Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
юля соціологія.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
124.42 Кб
Скачать

16. Методи дослідження дітей

Ідейно-теоретичні засади загальної соціології змістовно викладені в наукових соціологічних концепціях та вченнях, які досліджували соціум. Соціологія дитинства є комплексною інтегрованою дисципліною, отже широко використовує різні методи наукового пізнання, як загальнонаукові, так і специфічні.

Загальнонаукові:

* Системний метод - розглядає об'єкт дослідження як систему впорядкування множин елементів, поєднаних між собою соціальними відносинами, що спрямований на розкриття сутності та визначення особливостей функціонування дитячого світу.

* Історичний метод - передбачає вивчення наступних етапів дослідження проблем дитинства в період існування різних історичних формацій.

* Каузальний метод - має на увазі вивчення причинно-наслідкових зв'язків соціальних явищ та процесів, та з'ясування причин еволюції різноманітних соціальних фактів в дитячому середовищі.

* Типологічний метод - дозволить класифікувати та групувати об'єкти, що вивчаються за особливими ознаками.

В результаті типологізації створюються стійкі комплекси ознак - типи, що формують модель типологічної спільності певних ознак та процесів.

* Феноменологічний метод - розглядає сукупність засобів з'ясування сенсу і мотивацій суспільних відносин. Співвідношення мотивів, ідей, моделей поведінки діючих індивидів, що дозволить виявити сенсовий зв'язок та з'ясувати форми спілкування.Специфічні:

* Методи збору соціологічної інформації - аналіз документів як неформалізований, так і формалізований - опитування, спостереження.* Соціальний експеримент.* Соціальний моніторинг з метою отримання нової систематизованої соціологічної інформації.* Порівняльний метод - дозволить з'ясувати соціальні зміни шляхом класифікування декількох явищ та процесів.

* Функціональний метод - допоможе встановити взаємозв'язки соціальних інститутів діяльності та явищ і сприятиме пошуку пояснень за допомогою аналізу взаємостосунків.

* Панельний метод - метод, за допомогою якого виявляються зміни в дитячому середовищі.

17. Опитувальні методи дослідження дитинства

Опитувальні методи. До них традиційно відносяться усний (бесіда й інтерв'ю) і письмовий (анкетування) опитування. Метою опитувальних методів є виявлення досвіду, оцінки, точки зору дитини або групи дітей. У бесіді також можливий обмін думками, суперечки, дискусії. При використанні цих методів дослідження валена ясна, чітко поставлена ціль; заздалегідь продуманий план бесіди, визначення питань, що будуть задані випробуваним.

Розрізняють питання закритого типу, коли опитуваному необхідно вибрати один із пропонованих відповідей; напівзакритого типу, коли опитуваний крім обраного з запропонованих відповідей може висловити своя власна думка; і відкритого типу, у цьому випадку випробуваний на всі питання дає своя відповідь.

Ці методи також мають свої слабкі і сильні сторони. До сильних сторін варто віднести можливість живого контакту дослідника з випробуваним, можливість індивідуалізації відповідей, їхнього коректування під час опитування, оперативної діагностики вірогідності і повноти відповідей. Однак методи опитування трудомісткі, вимагають тривалого часу в експерименті, не дають можливість охопити велика кількість випробуваних.

Ці недоліки частково усуваються при використанні письмових питань і анкетуванні. При цьому більш ретельна підготовка ведеться перед проведенням опитування. Анкети можуть бути відкриті, коли випробуваний указує свої вихідні дані (прізвище, ім'я, вік і ін.), а також закриті, у яких невідомо конкретна опитувана особа.

Метод анкетування запозичений із соціології, тому до нього пред'являються такі ж вимоги, що й у соціологічних дослідженнях.У соціальній педагогіці широко використовуються методи дослідження, застосовувані в психології при вивченні особистості дитини, його характеру, темпераменту, соціальної групи, соціуму, що оточує дитини, і ін. При цьому варто пам'ятати, що вчений у своїх дослідженнях може скористатися послугами тих або інших фахівців.

Існують певні обмеження в застосуванні опитувальних методів, повязані з віковими особливостями розвитку дитячої вибірки. Використання особистісних опитувальників доречне лише при достатній розвиненості рефлексії респондента, самоусвідомлення 12 років і більше і письма-при письмових. Найдоцільнішими опитувальними обстежування дітей дошкільного й молодшого шкільного віку є бесіда та інтервю. Інтервю може бути керованим, тобто стандартизованим та частково стандартизованим.

Бесіда також поділяється на два види за критерієм керованості -- некерованості. Керована-наявність стійкої в загальних рисах стратегії й зовсім вільної тактики відносно кількості, послідовності й часу обговорювання питань. Ініціатива за психологом. При некерованій бесіді ініціатива вибору теми і змісту обговорюваних питань переходить на сторону респондента.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.