Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РЭС Мироненко.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
548.35 Кб
Скачать
  1. 5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Семінарські заняття з дисципліни „Вища математика”

не плануються.

6. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Лабораторні заняття з дисципліни „Вища математика”

не плануються.

7. Самостійна робота

теми

Зміст самостійної роботи

Кількість

годин

Змістовий модуль 1.1

1.1.1

Опрацювання теми Визначники, їх властивості та обчислення.”

4

1.1.2

Опрацювання теми Розв’язування систем лінійних рівнянь (методи Крамера, Гаусса)”

4

1.1.3

Опрацювання теми „Матриці, дії над ними. Обернена матриця. Матричний метод розв’язування систем лінійних рівнянь.”

8

1.1.4

Опрацювання теми Дослідження систем лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капеллі.”

4

Змістовий модуль 1.2

1.2.1

Опрацювання теми „Вектори, лінійні операції над ними,

способи їх задання, координати.”

4

1.2.2

Опрацювання теми „Скалярний добуток векторів та його

властивості, вираження добутку через координати вектора.”

4

1.2.3

Опрацювання теми „Векторний добуток векторів та його

властивості, практичне тлумачення, вираження векторного

добутку через координати вектора.”

4

1.2.4

Опрацювання теми „Мішаний добуток векторів та його

властивості, геометричне тлумачення, вираження мішаного

добутку через координати вектора.”

4

Змістовий модуль 1.3

1.3.1

Опрацювання теми „Лінії та їх рівняння. Полярна система

координат. Перетворення координат на площині.”

6

1.3.2

Опрацювання теми „Рівняння прямої. Основні задачі на пряму.”

4

1.3.3

Опрацювання теми „Лінії другого порядку та їх властивості.”

4

Змістовий модуль 1.4

1.4.1

Опрацювання теми „Рівняння площини. Основні задачі на

площину.”

4

1.4.2

Опрацювання теми „Рівняння прямої у просторі. Основні

задачі на пряму та площину.”

4

1.4.3

Опрацювання теми „Поверхні другого порядку.”

4

Змістовий модуль 2.1

2.1.1

Опрацювання теми „Поняття функції, способи її задання,

класифікація функцій.”

4

2.1.2

Опрацювання теми „Послідовність, границі послідовності та

функції. Нескінченно малі та великі величини.”

4

2.1.3

Опрацювання теми „Стандартні границі. Обчислювання

границь.”

4

2.1.4

Опрацювання теми „Неперервність функції.”

4

Змістовий модуль 2.2

2.2.1

Опрацювання теми „Похідна та її обчислення.”

12

2.2.2

Опрацювання теми „Диференціал функції. Основні теореми

диференційного числення.”

8

Змістовий модуль 2.3

2.3.1

Опрацювання теми „Екстремуми функцій. Необхідні та

достатні умови екстремуму функцій.”

4

2.3.2

Опрацювання теми „Найбільше (найменше) значення функції

на відрізку.”

4

2.3.3

Опрацювання теми „Опуклість функцій. Асимптоти.”

6

2.3.4

Опрацювання теми „Дослідження функцій.”

8

2.3.5

Опрацювання теми „Кривина лінії. Радіус кривини.”

4

УСЬОГО ГОДИН НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

ЗА І СЕМЕСТР

124

Змістовий модуль 3.1

3.1.1

Опрацювання теми „Первісна, невизначений інтеграл, його властивості. Таблиця інтегралів.”

2

3.1.2

Опрацювання теми „Інтегрування заміною змінних та частинами.”

4

3.1.3

Опрацювання теми „Інтегрування раціональних дробів.”

3

3.1.4

Опрацювання теми „Інтегрування тригонометричних функцій.”

3

3.1.5

Опрацювання теми „Інтегрування ірраціональних функцій.”

3

Змістовий модуль 3.2

3.2.1

Опрацювання теми „Визначений інтеграл та його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца.”

4

3.2.2

Опрацювання теми „Інтегрування визначеного інтеграла заміною змінних та частинами.”

4

3.2.3

Опрацювання теми „Застосування визначеного інтеграла.”

4

3.2.4

Опрацювання теми „Невластиві інтеграли.”

2

Змістовий модуль 3.3

3.3.1

Опрацювання теми „Функції декількох змінних (ФДЗ). Частинні

похідні, диференціал ФДЗ.”

2

3.3.2

Опрацювання теми „Похідна за напрямом. Градієнт. Дотична

площина та нормаль.”

4

3.3.3

Опрацювання теми „Екстремуми ФДЗ. Найбільше (найменше)

значення ФДЗ.”

4

3.3.4

Опрацювання теми „Умовний екстремум ФДЗ. Метод

найменших квадратів.”

2

Змістовий модуль 4.1

4.1.1

Опрацювання теми „Диференціальні рівняння (ДР), задача

Коші, ДР першого порядку.”

4

4.1.2

Опрацювання теми „Диференціальні рівняння другого порядку.”

2

4.1.3

Опрацювання теми „Однорідні диференціальні рівняння другого порядку.”

4

4.1.4

Опрацювання теми „Неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку.”

4

4.1.5

Опрацювання теми „Диференціальні рівняння вищих порядків.”

2

4.1.6

Опрацювання теми „Системи диференціальних рівнянь.”

4

Змістовий модуль 4.2

4.2.1

Опрацювання теми «Кратні інтеграли та їх властивості»

3

4.2.2

Опрацювання теми «Подвійні інтеграли та їх обчислення».

4

4.2.3

Опрацювання теми «Застосування подвійних інтегралів»

2

4.2.4

Опрацювання теми « Потрійні інтеграли, їх обчислення та застосування».

4

4.2.5

Опрацювання теми «Криволінійні інтеграли та їх обчислення».

4

4.2.6

Опрацювання теми «Теорма Гріна. Застосування криволінійних інтегралів».

4

УСЬОГО ГОДИН НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

ЗА ІІ СЕМЕСТР

82

Змістовий модуль 5.1

5.1.1

Опрацювання теми «Числові ряди, їх збіжність. Необхідна ознака збіжності ряду».

4

5.1.2

Опрацювання теми «Достатні ознаки збіжності додатних рядів».

4

5.1.3

Опрацювання теми» Достатні ознаки збіжності знакопочережних рядів. Теорема Лейбніца».

4

5.1.4

Опрацювання теми «Функціональні та степеневі ряди. Теорема Абеля».

4

5.1.5

Опрацювання теми «Застосування степеневих рядів».

6

Змістовий модуль 5.2

5.2.1

Опрацювання теми «Тригонометричні ряди Фур’є»

4

5.2.2

Опрацювання теми «Ряди Фур’є для неперіодичних функцій»

4

5.2.3

Опрацювання теми «Інтеграл Фур’є»

4

5.2.4

Опрацювання теми «Рівняння математичної фізики»

7

Змістовий модуль 6.1

6.1.1

Опрацювання теми „Поняття функції комплексної змінної.”

3

6.1.2

Опрацювання теми „Ряди з комплексними членами.”

4

6.1.3

Опрацювання теми „Похідна та інтеграл функції комплексної змінної.”

4

6.1.4

Опрацювання теми „Формула Коші. Ряд Лорана.”

4

6.1.5.

Опрацювання теми „Лишки та їх застосування.”

4

Змістовий модуль 6.2

6.2.1

Опрацювання теми «Оригінал та зображення»

7

6.2.2

Опрацювання теми «Основні теореми операційного числення»

8

6.2.3

Опрацювання теми «Додатки операційного числення»

7

УСЬОГО ГОДИН НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

ЗА ІІІ СЕМЕСТР

82

УСЬОГО ГОДИН НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

З ДИСЦИПЛІНИ

288