Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экономика.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.01 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

С. Б. Тимофієва

Мікроекономіка:

тексти лекцій, опорні поняття та категорії,контрольні запитання за змістовими модулями

(для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)

K=20000

LB

12000

Q1

QB = 300

KB

10000

10000

С

QA = 600

O

LA

28000

L=40000

Харків

ХНАМГ

2011

Тимофієва С. Б. Мікроекономіка: тексти лекцій, опорні поняття та категорії, контрольні запитання за змістовими модулями (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / С. Б Тимофієва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 154 с.

Автор: С. Б. Тимофієва

Рецензент: канд. екон. наук І. А. Островський

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол № 8 від 16.04.10 р.

© С. Б. Тимофієва, ХНАМГ, 2011

Зміст

Стор.

Передмова …………………………………………………………......

4

І. Навчальна програма дисципліни ………………………………..

5

ІІ. Тексти лекцій за ЗМ ...……………………………………………

8

ЗМ 1. Основи мікроекономічного аналізу. Теорія поведінки

споживача. ……………………………………………………………..

8

ЗМ 2. Теорія підприємства: виробництво і витрати ………………...

55

ЗМ 3. Теорія ринкових структур. Ринки ресурсів …………………...

73

ЗМ 4. Загальна рівновага і ефективність …………………………….

113

ІІІ. Глосарій …………………………………………………………...

122

IV. Навчальний тренінг за змістовими модулями ………………

132

Список джерел ………………

..……………

...………………….

153

3

Передмова

Тексти лекцій підготовлені відповідно до місця дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напрямів – 6.030601 « Менеджмент» – 6. 140101 « Готельно-ресторанна справа». Виходячи з кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 11 тем зведені в чотири змістові модулі за кількістю навчальних годин, що визначені галузевим стандартом.

Предметом вивчення є економічні відносини між суб’єктами господарювання в умовах обмеженості ресурсів, економічна поведінка виробників, споживачів, власників виробничих та фінансових ресурсів.

Завдання навчальної дисципліни — оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень; пізнання закономірностей функціонування мікросистем (індивідів, домашніх господарств, підприємств, організацій) у різних ринкових ситуаціях; характеристика та аналіз основних типів ринкових структур – досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції, олігополії; розкриття особливостей функціонування ринків факторів виробництва та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; визначення впливу загальної ринкової рівноваги на ефективність розміщення ресурсів в економіці, дослідження причин обмеженої недостатності ринкового регулювання, критерії добробуту, необхідності втручання в економіку.

Мікроекономіка спирається на знання, здобуті при вивченні «Основ економічної теорії» і «Макроекономіки». На її основі вивчають дисципліни: міжнародні економічні відносини та основи зовнішньоекономічної діяльності.

Матеріали даного видання включають:

тексти лекцій;

глосарій;

навчальний тренінг за змістовими модулями;

список рекомендованої літератури.

4

І. Навчальна програма за змістовими модулями (ЗМ)

ЗМ 1. ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи (теми)

Тема 1.1. Вступ до мікроекономіки

Проблема вибору в умовах обмеженості ресурсів, Крива виробничих можливостей, її значення в мікроекономічному аналізі. Економічні чинники, що обумовлюють діяльність суб’єктів господарювання.

Предмет і функції мікроекономіки.

Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Моделювання, графічний аналіз.

Тема 1.2. Теорія споживання

Свобода вибору й суверенітет споживача. Економічні чинники, що визначають пріоритети споживачів.

Поняття корисність. Загальна та гранична корисність, їх графічний аналіз. Закон спадної граничної корисності.

Теорія поведінки споживача: кардиналістський та ординалістський підходи.

Реакція споживача на зміни доходу і цін (Аналіз ліній «доход-споживання» та «ціна-споживання»). Криві Енгеля.

Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.