Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УММ Прок.надзор З.О.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
138.73 Кб
Скачать

Програма навчальної дисципліни Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної та прискореної форм навчання

Назва тем

Лекції З/П

Практ.З/П

СРС З/П

1.

Зміст курсу „Прокурорський нагляд в Україні”. Історичні етапи розвитку прокуратури.

5

2.

Правові основи організації та діяльності прокуратури України.

5/6

3.

Система, структура органів прокуратури України.

5

4.

Організація роботи в органах прокуратури України.

5

5.

Нагляд за додержанням і застосуванням законів.

2

2/1

10

6.

Нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

2

2/1

10

7.

Участь прокурора у судовому розгляді кримінальних справ.

2

2/1

10

8.

Представництво інтересів громадянина або держави в суді.

2

2/1

10

9.

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

5/10

Разом:

8/8

8/4

65/71

Зміст тем, плани практичних занять

ТА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМ

Тема 1. Зміст курсу „Прокурорський нагляд в Україні”. Історичні етапи розвитку прокуратури. Поняття прокурорського нагляду в Україні, його предмет, завдання та система. Місце прокуратури у системі державних органів України. Становлення та розвиток інституту прокуратури в Україні. Правові основи організації та діяльності прокуратури України. Співвідношення навчальної дисципліни „Прокурорський нагляд в Україні” з суміжними юридичними дисциплінами.

Тема 2. Правові основи організації та діяльності прокуратури України. Принципи організації та діяльності органів прокуратури України. Завдання органів прокуратури України. Функції та інші напрямки діяльності прокуратури України.

Тема 3. Система та структура органів прокуратури України.

Система прокуратури України. Структура органів прокуратури України. Структура та компетенція спеціалізованих прокуратур.

Тема 4. Організація роботи в органах прокуратури України.

Організація роботи і управління в органах прокуратури. Планування роботи в органах прокуратури. Облік і статистична звітність у прокуратурі. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих.

Тема 5. Нагляд за додержанням і застосуванням законів («загальний нагляд»). Суть та завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів. Об'єкт, предмет і межі нагляду за додержанням і застосуванням законів. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів. Основні напрямки нагляду за додержанням і застосуванням законів. Загальні питання організації роботи щодо здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів. Акти прокурорського реагування при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів (припис, подання, вимога, повістка, постанова, заява).

Тема 6. Нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Предмет і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за оперативно-розшуковими органами. Прокурорський нагляд за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства (з урахуванням нового КПК України). Предмет і завдання нагляду. Повноваження прокурора у процесі здійснення нагляду за органами дізнання та досудового слідства. Правові акти прокурорського нагляду за органами досудового розслідування. Організація прокурорського нагляду. Прокурорський нагляд за додержанням органами дізнання і досудового слідства вимог закону про прийом, реєстрацію, облік і вирішення заяв і повідомлень про злочин. Прокурорський нагляд за застосуванням органами досудового розслідування заходів процесуального примусу та вчиненням інших процесуальних дій. Прокурорський нагляд за забезпеченням виконання вимог закону щодо участі захисника на досудових стадіях провадження у кримінальних справах.

Тема 7. Участь прокурора у судовому розгляді кримінальних справ. Поняття підтримання державного обвинувачення як виду діяльності прокурора (з урахуванням нового КПК України). Участь прокурора у судовому провадженні. Участь прокурора у судових дебатах. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки. Участь прокурора у стадіях щодо перевірки вироків, ухвал і постанов суду (апеляційний розгляд справ, касаційний розгляд справ, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, перегляд рішень Верховним судом України).

Тема 8. Представництво інтересів громадянина або держави в суді. Поняття представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами цивільних справ (позовна заява, апеляційний розгляд справ, касаційний розгляд справ, перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами, перегляд судових рішень Верховним судом України). Зміст представництва у розгляді судами господарських справ (апеляційний розгляд справ, касаційний розгляд справ, перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами, перегляд судових рішень Верховним судом України).

Тема 9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Суть, завдання, предмет та об'єкти нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру. Повноваження прокурора та особливості їх реалізації, залежно від об'єкта нагляду.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ТА ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Тема 5

Нагляд за додержанням і застосуванням законів

(«загальний нагляд»).

1. Суть та завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів.

2. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів.

3. Акти прокурорського реагування при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Тема 6

Нагляд за додержанням законів органами,

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

2. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за оперативно-розшуковими органами, дізнанням, досудовим слідством ( з урахуванням нового КПК України).

3. Правові акти прокурорського нагляду за органами досудового розслідування.

Тема 7

Участь прокурора у судовому розгляді кримінальних справ.

1. Поняття підтримання державного обвинувачення як виду діяльності прокурора.

2. Участь прокурора у стадіях щодо перевірки вироків, ухвал і постанов суду.

3. Апеляційна, касаційна скарга та заява прокурора про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Тема 8

Представництво інтересів громадянина або держави в суді.

1. Поняття та зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

2. Апеляційна, касаційна скарга та заява прокурора про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Контрольна робота включає 10 варіантів. Кожен студент визначає свій варіант по останній цифрі залікової книжки. Робота може бути виконана на українській або російській мовах в учнівському зошиті або на стандартних аркушах паперу формату А-4 шрифт 14 Times New Roman, інтервал 1,5, оформлена за загальноприйнятими правилами та містити теоретичне обґрунтування питань зазначених у контрольній роботі, з посиланням на конкретні статті нормативно правового акта, що застосовуються при розв’язанні питання по суті.

Оцінка контрольної роботи:

1. У разі відсутності зауважень викладача, щодо виконання завдань контрольної роботи, робота допускається до захисту.

2. Якщо, за результатами перевірки роботи, викладач дав негативну рецензію, робота повертаються студентам для повторного виконання.

3. Якщо, викладач, у процесі перевірки, виявив незначні недоліки, щодо суті виконаного завдання і зробив відповідні зауваження за текстом роботи, то на співбесіді (у процесі захисту контрольної роботи) студент зобов’язаний дати роз’яснення, щодо вказаних зауважень.

У процесі захисту контрольної роботи на співбесіді студент зобов’язаний:

- вказати, які використовувалися джерела при виконанні кожного завдання;

- дати відповідь на уточнююче питання викладача, щодо певного завдання;

- дати роз’яснення, щодо недоліків роботи (якщо такі відмічені у рецензії до роботи).

У разі задоволеної відповіді студента на співбесіді, робота зараховується, як захищена, про що робиться відповідна відмітка у відомості і студент допускається до заліку або екзамену.

Без захисту контрольної роботи студент не допускається до заліку або екзамену.