5. Яка роль в системі економічного відтворення належить фазі економічної кризи?

  6. Яке з перелічених явищ не відповідає періоду економічного спаду:

а) зниження інвестицій в обладнання з тривалим строком служби;

б) більш низькій попит на працю;

в) скорочення податкових надходжень;

г) зменшення допомоги по безробіттю;

д) зниження прибутків корпорацій.

  1. Покажіть динаміку основних економічних показників у різних фазах ділового циклу (використовуйте позначки ).

Показники

Нижня точка спаду

Пожвавлення

Пік ділової активності

Спад

Інфляція

Безробіття

Торговельний баланс

Економічне зростання

Інвестиції

Норма відсотка

  1. Які цілі і методи антициклічного регулювання економіки?

  2. Як зміниться крива сукупної пропозиції у наступних випадках:

а) природні катаклізми призвели до втрати 30% потужностей добувної промисловості;

б) відбулися зміни у шкалі цінностей робітників; вони віддають перевагу нормальному відпочинку, а не зростанню робочого часу при зростанні заробітної плати;

в) у роки “Великої депресії” у США Рузвельт не вдався до збільшення бюджетного дефіциту, а скоротив державні видатки на суспільні роботи.

  1. Припустимо, що параметри сукупного попиту і пропозиції в економіці країни мають такі значення:

Реальний обсяг національного виробництва, на який є попит (млрд. грн.)

Рівень цін (індекс цін)

Реальний обсяг національного виробництва, що запропоновано для продажу (млрд. грн.)

200

600

800

400

500

800

600

400

600

800

300

400

800

300

200

Побудуйте на основі цих даних графік сукупного попиту і сукупної пропозиції. Яким буде рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва? Чи співпаде рівноважний реальний обсяг національного виробництва з реальним обсягом національного виробництва за повної зайнятості? Поясніть, чому крива сукупного попиту має спадну траєкторію? Чому рівень цін, приміром 300, не є рівноважним для такої економіки?

  1. Що означає економічне зростання? Які відмінності є між економічним зростанням і економічним розвитком? Яке значення має економічне зростання?

  2. Охарактеризуйте основні чинники економічного зростання. Покажіть за допомогою кривої виробничих можливостей вплив на економічне зростання чинників попиту і чинників пропозиції.

  3. Які з наступних тверджень правильні, а які – ні?

а) економічне зростання – це збільшення номінального обсягу ВНП за певний період часу;

б) чим більша частка ВНП в умовах повної зайнятості спрямовується на інвестиції, тим вище темп зростання ВНП;

в) економічний потенціал країни зростає, коли крива виробничих можливостей зсувається вліво;

г) економічне зростання згладжує протиріччя між безмежними потребами і обмеженими ресурсами.

  1. У 60-х та на початку 70-х років велику роль відігравав рух проти економічного зростання. При цьому стверджувалося, що економічне зростання шкідливе. Дайте оцінку такої точки зору. Чому, на Вашу думку, цей рух зійшов нанівець?

  2. Якими показниками вимірюється економічне зростання?

  3. Яке співвідношення виражає темпи економічного зростання:

а) зміна ВНП по відношенню до ВНП попереднього року,

б) ВНП поточного року по відношенню до ВНП попереднього року,

в) зміна валової вартості продукції по відношенню до суспільного продукту попереднього року,

г) ВНП попереднього року по відношенню до ВНП поточного року.

  1. Визначити темпи економічного зростання по роках. Як можна охарактеризувати динаміку економіки?

Рік

1

2

3

4

Номінальний ВНП, млрд. дол.

400

520

598

756

Річні індекси цін, %

100

125

140

130

  1. У народному господарстві ВНП зріс з 120 до 132 млрд. гр. од., тоді як ціни зросли на 4%. Скільки відсотків становить реальне економічне зростання? Поясніть зміни, що відбулися.

  2. В 2004 р. ВНП у ринкових цінах дорівнював 2847 млрд. гр. од., а в 2005 р. – 2949 млрд. гр. од. У той же час ВНП в 2004 р. у цінах 2000 р. (базовий рік) становив 1581 млрд. гр. од., а в 2005 р. – 1618 млрд. Визначить наступні величини:

Номінальне зростання

Реальне зростання

В млрд. гр. од.

Темп зростання, %

В млрд. гр. од.

Темп зростання, %

  1. Реальний ВНП становить 50 тис. гр. од. у першому році і 54,2 тис. гр. од. у другому році. Які темпи зростання ВНП? Припустимо, що за цей час населення зросло з 75 до 80 чоловік. Які темпи зростання ВНП на душу населення?

  2. Які існують типи економічного зростання і у чому полягає відмінність між ними?

  3. Яке з положень не характеризує екстенсивного типу економічного зростання?

а) щоб збільшити обсяг продукції вдвічі, слід вдвічі більше використати сировини;

б) щоб збільшити обсяг продукції вдвічі, слід вдвічі більше ввести в дію засобів виробництва;

в) щоб збільшити обсяг продукції вдвічі, слід використати незмінну кількість засобів виробництва, але кращої якості.

  1. Розкрийте сутність інтенсивного типу економічного зростання, назвіть його форми.

  2. Які чинники розвитку економіки можна віднести до екстенсивних, а які - до інтенсивних: збільшення фондомісткості продукції; збільшення чисельності зайнятих; зменшення матеріаломісткості продукції; зростання продуктивності праці; збільшення кількості обладнання; удосконалення техніки; покращення якості матеріалів; зниження витрат палива; зростання капіталовкладень; удосконалення пропорцій відтворення.

  3. Що означає ефективність і якість економічного зростання?

  4. Як слід розуміти нову якість економічного зростання?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]