Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vtoraya_ucheb_prakt.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
320.51 Кб
Скачать

8 Порядок оформлення звіту

Звіт має рукописний вигляд (ручкою чорного кольору) або його друкують із використанням комп'ютерної техніки (з дозволу керівництва кафедри). Звіт пишуть (друкують) на одній стороні стандартного листа білого папера (А4, 210×297 мм). Великі таблиці й ілюстрації можуть бути подані в додатках на форматі А3.

Кожна сторінка повинна мати наступні поля: ліворуч (у місці підшивки) - 30 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм, праворуч поле - 10 мм.

У разі машинописного оформлення звіту гарнітура шрифту – Times New Roman (Cyr), кегль (висота букв) –14, колір – чорний, інтервал між строк (інтерліньяж) – полуторний при друку на комп'ютері. Щільність тексту повинна бути рівномірною (без розріджень і ущільнень). Текст не прийнято перевантажувати маркерами, курсивом, іншими шрифтами. Він мусить виглядати досить одноманітно.

Назви структурних частин пишуть (друкують) тим же кеглем, але великими (заголовними) літерами і вирівнюють по центру сторінки. Наприклад: ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ДОДАТКИ і т.д.

Приклад оформлення назви структурної частини:

1 Технологія виробництва бандажів

Заголовки підпунктів усередині структурних частин друкують з абзацного відступу (по центру сторінки не вирівнюють) із великої букви звичайним шрифтом. Відстань між заголовком і підзаголовком повинна бути 3 інтервали, що відповідає одному пропущеному рядку при наборі на комп'ютері.

Приклад оформлення заголовка підпункту:

1 Технологія виробництва бандажів

  1. Аналіз технологічних аспектів виробництва бандажів

Сторінки звіту повинні бути пронумеровані. Нумерація сторінок звіту починається зі ВСТУПУ, але при цьому враховується кількість всіх попередніх сторінок (титульний лист, реферат, зміст). Номер сторінки ставиться в правому верхньому куті.

Таблиці, формули, рисунки й підпункти нумеруються по розділах, при цьому, перша цифра номера відповідає номеру розділу, друга – порядковий номер в розділі. Наприклад: рисунок 1.1, таблиця 2.3, формула 3.2 і т.д. Слова "таблиця", "рисунок" (але не "малюнок") пишеться без скорочень. Ілюстрації й таблиці варто розміщати нижче по тексту відразу після її згадування чи на наступній сторінці. Громіздкі таблиці й рисунки краще розміщати в додатках.

При оформленні таблиці слово "Таблиця" пишеться з червоного рядка, далі її номер, далі після тире пишеться її назва з великої літери.

Таблиці, ліворуч, праворуч, зверху та знизу, як правило, обмежують лініями. Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, дозволяється не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається та її продовження буде розташоване на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю не проводять.

У випадку переносу частки таблиці на інші сторінки назву поміщають тільки над першою частиною таблиці, а голову дозволяється замінювати відповідно номером граф та рядків. Присвоєння відповідних номерів графам і рядкам здійснюється тільки в першій частині таблиці. Для нумерації граф і рядків використовуються арабські цифри.

Слово "Таблиця" вказується один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами праворуч пишуть: "Продовження таблиці 1.1" з указівкою номера таблиці.

Графу «Номер один за одним» у таблицю включати не дозволяється.

Приклад оформлення таблиці:

Сортамент продукції, що випускається, представлений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Сортамент продукції, що випускається

Назва

Стандарт

Діаметр, мм

Область застосування

1

2

3

4

Дріт сталевий пру-жинний

ГОСТ 9389-75

0,26-5,0

Для пружин, що виготовля-ються в холодному стані без термообробки.

Дріт сталевий канат-ний

ГОСТ 7372-79

0,26-4,0

Для виготовлення сталевих канатів (виробляються з цинковим покриттям і без нього).

Дріт сталевий оцинкований

ГОСТ 9850-72

1,8-4,0

Для сердечників сталеалю-мінієвих проводів і кабелів.

Дріт сталевий глад-кий і профільований

ГОСТ 7348-81

3,0-5,0

Для армування залізобетон-них конструкцій.

Дріт сталевий спи-цевий

ГОСТ 31 10-74

1,8-4,5

Для спиць велосипедів, мопедів і мотоциклів.

Дріт сталевий лату-нований

ГОСТ 26366-84

1,0

Для бортових кілець автомобільних шин.

Дріт сталевий зварювальний (світ-лий й обміднений)

ГОСТ 2246-70

0,8-5,0

Для зварювання, наплав-лення і виготовлення електродів.

Дріт сталевий латунований

ТУ 14-4-1474-87

Для виготовлення рукавів високого тиску.

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

Дріт сталевий низько вуглецевий загально-го призначення

ГОСТ 3282-74

0,8-6,0

Для виготовлення цвяхів, сіток типу "Рабица", арматурних сіток, фібри й ін.

Дріт сталевий канатний

DIN 2078

BS 2763

0,20-5,0

Для виготовлення сталевих канатів (виробляються з цинковим покриттям і без покриття).

Приклад оформлення рисунка:

Схема гідравлічного преса зусиллям 40/20 МН наведена на рисунку 1.1.

1 – архітрав; 2 – станина; 3 – колони; 4 – рухома траверса …

Рисунок 1.1 – Гідравлічний формувальний прес зусиллям 40/20 МН

Приклад оформлення формули:

Повна енергія, що витрачається на деформацію:

, (1.1)

де – міцність внутрішніх опорів.

Посилання на бібліографію (літературу) позначаються арабськими цифрами та у тексті включаються в квадратні дужки. Наприклад: "Технічна характеристика кільце прокатного стану [3] наведена …".

Приклади оформлення бібліографії у списку джерел:

- монографії:

один, два або три автори:

Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с.

чотири автори:

Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А.Пономаренко, Л.В.Адамович, В.Т.Музычук, А.Е.Гридасов / Под ред. Б.Б.Тимофеева. – К.: Техника, 1986. – 144 с.

п'ять та більше авторів:

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю. и др. – М.:Экономика, 1981. – 62 с.

- колективний автор:

Составление библиографического описания: Краткие правила / Межвед. каталог изац. комис. при Гос. б–ке СССР им. В.И. Ленина. – 2–е изд., доп. – М.: Изд–во "Кн. палата", 1991. – 224 с.

- багатотомні видання:

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин–т рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.

- перекладні видання:

Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.

- стандарти:

ГОСТ 7.1.–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1.–76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд–во стандартов, 1984. – 78 с.

- збірники наукових праць:

Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

- словники:

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2–е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.

- депоновані наукові праці:

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Меликов А.З., Константинов С.Н.; Науч. произв. корпорация "Киев. ин–т автоматики". – Киев, 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, N 2210 – Ук96 // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов, N 2, 1996.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. – Рига, 1989. – 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., N 7305–В89.

- складові частини книги:

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металлургия, 1979. – С.141–148.

- складові частини збірника:

Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело. – 1976. – С.3–16.

- складові частини журналу:

Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. – 1992. – N 6. – С.34–38.

- складові частини енциклопедії:

Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. – 3–е изд. – М., 1988. – Т.30. – С.72.

- тези доповідей:

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. "Локальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). – Том 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1988. – С.149–153.

Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. XII. – Wroclaw (Poland). – 1995. – P.507–515.

- дисертації:

Лус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис. канд. техн. наук: 05.05.04. – М., 1982. – 212 с.

- автореферати дисертацій:

Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф.дис. д–ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед. ин–т. – М., 1985. – 35 с.

- препринти:

Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки. – К.:1976. – 37 с. (Препр./ АН Украины. Ин–т кибернетики, 76–76).

- звіт про науково–дослідну роботу:

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС–2–12–ВЗ и КХС–2–12–КЗІО: Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. ин–т пищ. пром–ти. – ОЦО 102ТЭ; N ГР 800571; Инв. N В119692. – М., 1981. – 90 с.

- авторські свідоцтва:

А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С.Батулин, В.Г.Кемайкин (СССР). – N 330585/25; Заявлено 23.11.81; Опубл.30.08.83, Бюл. N 12. – 2 с.

А.с. N 1626362. Украина. Линейный импульсный модулятор / В.Г.Петров (Украина). – 4 с. ил. ; Опубл. 30.03.93, Бюл. N 13.

- патенти:

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David'S. (США); McGraw–Hill Inc. – N 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл.22.06.86; НКИ 355/68. – 3 с.

- каталоги:

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР, Зоол. ин–т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. – Л.: Наука, Ленинг. отд–ние, 1981. – 456 с.

- інструкції:

Типовая инструкция по эксплуатации топливоподаче тепловых электростанций: ТИ 34–70– 044–85: Утв.Гл. техн.упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 / М–во энергетики и электрификации СССР. – М., 1986. – 43 с.

Список рекомендованої ЛІтератури

 1. Состояние и перспективы развития предприятий черной металлургии в донецком регионе /С.В. Кольцов, И.М. Мищенко, Г.С. Клягин, О.В. Мирошниченко// Збірник наук.праць ДонНТУ “Металургія”. Вип. 40.– Донецьк: ДонДТУ, 2002, С. 8 – 15.

 2. Минаев А.А., Коновалов Ю.В. Этапы развития энергосберегающих технологий в черной металлургии. Збірник наук. праць ДонДТУ “Металургія”. Вип. 14.– Донецьк: ДонНТУ, 2000, С. 8– 15.

 3. Металлопродукция. Каталог. В двух частях, ч.1 и 2. – М.: Металлургия, 1989.

 4. Прокатные станы. Справочник. В трех томах. – М.: Металлургия, 1992.

 5. Сортамент черных металлов. Сортовой и фасонный прокат. В двух частях. – М.: Издательство стандартов, 1991.

 6. Ефименко Г.Г. Металлургия чугуна. – М.: Высшая школа, 1973,–200с.

 7. Борнацкий И.И. Современный кислородно–конверторный процесс. –М.: Металлургия. 1983, – 250 с.

 8. Теория и практика непрерывного литья заготовок/ А.Н.Смирнов, А.Я.Глазков, В.Л.Пилюшенко и др. Донецк, ДонНТУ, 2000, – 370с.

 9. Технология прокатного производства. Учебное пособие / В.М. Клименко, А.М. Онищенко, А.А. Минаев, В.С. Горелик. К.: Высшая школа, 1989, –342 с.

 10. Литовченко Н.В. Калибровка профилей и прокатных валков. М.: Металлургия, 1990. – 432 с.

 11. Чекмарёв А.П., Мутьев М.С., Машковец В.А. Калибровка прокатных валков. Учебное пособие для вузов. М.: Металлургия, 1971. – 512 с.

 12. Технология прокатного производства. В двух книгах. Справочник. / Беняковский М.А., Богоявленский К.Н., Виткин А.И. и др. М.: Металлургия, 1991, – 423 с.

 13. Грудев А.П., Машкин Л.Ф., Ханин М.И. Технология прокатного производства. М.: Металлургия, 1994. – 656 с.

 14. Арматурный прокат для железобетонных конструкций. Справочник–каталог/ Дубина О.В., Худик Ю.Т., Большаков В.И. и др. Днепропетровск, НИИММ, 2000, – 88с.

 15. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство/ М.М. Сафьян, В.Л. Мазур, А.М. Сафьян, А.И. Молчанов. К.: Вища школа, 1988, – 351с.

 16. Повышение качества толстих листов. / Ф.Е. Долженков, ю.В. Коновалов, В.Г. Носов, Ф.Н. Шмаров, М.С. Подгайский, А.А. Дубиня. – М.: Металлургия, 1984, – 247с.

 17. Прокатка толстых листов. / П.И. Полухин, В.М. Клименко, В.П. Полухин, В.И. погоржельский, а.Е. титлянов, А.Д. Зобнин, Э.Л. Филиппов, И.М. Гриднев, – М.: Металлургия, 1984, – 288 с.

 18. расчет параметров листовой стали. / Ю.В. Коновалов, А.Л. Остапенко, В.И. Пономаренко. – М.: Металлургия, 1986, – 430с.

 19. Рациональная технология производства горячекатаных листов и полос. /А.А. Булянда, В.Г. Носов, Э.Е. Бейгельзимер, А.Л. Остапенко, Ю.В. Фурман, Н.Н. Шкурко. – К.: «Техника», 1993, – 137 с.

 20. Нестеров Д.К. Производство и качество рельсовой стали. Харьков, Основа, 1997, – 210 с.

 21. Нестеров Д.К., Сапрыгин Х.М., Клепанда В.В. Малые металлургические заводы. Харьков, 1999. – 205с.

 22. Коковихин Ю.И. Технология сталепроволочного производства.- К.:ИСИО 1995. – 608с.

 23. Береснев Б.И., Езерский К.И., Трушин Е.В. и др. Высокие давления в современных технологиях обработки материалов.- М.: Наука, 1988. –245 с.

 24. Металловедение и термическая обработка стали. В 3–х т. / Под ред. Бернштейна М.Л., Рахштадта А.Г. – Т. 1. Методы испытаний и исследований. В 2–х кн. Кн. 2. – М.: Металлургия, 1991. – 462 с.

 25. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов – М.: МИСИС, 1998. – 400 с.

 26. В.Н.Умеренков. Справочное пособие в вопросах и ответах для специалистов по производству и экспорту труб.- Днепропетровск: Монолит, 2001. – 112с.

 27. Безперервна прокатка: Колективна монографія.– Дніпропетровськ: РВА “Дніпро–ВАЛ”, 2002.– 588с.

Додаток А

Зразок оформлення титульного листа звіту з другої (технологічної) практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]