Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УММ Прок.надзор З.О.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
138.73 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Донецький національний

університет

Економіко-правовий

факультет

Навчально-методичні матеріали

з навчальної дисципліни

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ

для студентів заочної та прискореної форм навчання

Донецьк 2012

Міністерство освіти і науки

України

Донецький національний

університет

Економіко-правовий

факультет

Навчально-методичні матеріали

з навчальної дисципліни

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ

для студентів заочної та прискореної форм навчання

Донецьк ДонНУ 2012

Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Прокурорський нагляд в України”, для студентів заочної, прискореної форм навчання, які одержують освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” зі спеціальності „Правознавство” / Уклад. М.В. Семикін, В.В. Патюк С.О. - Донецьк: ДонНУ, 2012. – 18 с.

Укладачі: М.В. Семикін, доцент

С.О.Патюк, ст. викладач

Відп. за випуск О.М. Моїсєєв, проф.. доктор юр.наук

© М.В. Семикін, 2012

© С.О.Патюк, 2012

© Донецький національний університет, 2012

ЗМІСТ

Анотація

4

Програма навчальної дисципліни

5

Зміст тем, плани практичних занять та література до тем

6

Завдання до контрольних робіт

9

Теми курсових робіт

15

Теми дипломних робот

15

Перелік питань до іспиту

16

Література

18

Анотація

Навчальна дисципліна „Прокурорський нагляд в Україні” належить до спеціальних, професійно-орієнтованих дисциплін.

Теоретичні знання та практичні уміння з навчальної дисципліни „Прокурорський нагляд в Україні” є складовою частиною професійних знань і умінь фахівця-правознавця. Особливо важливі ці знання й уміння для працівників прокуратури інших правоохоронних органів та суду, а також для адвокатів, нотаріусів, працівників юридичних служб підприємств, установ та організацій.

Метою навчальної дисципліни є надання допомоги студентам в засвоєнні положень які складають теоретичну та нормативно-правову основу діяльності органів прокуратури, одержання практичних умінь правозастосовної діяльності органів прокуратури.

Предмет навчальної дисципліни складає історія розвитку прокуратури України та інших держав; теоретичні основи організації наглядових та інших напрямків діяльності прокуратури; задачі, принципи організації та діяльності прокуратури; правові засоби та методи здійснення прокурорського нагляду, інших напрямків діяльності прокуратури; правові норми, що регулюють діяльність органів прокуратури України та практика їх застосування.

Системно-методологічною основою побудови навчальної програми є Конституція України,Закон України «Про прокуратуру», окремі положення норм цивільного, адміністративного, трудового,сімейного, господарського, екологічного, земельного, житлового та іншого законодавства. Припідготовці програми враховані також основні положення міжнародно-правових актів, національного законодавства, інші нормативні акти:постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови уряду, накази, розпорядження, вказівки Генерального прокурора України, керівників інших міністерств і відомств, якістосуються органів прокуратури та використовуються прокурорами при здійсненні нагляду.

Зміст дисципліни розкривається в 9 темах які визначають основні напрямки діяльності органів прокуратури України.

Після засвоєння всіх тем в обсязі програми, студенти повинні:

- знати головні положення загальнотеоретичного характеру прокурорського нагляду, практично-прикладного характеру, основні наукові напрями стосовно проблем прокурорського нагляду, спірні питання з цього приводу;

- знати юридичну термінологію нагляду, його сутність, загальні та особливі риси, пріоритетні напрями та специфіку окремих видів, чинне законодавство, що регулює організацію і здійснення нагляду; порядок залучення до перевірок відповідних спеціалістів; загальні та спеціальні (виняткові) повноваження прокурора при здійсненні нагляду; методику, і організаційні, тактичні та технічні прийоми здійснення прокурорських перевірок; у який спосіб можна найбільш ефективно усунути виявленні порушення закону, та вміти: добре орієнтуватися у чинному законодавстві, правильно застосовувати набуті знання і положення законів, інших нормативних актів для вирішення конкретних правових ситуацій у практичній діяльності; належно організувати свою роботу; ефективно використовувати інформаційне забезпечення для планування роботи та вибору об’єкта перевірки; систематизувати та аналізувати відповідні явища і процеси; вести пошук нових підходів і методик здійснення нагляду, використовувати позитивний досвід; самостійно поглиблювати знання; обґрунтовувати свою позицію та необхідність прийняття відповідних рішень;

- уміти застосовувати норми законодавства; здійснювати правовий аналіз юридично значущих фактів; правильно аналізувати та оцінювати конкретну первинну інформацію про виявлене правопорушення; правильно та обґрунтовано робити висновок про наявність у конкретному діянні ознак окремого правопорушення; здійснювати правовий аналіз групи правопорушень; давати правильну кваліфікацію вчиненому злочину, принципово реагувати на виявлені порушення, контролювати їх фактичне усунення. Володіти методикою організації і здійснення перевірок додержання законів, основами самостійного аналізу та застосування норм права, впровадження новітніх технологій і позитивного досвіду з метою виявлення та усунення порушень законів законодавство, що регулює діяльність прокурорів при здійсненні їх діяльності;

.