Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Konspekt_lektsy_zm_1_2_3977714072-716176886

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.39 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

О.В. БОРАКОВСЬКИЙ

ВИЩА МАТЕМАТИКА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ МОДУЛЬ І

(для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване природокористування (ЕОНС)»)

Харків – ХНАМГ – 2010

Бораковський О. В. Вища математика: конспект лекцій, модуль І. (для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕОНС)») / О. В. Бораковський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2010. – 106 с.

Автор: Бораковський О. В.

Рецензент: професор кафедри вищої математики Харківської національної академії міського господарства, кандидат технічних наук Станішевський С. О.

У конспекті лекцій наведено стислі теоретичні відомості та їх практичне застосування для розв’язання задач з аналітичної геометрії на площині й у просторі, елементів математичного аналізу, диференціального числення функції однієї змінної, елементів лінійної й векторної алгебри.

Рекомендовано для студентів факультету інженерної екології міст.

Рекомендовано для друку кафедрою вищої математики протокол №3 від 24.10.2009 р.

2

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………………….………………..……. 4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.

5

АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ НА ПЛОЩИНІ …………………………...

 

1.

Прямокутна система координат…………………………………..……

5

2.

Пряма на площині………………………………………………….

7

3.Криві другого порядку………………………………………………….. 11

4.Полярна система координат…………………………………………….. 18

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2.

ВСТУП ДО АНАЛІЗУ. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ……………………………………………………..…… 21

1.Змінні й сталі величини. Функції…………………………………….... 21

2.Теорія границь ………………………………………..…………….….. 25

3.Неперервність функцій…………………………………..………….….. 36

4.Похідна……………………………………………………………….….. 38

5.Диференціал……………………………………………………………... 43

6.Основні теореми диференціального числення………………………... 45

7.Застосування похідної…………………………………………………... 49

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3.

ЕЛЕМЕНТИ ЛІНІЙНОЇ ТА ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ У ПРОСТОРІ……………………………………………...…. 59

1.Визначники і їх властивості………………………………………….…. 59

2.Матриці й дії над ними………………………………………………….. 62

3.Системи лінійних алгебраїчних рівнянь…………………….………… 68

4.Вектори………………………………………………………………..…. 78

5.Пряма лінія і площина у просторі. Поверхні другого порядку………. 88

Список використаних джерел ………………………………………… 105

3

ПЕРЕДМОВА

В основу конспекту лекцій покладено програми вищої математики для студентів денної і заочної форм навчання факультетів інженерної екології міст і містобудівельного Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ).

Модуль І охоплює такі розділи вищої математики, як аналітична геометрія на площині й у просторі, елементи математичного аналізу, диференціальне числення функції однієї змінної, елементи лінійної векторної алгебри.

Достатня кількість розв’язаних типових прикладів дає змогу студентам самостійно опанувати даний курс вищої математики й підготуватися до складання іспиту.

Конспект складено на основі курсів лекцій, які читалися автором на факультетах інженерної екології міст і містобудівельному.

Зауваження та пропозиції надсилайте на кафедру вищої математики ХНАМГ за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ НА ПЛОЩИНІ

1. Прямокутна система координат

На початку XVII ст. французький математик Р. Декарт запропонував ідею сітки або системи для визначення положення та нанесення точки на площину. Для задання системи координат, що має назву декартової, креслимо під прямим кутом дві осі й визначаємо:

1)початок системи координат;

2)додатні напрямки осей;

3)одиницю виміру або масштаб.

Положення кожної точки (скажімо, А) може бути описано двома

числами: перше стосується горизонтальної осі OX (далі вісь абсцис), а друге вертикальної OY (далі вісь ординат). Ці два числа називаються декартовими координатами точки.

Відстань d між точками M1(x1) і M2 (x2 ) на числовій осі при будьякому їх розташуванні визначаємо за формулою: d = x2 x1

Відстань між точками M1(x1; y1) та M2 (x2; y2 ) на площині XOY визначаємо за формулою

d = (x x )2

+ (y

2

y )2

2

1

 

 

1

Зокрема, відстань від точки M (x, y)

до початку координат дорівнює

d = x2 + y2

Координати точки C(xc ; yc ) , що ділить відрізок AB у відношенні

λ = ± AC , визначаємо за формулами:

CB

x =

xA + λxB

y

 

=

yA + λ yB

 

 

c

 

 

c

1

+ λ

 

1

+ λ

 

 

 

 

 

При визначенні λ знак «+» беремо, якщо точка С належить відрізку AB, «–» якщо С не належить відрізку AB, але розташована на тій же лінії, що і сам відрізок. Координати середини відрізку (λ =1) визначаємо за формулами:

 

 

=

xA + xB

 

 

=

yA + yB

 

 

x

y

 

 

 

 

 

 

2

2

 

Площу трикутника ABC обчислюємо за так званою мнемонічною формулою

5

IV –

 

 

xA

yA

V –

 

 

 

I

 

 

II

III

 

 

IV

 

V

 

VI

 

 

 

1

xB

yB

VI –

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S=

=

x

 

y

 

+ x

y + x y

 

x

 

y

 

x y

 

x

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

xC

yC

I +

 

2

 

A

 

B

 

B C

C

A

 

B

 

A

C

B

 

A C

 

.

 

 

xA

yA

II +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доведемо цей факт. Розглянемо трикутник ABC (рис.1). З елементарної

1

геометрії відомо, що S ABC = 2 a bsinα , де a = AC , b = CB і α кут між цими сторонами.

y

B

yA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α α2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, S

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

1

 

CA

 

 

 

CB

 

sin(α

 

 

 

α )

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

CA

 

 

 

CB

 

(sinα

2

cosα cosα

2

sinα )

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

cosα

 

 

 

sinα

 

 

 

 

 

cosα

 

 

 

 

 

 

 

sinα

 

=

 

CA

 

 

CB

 

2

 

 

CB

 

2

 

 

CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

1

 

 

(x

 

 

 

 

x ) (y

 

 

 

y ) (y

 

 

 

 

y ) (x

 

x )

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

=

1

 

 

x

 

 

 

 

 

y

 

+ x

 

 

y + x y

 

 

x

 

 

y

 

x y

 

 

x

y

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

A

 

B

 

 

 

 

B C

 

 

 

 

C

 

 

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

A

 

C

 

B

 

 

 

 

 

A C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

що й треба було довести. Зауважимо, що вираз під знаком модуля буде додатнім, якщо перебіг точок A, B і C йде проти годинникової стрілки й навпаки.

6

2. Пряма на площині

Будь-яке рівняння першого степеня у декартовій системі координат

виду

Ах + Ву + С = 0, де А2 + В2 ≠ 0

визначає на площині пряму. Це загальне рівняння прямої. Рівняння виду y = kx + b , графік якого є пряма, має назву рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом k = tgα , де α кут між віссю OX та прямою, b точка перетину прямої з віссю OY. Якщо пряма Ах + Ву + С = 0 не проходить крізь початок координат, тобто С ≠ 0, A ≠ 0, B ≠ 0, ми можемо отримати рівняння прямої

у відрізках

 

х

+

у

=1,

де

 

 

 

 

а b

 

а = −

С

b = −

B

– відрізки, що відсікаються

 

 

 

А

 

A

прямою на координатних осях.

Помножуючи загальне рівняння прямої Ах + Ву + С = 0 на нормуючий

множник

µ = ±

 

 

1

 

 

 

, знак якого

протилежний знаку

С,

 

отримаємо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А2 + В2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормальне рівняння прямої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xcosϕ + ysinϕ p = 0

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де

p – довжина

відрізка

 

перпендикуляра

 

до

прямої

між

початком

координат і точкою його перетину з нею;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϕ – кут між цим перпендикуляром і додатним напрямом вісі OX.

 

Гострий кут між двома прямими

y = k1x + b1 і

y = k2x + b2

обчислюємо

за допомогою формули

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tgα =

 

k2 k1

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+ k1k2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k2 = k1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тоді

умова

паралельності двох прямих є

,

а умова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перпендикулярності є 1+ k k

2

= 0 або

k

= −

1

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

k2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівняння прямої, яка проходить через точку M (x1;y1 ) із заданим

кутовим коефіцієнтом k , має вигляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y y = k (x x

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Рівняння прямої, яка проходить через дві точки M1 (x1; y1 ) і M2 (x2 ; y2 ) має вигляд

 

y y1

= x x1

 

.

 

y2 y1

 

x2 x1

 

Кутовий коефіцієнт цієї прямої обчислюємо за формулою k = y2 y1 . x2 x1

Якщо x2 = x1 , тоді рівняння прямої x = x1. Якщо y2 = y1, тоді рівняння прямої y = y1 .

Відстань

d між точкою

M (x0

; y0 ) і прямою Ах + Ву + С = 0

обчислюємо за формулою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d =

 

Ax0 + By0 + C

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 + B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівняння

бісектриси кута

між

 

 

прямими А1х + В1у + С1 = 0 і

А2х + В2 у + С2 = 0 має вигляд

А1х + В1у + С1 ± А2х + В2 у + С2 = 0

.

A2

+ B2

A2

+ B2

1

1

2

2

 

Рівняння пучка прямих, що проходять через точку їх перетину, має вигляд:

 

 

 

 

A x + B y + C + λ (A x + B y + C

2

) = 0

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де λ – числовий

множник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад. Знайти координати точок A і B прямої AB: y = 2x 4, якщо

x змінюється від –1 до 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання. y(–1) = –2 – 4 = –6,

y(3) = 6 – 4 = 2.

 

 

 

 

 

 

 

Тоді A(–1, –6), B(3, 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад. Знайти проекцію точки C(2;3) на пряму, що проходить через

точки A(3;0) і B(3;3) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання.

АВ – є рівняння прямої, що проходить через точки A і B:

 

y yA

=

x xA

;

y 0

=

x 3

; y = −

1

x +

3

; k

 

= −

1

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

yB yA xB xA

3 0 3 3

 

 

 

2

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тоді кутовий

коефіцієнт

прямої

CN :

k

 

 

 

= +2, бо

k

 

= −

1

з

CN

CN

kAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умови перпендикулярності.

8

Рівняння прямої,

що

проходить через

точку С

з даним кутовим

коефіцієнтом, є:

 

 

 

 

 

 

 

y yC = kCN (x xC ); y 3 = 2(x 2) ;

y = 2x 1.

 

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирішуючи разом: y = − 2 + 2 , знайдемо координати точки N(1;1) .

 

2x 1

 

 

y

 

 

Проекція точки C на пряму AB є точка N(1;1) .

 

Приклад. Маємо

координати вершин

трикутника

АВС : А(2;2);

В(4;1); С(0;4). Знайти:

 

 

 

 

 

 

 

1)відстань між точками А та В ;

2)рівняння сторін АВ, АС ;

3)рівняння висоти, що проходить через точку С ;

4)площу трикутника АВС ;

5)внутрішній кут біля вершини А;

6)довжину висоти, що проходить через точку С ;

7)центр ваги трикутника АВС ;

8)рівняння прямої, що проходить через центр ваги (х; y) трикутника паралельно стороні АС ;

9)рівняння медіани, що виходить з вершини С .

Розв’язання. Накреслимо АВС використовуючи названі вище методи

аналітичної геометрії (рис. 2). Використовуючи названі вище методи аналітичної геометрії знаходимо:

Рис. 2

9

1) dAB = (xB xA )2 + (yB yA )2 = (4 + 2)2 + (1+ 2)2 = 36 + 9 = 35 ;

2) AB:

y yA

=

x xA

;

y + 2

=

x + 2

;

 

 

xB xA

 

 

 

 

 

 

yB yA

 

 

 

1+ 2 4 + 2

 

x 2y 2 = 0;

y =

1

x 1;

k

 

 

=

1

 

;

2

AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

AC : y = 3x + 4;

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

=

 

yC yA

= 4 + 2

= 3;

 

 

 

 

 

 

 

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xC xA

 

 

 

0 + 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) y y

 

 

= −

1

 

 

(x x );

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN : k

 

 

 

 

 

 

= −

1

 

 

;

 

 

 

 

y 4 = −

1

(x 0) ;

 

y = −2x + 4;

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

xA

 

 

 

yA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

S

 

 

 

 

 

 

=

 

xB

 

 

 

yB

, отже:

 

 

S

 

 

=

 

1

 

 

4

1

 

 

 

 

 

=

 

 

 

ABC

2

 

 

 

x

C

 

 

 

y

C

 

 

ABC

 

2

 

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xA

 

 

 

yA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

=

1

 

 

2 +16 + 0 + 8 0 + 8

 

=

1

 

30 =15(кв. од.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kAC kAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

tgα =

 

 

=

2

 

 

= 1;

α = arctg1 =

;

1+ kAC kAB

 

 

1+

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

dCN =

 

1 xC 2yC 2

 

=

10

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 + (2)2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

1

 

 

 

 

10

= 15,

 

 

 

S

ABC

 

 

AB

d

CN

 

 

 

3

 

 

5

для перевірки;

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Центр ваги трикутника обчислюємо за формулами:

 

 

 

 

 

=

 

xA + xB + xC

=

 

2

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

yA + yB + yC

= 1;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

 

 

 

 

 

 

y

 

= k

 

 

(x

 

);

 

 

 

 

 

 

 

y 1 = 3(x

2

);

y = 3x 1;

 

 

 

 

 

 

y

AC

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]