Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya_E_i_Ts.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
1.48 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Н.М. Влащенко

М.В. Тонкошкур

Р.С. Ладиженська

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни

ЕКОНОМІКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом

підготовки 6.020107 «Туризм»)

Харків

ХНАМГ

2011

Влащенко Н.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення в галузі туризму» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм») / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур, Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; Х: ХНАМГ, 2011. – 87 с.

Автори:

к.е.н, доц. Н.М. Влащенко,

ст. викл. М.В. Тонкошкур,

доц. Р.С. Ладиженська

Рецензент:

д. е. н., проф. І. М. Писаревський

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол №1 від 28.08.2010 р.

ЗМІСТ

Вступ .............................................................................................................

4

1. Вимоги до оформлення ……………………………………………….

5

2. Загальні вимоги до написання курсової роботи....................................

10

І Розробка автобусного культурно-пізнавального туру до однієї з

країн Європи……………………………………………………………..…

14

ІІ Розробка рекреаційного (пляжного) туру……………………………...

35

3. Критерії оцінювання курсової роботи....................................................

51

Список джерел..............................................................................................

53

Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша…………………...

55

Додаток Б Варіанти для виконання курсової роботи……………………

56

ВСТУП

Мистецтво ведення будь-якого господарства ґрунтується на пізнанні того, що робити і як робити в найкращий і найдешевший спосіб, що потребує розробки методів та інструментів управління процесами господарської діяльності на основі досвіду та наукових підходів. Тому економіка галузі туризму потребує її розгляду як особливої й самостійної сфери діяльності в загальному господарському комплексі регіону, країни чи світу. У свою чергу, система ціноутворення є одним з головних факторів конкурентоспроможності підприємств сфери туризму, тому цьому питанню слід приділяти особливої уваги у процесі їхньої поточної діяльності.

Відповідно до навчального плану вивчення дисципліни „Економіка та ціноутворення в галузі туризму” передбачено виконання студентами курсової роботи.

Метою виконання курсової роботи є систематизація, закріплення й розширення теоретичних знань і практичних навичок студентів із технології розрахунку собівартості турів, системи ціноутворення в туризмі, визначення фінансових результатів реалізації турів і відповідних показників ефективності.

У межах дисципліни „Економіка та ціноутворення в галузі туризму” в якості курсової роботи студенти виконують завдання на тему: „Розробка автобусного культурно-пізнавального й рекреаційного турів”.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]