Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KP.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.85 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Факультет менеджменту

Кафедра транспортних систем і логістики

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

“Логістика”

на тему: “Організація роботи логістичної системи на стадії розподілу товарів”

Виконав:

студент 4 курсу

групи ОП-1

Пасажиров А.А.

Перевірила:

Асистент ТС та Л

Федорова Т.Ф.

Харків 2012

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………....……...4

  1. ВИБІР МІСЦЕРОЗТАШУВАНН РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ …………....5

  1. Побудова транспортної схеми і визначення найкоротших відстаней……………………………………………………………………............5

  2. Оцінка первинного варіанту розташування розподільчого центру……..6

  3. Прийняття рішення про розташування розподільчого центру….…..….19

2. ВИБІР ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВІЗНИКА …………………………...…..21

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОЇ

ПІДСИСТЕМИ ………………………………………………….……………….28

  1. Особливості каналів розподілу товарів ………………….…………….28

  2. Визначення варіанту роботи транспортно-складської підсистеми.......29

ВисноВкИ………………..……………………………………………………..39

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ……………………………………….….….……………………40

ДОДАТОК А………………………………………………………………………….…41

ДОДАТОК Б………………………………………………………………………….....42

ДОДАТОК В…………………………………………………………………………...43

ДОДАТОК Г ……………………………………………………………………….………..44

ДОДАТОК Д ………………………………………………………………………………..45

ДОДАТОК Е……………………………………………………………………………...…48

ДОДАТОК Ж………………………………………………………………………………..49

ВСТУП

Економічні відносини, що у значній мірі формуються в умовах невизначеності і нестійкості середовища, вимагають високоефективних способів і методів керування господарською діяльністю. Традиційні концепції керування вже не виправдують себе. Одним з найбільш прогресивних науково-прикладних напрямків є логістика. Логістика у взаємозв'язку з маркетингом являє собою ідеальний на сьогоднішній день варіант системи керування в економіці

Мета даного курсового проекту - закріпити і розширити знання з дисципліни «Логістика» шляхом рішення завдання організації роботи логістичної системи на стадії розподілу товарів.

В ході виконання курсового проекту визначаємо параметри логістичної системи а саме доцільність обслуговування роздрібних торговців (магазини) через розподільчий центр, обсяг завозу товарів, транспортна робота, де і скільки зберігати товари, та ін.

В межах курсової роботи слід обрати транспортного перевізника з трьох представлених, також порівняти роботу транспорту в логістичній системі для двох варіантів: при функціонуванні системи без розподільчого центру і з розподільчим центром.

Звісно кінцевим етапом курсової роботи буде складання маршрутів руху транспортних засобів, розробка графіків сумісної робити усіх учасників логістичної системи.

1. Вибір місцерозташування розподільчого центру

1.1 Побудова транспортної схеми і визначення найкоротших відстаней

На основі основних даних про координати учасників логістичної системи (постачальники товарів, магазини, транспортні підприємства)будуємо транспортну схему району перевезень. Транспортна схема з розташуванням учасників системи з перехрестями наведена на рис.

Інформація про відстані між вузлами транспортної схеми наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Дані про ланки транспортної схеми (без розподільчого центру)

Ланка

Умовні позна

чення

Довжи

на

Ланка

Умовні позна

чення

Довжи

на

Ланка

Умовні позна

чення

Довжи

на

М26-М13

29-16

3,2

М24-М18

27-21

1,7

П9-ТП1

45-34

3,7

М13-М7

16-10

1,7

М18-ПО1

21-1

1,4

ТП1-П10

34-46

2,0

М7-М14

10-17

0,7

М24-П12

27-48

5,2

П10-М6

46-9

1,2

М2-М3

5-6

3,1

П12-М23

48-26

1,2

М6-П11

9-47

0,5

М3-П2

6-38

0,5

П12-М17

48-20

2,4

П11-М29

47-32

1,3

П2-М27

38-30

0,7

М17-П4

20-40

2,0

П11-ТП2

47-35

1,3

М27-М10

30-13

0,9

П4-П5

40-41

2,0

П10-М9

46-12

4,6

П2-М11

38-14

3,7

П5-П6

41-42

0,5

М9-М5

12-8

0,5

М11-М15

14-18

2,3

П6-М20

42-23

0,5

М5-М8

8-11

0,5

М15-П3

18-39

0,5

П6-ПО3

42-3

0,8

М14-М2

17-5

3,0

П3-М19

39-22

0,4

П5-П7

41-43

2,2

П3-П4

39-40

2,4

П7-ПО2

43-2

1,0

П2-П1

38-37

2,3

ПО2-М28

2-31

3,3

П1-М16

37-19

1,5

М28-М30

31-33

1,9

П1-М22

37-25

2,5

П7-П8

43-44

1,3

М22-М25

25-28

3,0

П8-М21

44-24

1,2

М25-М12

28-15

4,2

М21-М4

24-7

0,8

М12-М1

15-4

2,0

П8-П9

44-45

0,6

М1-М24

4-27

0,8

П9-ТП3

45-36

0,5

Для розрахунку найкоротших відстаней між учасниками транспортної мережі використовуємо програми flo put.exe та floid.exe. Дані, що отримані після обробки матриці найкоротших відстаней наведені в таблиці 1.2.

1.2 Оцінка первинного варіанту розташування розподільчого центру

З метою підвищення функціонування логістичної системи розглянемо доцільність обслуговування роздрібних торговців (магазини) через розподільчий центр () використовуємо наступні формули:

(1.1)

(1.2)

де – відповідна координата по осі Хi-го магазину і j-го постачальника

товарів (,);

–відповідна координата по осі Y і-го магазину і j-го постачальника

товарів;

–відповідно обсяг завозів товарів до і-го магазину і обсяг вивозу

товарів, коробок за тиждень (кор./тиж.).Визначаємо за формулами:

(1.3)

(1.4)

де – обсяг замовлення (завозу) і-м магазином в k-й день тижня j-го виду

товарів, кор. ();

–обсяг реалізації (вивозу) j-м постачальником товару в k-й день тижня

і-му магазину, кор.

В нашому випадку ,

Результати розрахунків та наведені у додатку А.

Результати розрахунків обсягів завозу (вивозу) товарів, а також значення відстаней між учасниками логістичної системи без розподільчого центру (перший варіант відстаней) наведено у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Результати розрахунку транспортної роботи.

Учасник системи

Товар

Без розподільчого центру

З розподільчим центром (координати X=19 , Y=16)

Зміна транспортної роботи,

Вид

Обсяг

Відстань, км.

Транспортна робота,

Відстань, км.

Транспортна робота,

кор./

тиж

кор./

день

Магазин 1

товар1

95

15

20,2

303

9,2

358,8

376,8

товар2

120

3

25,2

75,6

товар3

140

21

17

357

Всього

355

39

62,4

735,6

Магазин 2

товар1

121

21

10,2

214,2

21,2

2395,6

-997,4

товар2

116

44

11,2

492,8

товар3

189

48

14,4

691,2

Всього

426

113

35,8

1398,2

Магазин 3

товар1

127

31

15,7

486,7

18,1

1719,5

-203,2

товар2

132

28

20,7

579,6

товар3

160

36

12,5

450

Всього

419

95

48,9

1516

Магазин 4

товар1

146

41

6,3

258,3

8,7

843,9

-338,2

товар2

82

9

11,3

101,7

товар3

178

47

3,1

145,7

Всього

406

97

20,7

505,7

Магазин 5

товар1

102

42

7,1

298,2

18,1

1556,6

-876,4

товар2

148

36

8,1

291,6

товар3

57

8

11,3

90,4

Всього

307

86

26,5

680,2

Магазин 6

товар1

107

1

3,2

3,2

14,2

951,4

-639

товар2

169

32

1,8

57,6

товар3

158

34

7,4

251,6

Всього

434

67

12,4

312,4

Магазин 7

товар1

150

28

13,9

389,2

24,9

1942,2

-750,4

товар2

133

32

14,9

476,8

товар3

106

18

18,1

325,8

Всього

389

78

46,9

1191,8

Магазин 8

товар1

125

12

7,6

91,2

18,6

1004,4

-462,4

товар2

122

14

8,6

120,4

товар3

128

28

11,8

330,4

Всього

375

54

28

542

Магазин 9

товар1

122

39

6,6

257,4

17,6

2182,4

-1122,2

товар2

110

36

7,6

273,6

товар3

121

49

10,8

529,2

Всього

353

124

25

1060,2

Магазин 10

товар1

96

12

16,8

201,6

19,2

1401,6

6,8

товар2

167

46

21,8

1002,8

товар3

127

15

13,6

204

Всього

390

73

52,2

1408,4

Магазин 11

товар1

90

36

11,5

414

13,9

1278,8

-80,2

товар2

91

39

16,5

643,5

товар3

128

17

8,3

141,1

Всього

309

92

36,3

1198,6

Магазин 12

товар1

148

34

22,2

754,8

11,2

1052,8

1071,6

товар2

149

28

27,2

761,6

товар3

135

32

19

608

Всього

432

94

68,4

2124,4

Магазин 13

товар1

132

39

15,6

608,4

26,6

3059

-1035,4

товар2

153

28

16,6

464,8

товар3

112

48

19,8

950,4

Всього

397

115

52

2023,6

Магазин 14

товар1

102

32

13,2

422,4

24,2

1597,2

-669,6

товар2

148

27

14,2

383,4

товар3

171

7

17,4

121,8

Всього

421

66

44,8

927,6

Магазин 15

товар1

112

18

9,2

165,6

11,6

800,4

-164,8

товар2

129

20

14,2

284

товар3

117

31

6

186

Всього

358

69

29,4

635,6

Магазин 16

товар1

83

20

19

380

21,4

1562,2

-156,2

товар2

139

23

24

552

товар3

171

30

15,8

474

Всього

393

73

58,8

1406

Магазин 17

товар1

55

27

11,8

318,6

0,8

70,4

1018,8

товар2

86

30

16,8

504

товар3

111

31

8,6

266,6

Всього

252

88

37,2

1089,2

Магазин 18

товар1

95

3

21,1

63,3

10,1

737,3

989

товар2

126

50

26,1

1305

товар3

110

20

17,9

358

Всього

331

73

65,1

1726,3

Магазин 19

товар1

70

11

9,1

100,1

11,5

552

-4

товар2

168

28

14,1

394,8

товар3

79

9

5,9

53,1

Всього

317

48

29,1

548

Магазин 20

товар1

122

42

8,8

369,6

4,2

327,6

497,8

товар2

114

31

13,8

427,8

товар3

79

5

5,6

28

Всього

315

78

28,2

825,4

Магазин 21

товар1

102

2

5,5

11

7,9

450,3

-124,2

товар2

151

23

10,5

241,5

товар3

78

32

2,3

73,6

Всього

331

57

18,3

326,1

Магазин 22

товар1

117

30

20

600

18,4

1656

91,4

товар2

128

17

25

425

товар3

186

43

16,8

722,4

Всього

431

90

61,8

1747,4

Магазин 23

товар1

122

25

15,4

385

4,4

215,6

478,6

товар2

106

2

20,4

40,8

товар3

105

22

12,2

268,4

Всього

333

49

48

694,2

Магазин 24

товар1

102

21

19,4

407,4

8,4

655,2

921,6

товар2

115

30

24,4

732

товар3

144

27

16,2

437,4

Всього

361

78

60

1576,8

Магазин 25

товар1

96

12

23

276

15,4

1386

787

товар2

91

43

28

1204

товар3

123

35

19,8

693

Всього

310

90

70,8

2173

Магазин 26

товар1

153

7

18,8

131,6

29,8

1490

-401,4

товар2

126

10

19,8

198

товар3

118

33

23

759

Всього

397

50

61,6

1088,6

Магазин 27

товар1

78

9

15,9

143,1

18,3

1683,6

-199,4

товар2

94

35

20,9

731,5

товар3

149

48

12,7

609,6

Всього

321

92

49,5

1484,2

Магазин 28

товар1

163

48

9,9

475,2

9,7

1270,7

88,6

товар2

194

40

14,9

596

товар3

138

43

6,7

288,1

Всього

495

131

31,5

1359,3

Магазин 29

товар1

87

31

5

155

16

1376

-886,6

товар2

149

26

2,6

67,6

товар3

104

29

9,2

266,8

Всього

340

86

16,8

489,4

Магазин 30

товар1

94

4

11,8

47,2

11,6

835,2

-39,2

товар2

121

20

16,8

336

товар3

191

48

8,6

412,8

Всього

406

72

37,2

796

Постачальник товарів 1

-

3314

624

-

-

11,5

4905,5

-4905,5

Постачальник товарів 2

-

3877

566

-

-

6,4

3191,2

-3191,2

Постачальник товарів 3

-

3913

682

-

-

4,5

2264,6

-2264,6

Всього

-

-

-

-

33591

-

46774

-2822,2

Для визначення відстаней між учасниками системи з розподільчим центром зробимо корективи в транспортній схемі. Для цього на схему ми нанесли місце розташування розподільчого центру. Поява нового транспортного вузлу призведе до необхідності введення нових ланок або ліквідації старих (в порівнянні з табл.1.1). Тому необхідні зміни наведені у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Уточнення транспортної схеми (первинне розташування розподільчого центру)

Ланки, що вводяться додатково

Ланки, що ліквідуються

Ланка

Умовне позначення

Довжина, км

Ланка

Умовне позначення

Довжина, км

М17-РЦ1

20-49

0,8

М17-П4

20-40

2,0

РЦ1-П4

49-40

1,2

Визначимо транспортну роботу. Розрахунки транспортної роботи проводимо для двох схем за наступними формулами:

(1.5)

(1.6)

де , – транспортна робота відповідно при функціонуванні логістичної

системи без розподільчого центру і з розподільчим центром,

км*кор..;

–відстань між j-м постачальником товарів і і-м магазином, км;

–обсяг завозу товарів від j-го постачальника товарів до і-го

магазину, кор./дн;

, – відповідно обсяг завозу товарів до і-го магазину і обсяг вивозу

товарів від j-го постачальника, кор./дн;

, – відстані між розподільчим центром і відповідно між і-м магазином

і j-м постачальником товарів, км.

Транспортна робота при функціонуванні логістичної системи без розподільчого центру:

Аналогічно розраховуємо для інших магазинів та постачальників результати розрахунків наведено у табл. 1.2

При визначені обсягів завозу (вивозу) товарів в коробках за день визначимо для якого з днів тижня проводити розрахунки. Обираємо той день тижня, для якого обсяг завозу (вивозу товарів) найбільший. На рис. 1.2 зображено графік зміни обсягів завозу товарів до магазинів по дням тижня.

Рис. 1.1 – Графік зміни обсягів завозу до магазинів по днях тижня

На основі значень транспортної роботи визначимо доцільність використання центру для роздрібних торговців. Приймаємо рішення на основі наступної залежності:

(1.7)

де – зміна транспортної роботи при використанні розподільчого центру,

км*кор.

Розрахуємо для магазину 1:

Аналогічно розраховуємо для інших магазинів та постачальників результати розрахунків наведено у табл. 1.2

Для магазинів 20 та 22 з точки зору транспортної роботи є недоцільним використання розподільчого центру, тому з метою визначення економічної доцільності перевіримо наступну умову:

(1.8)

де – зміна витрат на транспортування товарів при використанні

розподільчого центру, грн.;

, – витрати на транспортування товарів відповідно при

функціонуванні логістичної системи без розподільчого центру

і з розподільчим центром, грн. Визначаємо за формулою:

(1.9)

(1.10)

де – відстань між j-м постачальником товарів і і-м магазином, км;

–обсяг завозу товарів j-го постачальника товарів до і-го магазину,

тонн за день (т/дн). Коробки переводимо в тонни по пропорції:

1 коробка – 10 кг (0,01т). Якщо обсяг завозу менше 0,1 т, тоді

приймаємо .

, – відстані між розподільчим центром і відповідно між і-м магазином

і j-м постачальником товарів, км;

, – відповідно обсяги завозу товарів і-го магазину і обсяг вивозу

товарів від j-го постачальника товарів, тонн за день (т/дн). Якщо

обсяги перевезень менше 0,1т, тоді приймаємо аналогічно ;

–технічна швидкість, км/год; =26 км/год;

–вартість 1 л палива, грн. =2,4 грн.

Розрахуємо для 1-го магазину і 1-го постачальника:

Аналогічно розраховуємо для інших постачальників та магазинів.

Розрахуємо витрати на транспортування з РЦ для 1-го магазину

Аналогічно розраховуємо для інших магазинів та постачальників.

Для магазину 1:

Аналогічно розраховуємо для інших магазинів.

Результати розрахунків наведені у таблиці 1.4

Таблиця 1.4 – Результати розрахунку витрат на транспортування

Учасник системи

Товар

Без розподільчого центру

З розподільчим центром (координати Х=20, Y=13)

Зміна

витрат, грн

Вид

Обсяг

т/дн

Від-стань,

км

Витрати на транспор-тування, грн.

Від-стань,

км

Витрати на транспор-тування, грн.

Магазин 1

товар1

0,15

20,2

50,72

9,2

22,32

133,05

товар2

0,03

25,2

62,90

товар3

0,21

17

42,81

Всього

0,39

62,4

156,43

Магазин 2

товар1

0,21

10,2

25,69

21,2

53,44

35,16

товар2

0,1

11,2

28,52

товар3

0,48

14,4

36,74

Всього

1,13

35,8

90,95

Магазин 3

товар1

0,31

15,7

39,73

18,1

45,21

76,51

товар2

0,28

20,7

52,30

товар3

0,36

12,5

31,71

Всього

0,95

48,9

123,74

Магазин 4

товар1

0,41

6,3

16,02

8,7

21,75

29,49

товар2

0,09

11,3

28,29

товар3

0,47

3,1

7,91

Всього

0,97

20,7

52,21

Магазин 5

товар1

0,42

7,1

18,06

18,1

45,00

19,86

товар2

0,36

8,1

20,55

товар3

0,08

11,3

28,27

Всього

0,86

26,5

66,88

Магазин 6

товар1

0,01

3,2

7,98

14,2

34,96

-5,27

товар2

0,32

1,8

4,56

товар3

0,34

7,4

18,75

Всього

0,67

12,4

31,29

Магазин 7

товар1

0,28

13,9

35,12

24,9

61,65

53,91

товар2

0,32

14,9

37,72

товар3

0,18

18,1

45,51

Всього

0,78

46,9

118,36

Магазин 8

товар1

0,12

7,6

19,05

18,6

45,48

22,86

товар2

0,14

8,6

21,58

товар3

0,28

11,8

29,82

Всього

0,54

28

70,45

Магазин 9

товар1

0,39

6,6

16,77

17,6

44,61

17,06

товар2

0,36

7,6

19,28

товар3

0,49

10,8

27,57

Всього

1,24

25

63,61

Магазин 10

товар1

0,12

16,8

42,12

19,2

47,41

82,25

товар2

0,46

21,8

55,57

товар3

0,15

13,6

34,15

Всього

0,73

52,2

131,83

Магазин 11

товар1

0,36

11,5

29,17

13,9

34,66

55,73

товар2

0,39

16,5

41,92

товар3

0,17

8,3

20,86

Всього

0,92

36,3

91,95

Магазин 12

товар1

0,34

22,2

56,26

11,2

27,96

143,88

товар2

0,28

27,2

68,73

товар3

0,32

19

48,10

Всього

0,94

68,4

173,09

Магазин 13

товар1

0,39

15,6

39,63

26,6

67,12

62,03

товар2

0,28

16,6

41,94

товар3

0,48

19,8

50,52

Всього

1,15

52

132,09

Магазин 14

товар1

0,32

13,2

33,42

24,2

59,54

50,52

товар2

0,27

14,2

35,86

товар3

0,07

17,4

43,52

Всього

0,66

44,8

112,80

Магазин 15

товар1

0,18

9,2

23,13

11,6

28,59

44,16

товар2

0,2

14,2

35,74

товар3

0,31

6

15,18

Всього

0,69

29,4

74,06

Магазин 16

товар1

0,2

19

47,82

21,4

52,85

93,02

товар2

0,23

24

60,49

товар3

0,3

15,8

39,96

Всього

0,73

58,8

148,28

Магазин 17

товар1

0,27

11,8

29,80

0,8

1,99

91,97

товар2

0,3

16,8

42,49

товар3

0,31

8,6

21,76

Всього

0,88

37,2

94,05

Магазин 18

товар1

0,03

21,1

52,67

10,1

24,94

138,29

товар2

0,5

26,1

66,66

товар3

0,2

17,9

45,05

Всього

0,73

65,1

164,37

Магазин 19

товар1

0,11

9,1

22,80

11,5

28,03

43,86

товар2

0,28

14,1

35,63

товар3

0,09

5,9

14,77

Всього

0,48

29,1

73,20

Магазин 20

товар1

0,42

8,8

22,39

4,2

10,40

60,43

товар2

0,31

13,8

34,92

товар3

0,05

5,6

13,99

Всього

0,78

28,2

71,30

Магазин 21

товар1

0,02

5,5

13,72

7,9

19,35

25,77

товар2

0,23

10,5

26,47

товар3

0,32

2,3

5,82

Всього

0,57

18,3

46,01

Магазин 22

товар1

0,3

20

50,58

18,4

45,84

108,28

товар2

0,17

25

62,83

товар3

0,43

16,8

42,76

Всього

0,9

61,8

156,18

Магазин 23

товар1

0,25

15,4

38,86

4,4

10,73

109,25

товар2

0,02

20,4

50,89

товар3

0,22

12,2

30,74

Всього

0,49

48

120,49

Магазин 24

товар1

0,21

19,4

48,85

8,4

20,80

129,74

товар2

0,3

24,4

61,71

товар3

0,27

16,2

40,91

Всього

0,78

60

151,48

Магазин 25

товар1

0,12

23

57,66

15,4

38,36

139,04

товар2

0,43

28

71,27

товар3

0,35

19,8

50,20

Всього

0,9

70,8

179,13

Магазин 26

товар1

0,07

18,8

47,02

29,8

72,71

78,76

товар2

0,1

19,8

49,59

товар3

0,33

23

58,26

Всього

0,5

61,6

154,87

Магазин 27

товар1

0,09

15,9

39,80

18,3

45,64

77,51

товар2

0,35

20,9

52,99

товар3

0,48

12,7

32,40

Всього

0,92

49,5

125,20

Магазин 28

товар1

0,48

9,9

25,26

9,7

24,67

54,44

товар2

0,4

14,9

37,87

товар3

0,43

6,7

17,05

Всього

1,31

31,5

80,18

Магазин 29

товар1

0,31

5

12,65

16

39,78

0,90

товар2

0,26

2,6

6,56

товар3

0,29

9,2

23,26

Всього

0,86

16,8

42,47

Магазин 30

товар1

0,04

11,8

29,47

11,6

28,63

63,75

товар2

0,2

16,8

42,28

товар3

0,48

8,6

21,94

Всього

0,72

37,2

93,69

Постачальник товарів 1

-

33,14

-

-

11,5

75,57

-

Постачальник товарів 2

-

38,77

-

-

6,4

46,49

-

Постачальник товарів 3

-

39,13

-

-

4,5

32,89

-

Всього по постачальниках

-

-

-

3190,62

-

1309,34

2036,23

Таким чином за результатами розрахунків витрат на транспортування, можна зробити висновок, що використання розподільчого центру є доцільним для всіх магазинів з економічної точки зору.

1.3 Прийняття рішення про розташування розподільчого центру

По результатам оцінки доцільності застосування розподільчого центру роздрібними споживачами (магазинами) проводимо перерахунок координат центру. Для цього використовуємо формули 1.1, 1.2.

При цьому використовуємо тільки ті магазини, для яких використання розподільчого центру є доцільним.

Таблиця 1.5 – Порівняння варіантів розташування розподільчого центру

Учасник системи

Обсяг, кор./дн

З розподільчим центром (координати Х=19 , Y=16) – первинний варіант

З розподільчим центром (координати Х=20, Y=13) – другий варіант

Зміна транспортної роботи

Відстань, км

Транспортна робота, км*кор

Відстань, км

Транспортна робота, км*кор

Магазин 1

0,39

9,2

3,588

11,4

4,446

-0,858

Магазин 2

1,13

21,2

23,956

20,1

22,713

1,243

Магазин 3

0,95

18,1

17,195

8,2

7,79

9,405

Магазин 4

0,97

8,7

8,439

3,6

3,492

4,947

Магазин 5

0,86

18,1

15,566

17

14,62

0,946

Магазин 6

0,67

14,2

9,514

13,1

8,777

0,737

Магазин 7

0,78

24,9

19,422

23,8

18,564

0,858

Магазин 8

0,54

18,6

10,044

17,5

9,45

0,594

Магазин 9

1,24

17,6

21,824

16,5

20,46

1,364

Магазин 10

0,73

19,2

14,016

9,3

6,789

7,227

Магазин 11

0,92

13,9

12,788

4

3,68

9,108

Магазин 12

0,94

11,2

10,528

13,4

12,596

-2,068

Магазин 13

1,15

26,6

30,59

25,5

29,325

1,265

Магазин 14

0,66

24,2

15,972

23,1

15,246

0,726

Магазин 15

0,69

11,6

8,004

1,7

1,173

6,831

Магазин 16

0,73

24,2

17,666

11,5

8,395

9,271

Магазин 17

0,88

0,8

0,704

3

2,64

-1,936

Магазин 18

0,73

10,1

7,373

12,3

8,979

-1,606

Магазин 19

0,48

11,5

5,52

1,6

0,768

4,752

Магазин 20

0,78

4,2

3,276

4

3,12

0,156

Магазин 21

0,57

7,9

4,503

4,4

2,508

1,995

Магазин 22

0,9

18,4

16,56

12,5

11,25

5,31

Магазин 23

0,49

4,4

2,156

6,6

3,234

-1,078

Магазин 24

0,78

8,4

6,552

10,6

8,268

-1,716

Магазин 25

0,9

15,4

13,86

15,5

13,95

-0,09

Магазин 26

0,5

29,8

14,9

28,7

14,35

0,55

Магазин 27

0,92

18,3

16,836

8,4

7,728

9,108

Магазин 28

1,31

9,7

12,707

9,5

12,445

0,262

Магазин 29

0,86

16

13,76

14,9

12,814

0,946

Магазин 30

0,72

11,6

8,352

11,4

8,208

0,144

Постачальник товарів 1

6,24

11,5

71,76

13,7

85,488

-13,728

Постачальник товарів 2

5,66

6,4

36,224

6,2

35,092

1,132

Постачальник товарів 3

682

4,5

3069

4,3

2932,6

136,4

Всього по постачальниках

 -

 -

3176,98

3053,18

123,804

Всього по постачальниках и магазинах

-

-

3543,16

-

3350,958

-

Доцільніше використовувати РЦ2, тому що транспортна робота з розподільчим центром 2 меньша.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]