Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РЭС Мироненко.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
548.35 Кб
Скачать

Заліковий модуль мк5

Поточне тестування та самостійна робота

Максимальна сума балів при поточному тестуванні та за самостійну

роботу

Макси-мальний бал за письмову

частину

МК4

Макси-мальна сума

балів

під час МК4

Змістовий

модуль 5.1

Змістовий

модуль 5.2

Т-

5.1.1

Т-

5.1.2

Т-

5.1.3

Т-

5.1.4

Т-

5.1.5

Т-

5.2.1

Т-

5.2.2

Т-

5.2.3

Т-

5.2.4

Т-

5.2.5

Т-

5.2.6

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

15

35

50

Заліковий модуль мк6

Поточне тестування та самостійна робота

Максимальна сума балів при поточному тестуванні та за самостійну

роботу

Макси-мальний бал за письмову

частину

МК6

Макси-мальна сума

балів

під час МК6

Змістовий

модуль 6.1

Змістовий

модуль 6.2

Змістовий

модуль 6.3

Т-

6.1.1

Т-

6.1.2

Т-

6.1.3

Т-

6.1.4

Т-

6.2.1

Т-

6.2.2

Т-

6.2.3

Т-

6.2.4

Т-

6.2.5

Т-

6.3.1

Т-

6.3.2

Т-

6.3.3

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

15

35

50

Максимальна підсумкова сума балів семестрової атестації

100

Примітка:

- Т1.1.1; Т1.1.2;… Т1.4.3 – теми змістових модулів залікового модулю МК1;

- Т2.1.1; Т2.1.2;… Т2.3.5 – теми змістових модулів залікового модулю МК2;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Т6.1.1; Т6.1.2;… Т6.3.3 – теми змістових модулів залікового модулю МК6.

Шкала оцінювання: національна та ects

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

Для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

Для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільноз можливістю повторного складання

не зарахованоз можливістю повторного складання

0-34

F*

(дивись примітку)

незадовільноз обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зарахованоз обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Примітка: * - оцінка F виставляється тільки при здачі екзамену (підсумкового семестрового модульного контролю) комісії.

12. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Вища математика» відповідає ліцензійним і акредитаційним вимогам, а саме – науково-технічна бібліотека університету і кафедра вищої математики має:

– один екземпляр на трьох студентів друкованої рекомендованої базової літератури №1, №2, №3 і №4 (на українській та російській мовах);

- електронні варіанти рекомендованої базової літератури №1-4 (на українській та російський мовах).

– один екземпляр на п’ятьох студентів друкованої рекомендованої допоміжної літератури №5, №6, №7 і №8 (на російській та українській мовах);