Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vtoraya_ucheb_prakt.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
320.51 Кб
Скачать

1 Загальні положення

Об’єднання теоретичного навчання студентів із практичними навичками, які вони одержують під час проходження практики, є одним із важливіших факторів, що гарантують якість підготовки фахівців в галузі обробки металів тиском.

На виробництві студенти-практиканти безпосередньо ознайомлюються з підприємством, більш детальніше вивчають окремі етапи виробничих процесів.

Друга учбова (технологічна) практика студентів здійснюється на металургійних підприємствах із повним металургійним циклом на III курсі протягом 3 тижнів (після вивчення теоретичного курсу “Металознавство, теорія та технологій металообробки”). Для студентів, які мають цільові контракти на підготовку фахівців, практика організується на підприємстві-замовнику.

Для організації і контролю практики кафедра призначає викладачів - керівників практики, які добре знають виробництво.

Студенти мають змогу проходити практику як на базовому підприємстві – ВАТ “Донецький металургійний завод”, так і за місцем майбутнього працевлаштування (на підприємствах з якими у студентів є цільові контракти або письмові зобов'язання забезпечити проходження практики).

  1. Організаційно-правові норми і вимоги

Керівник практики від університету:

 • забезпечує підготовку та надання списків студентів-практикантів у відділ технічного навчання базового підприємства;

 • контролює проведення зі студентами інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 • здійснює докладне вивчення групами студентів особливостей технологічних процесів і устаткування на підприємстві;

 • організує одержання студентами індивідуальних завдання і направлень на підприємства, що дали письмові згоди на проходження учбової (технологічної) практики;

 • деталізує індивідуальні завдання, стосовно до конкретного підприємства, з обов'язковим вивченням технічної літератури, у тому числі і періодичної.

Підприємства, що надали письмову згоду на проходження практики студентів:

 • організують і проводять практику студентів відповідно до Положення про виробничу практику і програми другої учбової практики;

 • надають відповідно до програми студентам місця практики, що забезпечують найбільшу ефективність проходження останньої;

 • створюють необхідні умови для одержання студентами в період проходження практики знань за фахом в області технології, економіки й організації, планування і керування виробництвом, маркетингу, наукової організації праці, організації науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт;

 • додержуються узгоджених з вузом термінів проходження практики;

 • надають студентам практикантам можливість користуватися наявною літературою, технічною й іншою документацією;

 • надають допомогу щодо підбора матеріалу для курсових робіт й НДРС;

 • проводять обов'язкові інструктажі з охороні праці і техніки безпеки: загальний і на робочому місці з оформленням установленої документації (у необхідних випадках проводять навчання студентів-практикантів безпечним методам роботи);

 • забезпечують і контролюють дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на даному підприємстві, у тому числі і після закінчення роботи;

 • можуть накладати, в разі потреби, наказом керівника підприємства, установи, організації стягнення на студентів-практикантів, що порушують правила внутрішнього трудового розпорядку та сповіщати про це ректора університету;

 • несуть повну відповідальність за небезпечні випадки зі студентами, що проходять виробничу практику на даному підприємстві, в установі або організації.

Керівник практики студентів у цеху, який здійснює безпосереднє керівництво практикою:

 • організує проходження виробничої практики закріплених за ним студентів у тісному контакті з вузівським керівником;

 • знайомить студентів з організацією робіт на конкретному робочому місці, із керуванням технологічними процесами, устаткуванням, технічними засобами і їх експлуатацією, організацією, охороною праці і т.п.;

 • здійснює постійний контроль за виробничою діяльністю практикантів, допомагає їм вірно виконувати усі завдання на даному робочому місці, знайомить з передовими методами роботи і надає консультації по різноманітним питанням виробництва;

 • навчає студентів практикантів безпечним методам роботи;

 • контролює ведення щоденників, процес підготовки звітів студентів-практикантів і складає на них виробничі характеристики, що містять дані про виконання програми практики й індивідуальних завдань, про відношення студентів до роботи.

Студент при проходженні практики зобов'язаний:

 • цілком виконувати завдання, передбачені програмою практики;

 • підпорядковуватися діючим на підприємстві, в установі, організації правилам внутрішнього трудового розпорядку;

 • вивчити і суворо додержуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • відповідати за виконану роботу (дії) і її результати нарівні зі штатними робітниками;

 • вести щоденник, у який записувати необхідні цифрові матеріали, зміст лекцій, бесід, робити ескізи і т.д.;

 • надати керівнику практики письмовий звіт про виконання всіх завдань і здати залік по практиці.

  1. Підбивання результатів практики

По закінченні практики студент-практикант складає письмовий звіт і здає його керівнику від кафедри. Звіт про практику повинен містити стислий опис підприємства , технології виробництва чавуну, сталі, прокату, питання охорони праці, висновки й пропозиції.

Для оформлення звіту студенту надається наприкінці практики 2-3 дні. Оформлення повинно бути акуратним і відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура й правила оформлення”.

Студенти-практиканти, які проходили практику індивідуально, додатково до письмового звіту здають керівнику від кафедри щоденник, підписаний безпосереднім керівником практики від підприємства і завірений печаттю відділу технічного навчання підприємства. Звіт про практику повинний містити зведення про безпосередню виконану студентом роботу в період практики, а також стислий опис підприємства (цеху, відділу, лабораторії і т.д.), питання технології виробництва (індивідуально для кожного підприємства), питання охорони праці, висновки й пропозиції.

По закінченні практики студент складає залік (захищає звіт) із диференційованою оцінкою в комісії, призначеної завідуючим кафедрою. До складу комісії входять: викладачі, що ведуть курс, по якому здійснюється практика, керівник практики від кафедри і по можливості керівник від заводу.

Підчас підбивання результатів практики, приймається до уваги характеристика, яка була надана студенту керівником практики від підприємства і що обов'язково надається до звіту по практиці.

Оцінка результатів проходження студентами другої учбової (технологічної) практики враховується при розгляді питання про призначення стипендії.

Студент, що не виконав програму практики та одержав негативну характеристику про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику в період студентських канікул або розглядається питання про його подальше перебування в університеті. Повторне проходження практики організує безпосередньо студент.

  1. Матеріальне забезпечення

У період проходження другої учбової (технологічної) практики не возбороняється зарахування студентів-практикантів на робочі посади, але переважно в прокатних цехах.

З моменту зарахування студентів на робочі місця і посади в період практики, на них поширюється загальне трудове законодавство, правила охорони праці і внутрішнього розпорядку, що діють на даному підприємстві, в установі й організації. На студентів, не зарахованих на робочі місця, поширюються правила праці і режим робочого дня, що діють на даному підприємстві, в установі й організації.

У період учбової практики (незалежно від одержання студентами-практикантами заробітної платні по місцю проходження практики) за ними зберігається право на одержання стипендії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]