Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_MU_Metod_IR_TR.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
849.41 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

  1. Господарський кодекс України // ВВР. – 2001. - № 18-22. – 144с.

  2. Мельник Л.Г. Економіка підприємства : Конспект лекцій : Навчальний посібник для ВЗО / Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева. - Суми: Університетська книга, 2004. - 412с.

  3. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства : Структурно-логічний навч. посіб. / За ред. С.Ф. Покропивного; Київ. нац. екон. ун-т . - К. : КНЕУ, 2001. - 457с.

  4. Пономаренко Л.А. Комп'ютерні технології управління інноваційними проектами : Підручник для вузів / Л.А.Пономарев ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т . - К. : Изд-во КНТЕУ, 2001 . - 423с.

  5. Семенов Г.А. Економіка підприємства : Навчальний посібник для ВНЗ / Г.А. Семенов, М.О. Панкова, А.Г. Семенов ; Гуманіт. ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніцип. управління" . - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : ЦНЛ, 2005 . - 328с.

  6. Тарасюк Г.М. Управління проектами : Навчальний посібник для ВНЗ / Г.М. Тарасюк . - К. : Каравела, 2004 ─ 344с.

  7. Тян Р.Б. Управління проектами : Підручник для ВНЗ / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко ; Дніпр. ун-т економіки та права . - К. : Центр навч. літ., 2003 . - 224 с.

  8. Шваб Л.І.  Економіка підприємства: Навчальний посібник для ВНЗ / Л.І. Шваб . - К.: Каравела, 2004 . - 568с.

  9.  Шегда А.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для ВНЗ / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін., За ред. А.В. Шегди; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка . - 2-ге вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2002 . ─ 335с.

Додаток А

Вимоги до оформлення індивідуальної роботи

Виконання індивідуальної роботи з дисципліни є складовою частиною навчального процесу. Індивідуальна робота спрямована на закріплення та поглиблення знань, які отримані студентами в процесі вивчення дисципліни, на формування вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою і робити висновки за результатами виконаних розрахунків.

При підготовці до виконання індивідуальної роботи студент повинен вивчити літературні джерела і публікації, в яких розглядаються питання теми кожного завдання контрольної роботи.

При виконанні індивідуальної роботи студент повинен показати вміння використовувати різні підходи і методи до розв’язання поставлених проблем, самостійно обґрунтовувати висновки на основі вивченої літератури. Дана індивідуальної робота змістовно включає чотири розрахункових завдання.

У тексті роботи не дозволяється робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова і використовувати абревіатуру (крім загально прийнятих).

На підготовчому етапі виконання індивідуальної роботи вибирається варіант, який погоджується з викладачем дисципліни. Вільний вибір варіанту не дозволяється.

Індивідуальна робота повинна бути літературно та технічно грамотно виконана і відповідати вимогам оформлення документації і звітів у сфері науки і техніки, які наведені у діючих стандартах. Якщо робота виконана з порушенням вимог діючого Стандарту, вона не допускається до захисту.

Текст роботи пишеться чітко від руки пастою чорного або синього кольору. Скласти екзамен з дисципліни студент може тільки після заліку індивідуальної роботи.

Додаток Б

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]