Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_FA_KR-SR_2014-zao.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
602.11 Кб
Скачать

1.9. Коефіцієнтний аналіз діяльності підприємства

Подальший аналіз оцінки діяльності підприємства доцільно здійснювати із застосуванням коефіцієнтів у таблиці 1.10.

Таблиця 1.10. – Динаміка коефіцієнтів оцінки діяльності підприємства

Коефіцієнти

Рік

Темп зростання

А

В

С

В/А

С/В

Власний оборотний капітал

Поточна ліквідність

Коефіцієнт проміжної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Маневреність власного капіталу

Чисті активи

Коефіцієнт фінансування

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт фінансової залежності

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

Коефіцієнт зносу основних засобів

Коефіцієнт придатності основних засобів

Коефіцієнт відновлення основних засобів

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Фондовіддача

Фондомісткість

Фондоозброєність

Оборотність активів

Оборотність дебіторської заборгованості

Строк погашення дебіторської заборгованості

Оборотність кредиторської заборгованості

Строк погашення зобов'язань за поставки

Тривалість операційного циклу

Тривалість фінансового циклу

За результатами аналізу зробити відповідні висновки.

Розділ 2. Аналіз фінансових результатів

Форма фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати» відображає фінансові результати діяльності підприємства за рік: сума отриманого доходу від реалізації продукції, виконання робіт чи надання послуг як від основного, так і від інших видів діяльності; сплачені податки і обов’язкові платежі; отримана суму чистого прибутку чи сума збитку; склад собівартості продукції.

У процесі аналізу визначають, як змінюються протягом певного періоду значення прибутку від реалізації, чистого прибутку, рівня рентабельності, розглядають фактори, що приводять впливають на їх зміну.

Результати аналізу заносять в табл. 1.11.

Таблиця 1.11. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства за ___ рік

Найменування статей

Код статті

Абсолютне значення

Питома вага

Зміни

за попередній період

за звітний період

за попередній період

за звітний період

Δ

%

темп зростання, %

І. Фінансові результати

1. Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2. ПДВ

015

3. Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4. Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5. Валовий прибуток (збиток)

050 (055)

6. Інші операційні доходи

060

7. Адміністративні витрати

070

8. Інші операційні витрати

090

9. Фінансові результати від операційної діяльності

100 (105)

13. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування

170 (175)

14. Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

15. Фінансові результати від звичайної діяльності

190 (195)

16. Чистий прибуток (збиток)

220 (225)

ІІ. Елементи операційних витрат

1. Матеріальні витрати

230

2. Витрати на оплату праці

240

3. Відрахування на соціальні заходи

250

4. Амортизація

260

5. Інші операційні витрати

270

Всього

280

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

1. Середньорічна кількість простих акцій

300

2. Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Аналіз прибутку здійснюють методом порівняння даних за звітний і попередні періоди. У процесі аналізу треба виявити зміни показників господарської діяльності в абсолютних величинах, провести структурний аналіз таких показників й визначити зміни у відносних величинах, що відбулися протягом звітного періоду. Необхідно також розрахувати темпи росту прибутку, вивчити фактори, що впливають рівень прибутку і визначити рівень їх впливу, виявити резерви збільшення прибутку й дату оцінку рівня рентабельності підприємства.

За наявності збитку попереднього або звітного року співвідношення в % для відповідної графи не розраховують. Аналізують тільки відхилення за статтями використання прибутку.

У разі, якщо підприємство збиткове, необхідно зробити висновок про відсутність джерела поповнення власних коштів підприємства для ведення ним нормальної господарської діяльності.

Зробити відповідні висновки.

За даними форми № 2 необхідно з’ясувати напрями розподілу прибутку. Якщо на виробничий розвиток інвестовано менше 30% чистого прибутку, треба встановити об'єктивність причин такого розподілу, а також звернути увагу на розподіл прибутку "на інші цілі".

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]