Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РЭС Мироненко.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
548.35 Кб
Скачать
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни

Загальний курс вищої математики є основою математичної освіти бакалавра. Метою вивчення дисципліни є поглиблене засвоєння фундаментальних знань в області математики та набуття вміння користуватися відповідним математичним апаратом. Курс вищої математики має важливе значення для успішного вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, які передбачені навчальним планом спеціальності.

Робоча програма з вищої математики є основним документом, який охоплює і регламентує всі види робіт при викладанні курсу вищої математики в Донецькому націо-нальному технічному університеті з урахуванням методичних розробок та рекомендацій кафедри вищої математики.

Основна увага при викладанні дисципліни приділяється створенню системи знань та уявлень, що планомірно підводять студента до:

 • розвитку логічного, абстрактного та алгоритмічного мислення;

 • оволодінню основними засобами дослідження і розв’язання математичних задач;

- оволодінню основними методами вищої математики та їх реалізаціями на ЕОМ;

 • виробленню уміння самостійно поширювати математичні знання і проводити дослідження та математичний аналіз прикладних інженерних задач.

Такий напрямок дозволить майбутнім фахівцям створити міцний фундамент, на базі якого будуть розвиватись та поглиблюватись професійно-практичні знання в галузі комп’ютерних технологій.

Завдання дисципліни:

1. Навчити студентів:

 • техніці виконання математичних операцій;

 • вибору метода дослідження, не вказаного заздалегідь;

 • розробки математичної моделі процесу (явища) та її опрацювання;

- доведенню розв’язку задач до практично прийнятного результату;

 • основним принципам інтерпретації отриманих аналітичних результатів;

 • оцінки обсягу відповідної роботи, оцінки порядків величин та правдоподібності остаточного результату;

 • вмінню самостійно здобувати додаткові знання з дисципліни;

 • застосуванню довідників, словників, таблиць, пакетів програм.

2. Сформувати у студентів навички неформального використання набутих знань у майбутній професійно-практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття вищої математики та їх символіку і означення;

 • основні формули вищої математики та правил їх застосування;

 • основні алгоритми розв’язку стандартних задач;

 • основні закономірності та розрахункові формули;

 • основні методи числових розрахунків.

вміти:

1. Використовуючи знання з дисципліни:

- вільно застосовувати основні поняття вищої математики та їх символіку;

- вільно користатися основними формулами вищої математики;

- вільно розв’язувати стандартні задачі вищої математики;

- з’ясовувати геометричний (фізичний) зміст параметрів задачі;

- сформувати математичну модель процесу (явища), що досліджується;

- виявити, відібрати та використати основні залежності моделі;

- провести загальний аналіз моделі та одержаних результатів.

2. Використовуючи довідкову літературу, та, спираючись. на отримані знання з курсу вищої математики, створювати математичні моделі і самостійно досліджувати їх та розв’язувати нестандартні задачі (рівняння).