Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РЭС Мироненко.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
548.35 Кб
Скачать
  1. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Заліковий модуль І

1

Обчислення визначників

4

2

Розв’язування систем лінійних рівнянь (методи Крамера, Гаусса)

2

3

Дії над матрицями. Обчислення оберненої матриці. Розв’язування систем лінійних рівнянь матричним методом

2

4

Дослідження систем лінійних рівнянь.

2

5

Способи задання векторів та дії над ними.

4

6

Скалярний добуток векторів.

2

7

Векторний добуток векторів.

2

8

Мішаний добуток векторів.

2

9

Лінії в полярній системі координат.

4

10

Рівняння прямої. Основні задачі на пряму.

4

11

Лінії другого порядку.

2

12

Рівняння площини. Основні задачі на площину.

4

13

Рівняння прямої у просторі. Основні задачі на пряму і площину.

4

14

Поверхні другого порядку.

2

УСЬОГО ГОДИН ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ І

40

Заліковий модуль ІІ

1

Поняття функції, способи її задання, графіки функцій.

4

2

Границі послідовності та функції.

4

3

Стандартні границі. Обчислювання границь.

4

4

Дослідження неперервності функції, розриви функцій

4

5

Похідна та її обчислення. Дотична.

6

6

Обчислювання границь функції за допомогою правила Лопіталя

4

7

Дослідження екстремумів функцій.

2

8

Найбільше (найменше) значення функцій

2

9

Дослідження опуклості функцій. Асимптоти.

4

10

Дослідження функцій.

4

11

Кривина лінії. Радіус кривини

2

УСЬОГО ГОДИН ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ ІІ

40

Заліковий модуль ІII

1

Обчислення невизначених інтегралів. Таблиця інтегралів.

1

2

Інтегрування заміною змінних та частинами.

1

3

Інтегрування раціональних дробів.

2

4

Інтегрування тригонометричних функцій.

1

5

Інтегрування ірраціональних функцій.

1

6

Обчислення визначених інтегралів. Формула Ньютона-Лейбніца.

1

7

Інтегрування визначених інтегралів заміною змінних та частинами.

1

8

Застосування визначених інтегралів.

2

9

Невластиві інтеграли.

2

10

Функції декількох змінних (ФДЗ). Обчислення частинних похідних.

1

11

Похідна за напрямом. Градієнт. Дотична площина та нормаль.

1

12

Екстремуми ФДЗ. Найбільше (найменше) значення ФДЗ

1

13

Умовний екстремум ФДЗ. Метод найменших квадратів

1

УСЬОГО ГОДИН ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ ІII

16

Заліковий модуль ІV

1

Диференціальні рівняння першого порядку.

2

2

Диференціальні рівняння другого порядку.

1

3

Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку.

1

4

Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку.

2

5

Диференціальні рівняння вищих порядків.

1

6

Системи диференціальних рівнянь.

1

7

Кратні інтеграли та їх властивості.

1

8

Подвійні інтеграли та їх обчислення.

1

9

Застосування подвійних інтегралів.

1

10

Потрійні інтеграли, їх обчислення та застосування.

1

11

Криволінійні інтеграли та їх обчислення.

2

12

Теорема Гріна. Застосування криволінійних інтегралів.

2

УСЬОГО ГОДИН ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ ІV

16

Заліковий модуль V

1

Дослідження збіжності числових рядів. Необхідна ознака збіжності ряду.

1

2

Достатні ознаки збіжності додатних рядів.

1

3

Достатні ознаки збіжності знакопочережних рядів

2

4

Функціональні та степеневі ряди. Теорема Абеля.

2

5

Застосування степеневих рядів

2

6

Тригонометричні ряди Фур’є

2

7

Ряди Фур’є для неперіодичних функцій

1

8

Інтеграл Фур’є

1

9

Рівняння математичної фізики

4

УСЬОГО ГОДИН ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ V

16

Заліковий модуль VІ

1

Поняття функції комплексної змінної.

2

2

Ряди з комплексними членами

2

3

Похідна та інтеграл функції комплексної змінної.

2

4

Формула Коші. Ряд Лорана.

1

5

Лишки та їх застосування.

1

6

Оригінал та зображення

2

7

Основні теореми операційного числення

2

8

Додатки операційного числення

4

УСЬОГО ГОДИН ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ VІ

16

УСЬОГО ГОДИН НА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

144