Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
маркет - заочн.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
144.9 Кб
Скачать

Вибір цільового сегменту ринку

Цільовий сегмент – це приваблива для фірми частина ринку, на якій вона зосереджує свою діяльність. У своїй маркетинговій діяльності фірма має прагнути максимізувати обсяг чистих продаж. Привабливість частини ринку для фірми-виробника обумовлено очікуванням отримати найбільший обсяг чистих продаж у певному сегменті. Для оцінки привабливості сегменту використовуються ринкові та конкурентні фактори.

Обсяг чистих продаж визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції і витратами на завоювання ринку. Прогнозувати виручку від реалізації слід виходячи із кількості потенційних покупців з урахуванням інтенсивності покупок, зроблених одним покупцем. Отримане значення необхідно скорегувати на відсоток виграшу або втрати частки ринку в результаті дій конкурентів.

Оцінка конкурентноздатності продукції

Оцінка конкурентноздатності продукції здійснюється за двома групами параметрів:

  • технічними;

  • економічними.

1. У групу технічних параметріввходять: параметри призначення, ергономічні, естетичні параметри. Параметри призначення характеризують галузі застосування продукції і функції, які вона зобов’язана виконувати. Ергономічні параметри характеризують продукцію з погляду її відповідності властивостям людського організму при виконанні трудових операцій або споживані. Естетичні параметри моделюють зовнішнє сприйняття продукції. У рамках технічних параметрів розраховують одиничні та групові показники конкурентноздатності продукції.

Одиничні показникивідображають відношення величини якого-небудь технічного параметра продукту до величини того ж параметра продукту-конкурента або еталона:

, (1)

gT - одиничний показник конкурентноздатності продукції по технічному параметру;

T – величина технічного параметру досліджуваного виробу;

Tk - величина технічного параметра виробу конкурент або умовного зразка (еталона).

Груповий показник поєднує одиничні показники з урахування вагових коефіцієнтів (ai), визначених експертним шляхом:

(2)

GT – груповий показник конкурентноздатності за технічними параметрами;

gTi – одиничний показник конкурентноздатності по i–му технічному параметру;

ai – ваговий коефіцієнт i–го технічного параметра;

n– число технічних параметрів, що підлягають розгляду.

2. Номенклатура економічних параметрів характеризується структурою повних витрат споживача з придбання і споживання продукції. Груповий показник по економічних параметрах визначається за формулою:

(3)

3. Інтегральний показник конкурентноздатностівизначається за формулою:

(4)

якщо Ik 1 - аналізована продукція є неконкурентноздатною щодо продукції конкурента;

Ik 1 - аналізована продукція є конкурентноздатною щодо продукції конкурента.

Вимоги до виконання контрольної роботи

Завдання до контрольної роботи складено у десяти варіантах. Номер варіанта вибирається відповідно до останньої цифри номера залікової книжки студента. Завдання кожного варіанту складається з трьох теоретичних питань та трьох практичних завдань. До виконання роботи слід ознайомитися з пропонованими розділами програми курсу, а потім підібрати рекомендовану програмою літературу у відповідності до індивідуального завдання.

При виконанні контрольної роботи необхідно керуватися наступними вимогами:

  1. В роботі необхідно зазначити номер варіанту індивідуального завдання.

  1. Відповіді на питання теоретичної частини повинні бути змістовними і повністю розкривати сутність проблеми або явища.

  1. Перед виконанням практичної частини варто привести її завдання.

  2. Рішення практичного завдання потрібно супроводжувати формулами, розгорнутими розрахунками, висновками щодо отриманих результатів. Завдання з відповідями без розгорнутих розрахунків, пояснень, висновків вважається невирішеним.

  3. Контрольна робота повинна бути оформлена з використанням комп'ютерної техніки. Сторінки слід пронумерувати і залишити поля для зауважень рецензента і виправлень (доповнень), внесених студентом після рецензування.

  4. Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, складений відповідно до прийнятої послідовності.

Робота надається для резензування не пізніше встановленого графіком терміну. Якщо після рецензування контрольна робота має зауваження, студент повинен зробити необхідні виправлення і доповнення. Робота, у якій зазначені вимоги не виконуються, не перевіряється.