Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dlya_zadach_metod_rek-tsii.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
81.47 Кб
Скачать

Визначення ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин

З 1 січня року, що настає за роком набрання чинності цим Кодексом (2010 р. принятия), щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок податку за формулою:

Сі = Сб х дІ

де Сі – проіндексована ставка податку в поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми) за 1 тонну (;

Сб – базова ставка податку, гривень за 1 тонну;

дІ – добуток індексів споживчих цін (індексів інфляції) за попередні роки починаючи з року набрання чинності цим Кодексом;

І – індекс споживчих цін (індекс інфляції), встановлений законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, у відсотках.

У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки податку, встановлені цим розділом, а для нововведених ставок – встановлені на 31 грудня року їх введення.

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:

п

Пвс = ∑ (Мі х Нпі), 

і = 1

де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпі – ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп), обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:

п

Пвп = ∑ Мі х Нпі,

і = 1 

де Мі – кількість фактично реалізованого палива і-того виду, у тоннах (т);

Нпі – ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

Визначення екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

п 

Пс = ∑ (Млі х Нпі х Кос),

i = 1 

де Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту в тоннах (т);

Нпі – ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1);

Визначення екологічного податку за розміщення відходів

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

п

Прв = ∑ (Нпі х Млі х Кт х Ко),

і = 1 

де Нпі – ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків);

Млі – обсяг відходів і-того виду у тоннах (т);

Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходіві;

Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

Методика визначення економічних збитків від забруднення атмосферного середовища

Економічна оцінка збитку Уатм від викидів забруднюючих речовин до атмосфери для окремого джерела визначається за формулою:

де - величина збитку, грн./рік,

  • - грошова оцінка одиниці викидів, грн./усл. т.,

- показник відносної небезпеки забруднення атмосфери, значення якого визначається розмірами и типом зони активного забруднення (ЗАЗ), її просторовим положенням,

- поправка, яка враховує характер розсіяння домішок в атмосфері,

М - приведена маса річного викиду з джерела, ум. т. /рік.

Значення грошової оцінки одиниці викидів встановлюються відповідними інстанціями з урахуванням темпів інфляції (умовно в даній роботі= 3,3 грн./ум. т)

Значення показника відносної небезпеки визначаються за таблицею, наведеної вдодатку таблиця 1. При цьому, якщо зона активного забруднення неоднорідна і включає в себе території таких типів, якім в таблиці 2 додатку відповідають різні величини , то значення заз для всієї ЗАЗ визначається за формулою:

де Sзаз - загальна площа зони активного забруднення,

1 - номер зони ЗАЗ, які відноситься до одного із типів територій, вказаних в додатку,

k - загальна кількість типів територій, які формують ЗАЗ,

S1 - площа 1-ой частини ЗАЗ,

1 - відповідне табличне значення показника відносної небезпеки території.

Для організованих джерел (одиничних труб) ЗАЗ представляє собою кільце між окружностями з радіусами:

r = 2 h;

R = 20 h

де h - висота джерела в метрах,

 - температурна поправка на підйом факела викидів,

r – радіус внутрішнього кільця, м;

R радіус зовнішнього кільця, м.

Показник  розраховується за формулою:

де Т - середньорічне значення різності температур в джерелі викидів і в навколишній атмосфері, в С.

Величину Т слід визначати, приймаючи температуру навколишнього повітря для певного пункту, а температуру в джерелі - по технологічним нормативам виробництва.

Значення множника - поправки, яка враховує характер розсіяння домішок в атмосфері, визначається у такий спосіб:

а) У випадку газоподібних домішок і легких дрібнодисперсних частиць з дуже малою швидкістю осідання (менш ніж 1 см/с) застосовується формула:

де h - висота джерела викидів,

 - поправка на підйом факела викидів,

U - середньорічне значення модуля швидкості повітря на рівне флюгера.

При цьому:

б) Для часток, що осідають зі швидкістю від 1 до 20 см/с, приймається

в) Для часток, що осідають зі швидкістю більш ніж 20 см/с, приймається:

f = f3 = 10

Величина приведеної маси річного викиду в атмосферу забруднень М (ум. т/рік) від джерела викидів, визначається за формулою:

де mi - маса річного викиду в атмосферу домішок i -го виду, т/рік,

Аi - показник відносної агресивності домішок i -го виду ум.т/рік,

n - загальна кількість домішок, що викидаються джерелом в атмосферу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]