Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РЭС Мироненко.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
548.35 Кб
Скачать

Форма № Н - 3.04

Міністерство освіти і науки україни донецький національний технічний університет Кафедра вищої математики ім. В.В.Пака

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи

_____________ О.В. Левшов

“____”___________ 20___ року

Робоча програма навчальної дисципліни

Вища математика”

галузь знань  0509 „Радіотехніка, радіоелектронні апарати

та звязок”

напрям підготовки  6. 050903 „Телекомунікації”

спеціалізація – «Телекомунікаційні системи та мережі»

(ТКС)

факультет  комп’ютерні інформаційні технології і автоматика

Донецьк  2013 рік

Робоча програма дисципліни „Вища математика для студентів за напрямом підготовки 6.050903 „Телекомунікації” зі спеціалізацією Телекомунікаційні системи та мережі (ТКС) ”.

Розробник:

Улітін Г.М., доктор техн. наук, професор кафедри вищої математики.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри вищої математики.

Протокол від “___30___”___серпня_____ 2013 року № ___1___

Завідувач кафедри _______________________ (Улітін Г.М.)

(підпис)

“______”___серпня_____ 2013 року

Схвалено навчально-методичною комісією Донецького національного технічного університету за напрямом підготовки 6.050903 „Телекомунікації”

Протокол від. “____”________________20___ року № ______

Голова _______________ (Турупалов В.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів: 20

Галузь знань:

0509 «Радіотехніка»

Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

Напрям підготовки:

6.050903 - «Телекомунікації»

Модулів залікових: 6

Спеціалізація

(професійне спрямування):

«Телекомунікаційні системи та мережі (ТКС)»

Рік підготовки:

2013-й

Модулів змістових: 33

Загальна кількість

годин: 720

Семестри: 1-3

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 8 годин;

самостійної роботи студента – 6 годин

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лекції – 144 годин

Практичні заняття – 144 години

Самостійна робота –

288 години

Контрольні заходи –

144 годин

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

  • аудиторні заняття / СРС – 1/1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.